Events Calendar

Events Calendar

Roundtable Discussion On the Implications of Brexit fro Disabled People and Disabled People's organisation (DPOs)
Thursday 06 June 2019, 01:30pm - 04:30pm

Roundtable Discussion On the Implications of Brexit fro Disabled People and Disabled People's organisation (DPOs)

(Please scroll down for the welsh translation) 

Disability Wales in partnership with the Wales Governance Centre and WCVA’s Brexit Forum project, would like to invite you to join us for a roundtable discussion on the implications of Brexit for Disabled people and Disabled People’s Organisations (DPOs) in Wales. The purpose of this event will be to discuss the implications of Brexit for disabled people in areas such as legal rights, health and social care and accessibility.  Informed by your views and leading experts in this field we aim to  produce a briefing, also available in Easy Read format, to support with communicating information on Brexit relevant to the sector.

Please register here.

We are also pleased that we will be joined by:

 • Jeremy Miles AM, Counsel General and Brexit Minister.
 • Jane Hutt AM, Deputy Minister and Chief Whip.

This event will take place on 6 June from 13:30 to 16:30 in room 0.22 at Cardiff University’s Postgraduate Teaching Centre and will see contributions from:

 • Rhian Davies, Disability Wales
 • Professor Anna Lawson a leading academic from Leeds University in the field of disability and equality law.
 • Dr Emily Kakoullis from Cardiff University who specialises in International Disability Human Rights Law
 • Charles Whitmore, Wales Civil Society Forum on Brexit.

Please can you let us know of any access requirements you may have to enable you to fully participate in the event e.g. Blue Badge parking, BSL Interpretation, Palantype etc.

We have some budget to help with travel expenses for this event for disabled people and representatives of unfunded DPOs. If you would like to attend and are travelling from outside of Cardiff, please get in touch with Charles Whitmore (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) to discuss first as the budget is limited.

The Postgraduate Teaching Centre is located off Colum Road close to the business school. Access by car will be through barriers – after which please follow the road right. The PTC is the 2nd building. Parking will be available on site.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoffai Anabledd Cymru, ar y cyd â Chanolfan Llywodraethiant Cymru a phrosiect Fforwm Brexit WCVA, eich gwahodd i ymuno â ni mewn trafodaeth ford gron ar oblygiadau Brexit i Bobl Anabl a Mudiadau Pobl Anabl yng Nghymru. Diben y digwyddiad fydd trafod goblygiadau Brexit i bobl anabl mewn meysydd fel hawliau cyfreithiol, iechyd a gofal cymdeithasol a hygyrchedd. Gyda chymorth eich barn chi ac arbenigwyr blaenllaw yn y maes bwriadwn lunio papur briffio, a fydd ar gael ar ffurf Hawdd ei Darllen hefyd, i gynorthwyo i gyfathrebu gwybodaeth yngl┼Ěn â Brexit sy’n berthnasol i’r sector.

Cofrestrwch yma.

Rydym hefyd yn falch o groesawu:

 • Jeremy Miles AC, y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit.
 • Jane Hutt AC, y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip.

Cynhelir y digwyddiad hwn ar 6 Mehefin rhwng 13:30 a 16:30 yng Nghaerdydd (lleoliad i’w gadarnhau) a bydd yn cynnwys cyfraniadau gan:

 • Rhian Davies, Anabledd Cymru
 • Yr Athro Anna Lawson, academydd blaenllaw o Brifysgol Leeds ym maes cyfraith anabledd a chydraddoldeb.
 • Dr Emily Kakoullis o Brifysgol Caerdydd sy’n arbenigo mewn Cyfraith Ryngwladol Hawliau Dynol Anableddau
 • Charles Whitmore, Fforwm Cymdeithas Sifil Cymru ar Brexit.

Rhowch wybod i ni am unrhyw ofynion sydd gennych o ran mynediad i’ch galluogi i gymryd rhan lawn yn y digwyddiad e.e. parcio Bathodyn Glas, Dehongli BSL, Palantype ayyb.

Mae gennym rywfaint o arian i gynorthwyo gyda chostau teithio i’r digwyddiad hwn i bobl anabl a chynrychiolwyr Mudiadau Pobl Anabl di-nawdd. Os hoffech ddod ac rydych yn teithio o’r tu allan i Gaerdydd, cysylltwch â Charles Whitmore (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) i drafod y mater yn gyntaf gan fod y gyllideb yn gyfyngedig.

Mae'r Ganolfan Addysgu Ôl-raddedig wedi'i lleoli oddi ar Colum Road yn agos at yr ysgol fusnes. Bydd mynediad mewn car trwy rwystrau – ar ôl hyn, dilynwch y ffordd i'r dde. Y PTC yw'r ail adeilad. Bydd parcio ar gael ar y safle.