Events Calendar

Events Calendar

Webinar: Managing Event Volunteering
From Wednesday 06 September 2017
To Thursday 07 September 2017

Aims

To introduce the Volunteering Spirit Wales Project and the resulting resources that can help those who are planning to involve volunteers in their events

Content

A two year project funded by Spirit of 2012 enabled us to explore ways of recruiting, managing, supporting and recognising volunteers to help deliver successful public events. This webinar will share learning from this Volunteering Spirit Wales project, including good practice tips and an introduction to the online resources that are now available as a legacy of the project.

The session will help you to:

 • have an overview of the Volunteering Spirit Wales project on event volunteering
 • plan effectively for volunteer involvement at events
 • apply good practice in recruitment, training and support, management and communication, recognition and follow up
 • find useful resources on the website

Learning outcomes

By the end of the session participants will:

 • understand what needs to be done before, during and after the event
 • be able to apply principles of good volunteer management in the context of events
 • know how to access resources to support event volunteering

Who this course is for

The webinar is for those who work with volunteers who may be thinking about organising events, and for those who organise events and may be thinking about involving volunteers.

To book your place, please sign up online


Amcanion

Cyflwyno Prosiect Ysbryd Gwirfoddoli Cymru a’r adnoddau a ddaeth yn ei sgil i helpu’r rheini sy’n bwriadu cynnwys gwirfoddolwyr yn eu digwyddiadau

Cynnwys

Mewn prosiect dwy flynedd a ariannwyd gan Ysbryd 2012 aethom ati i ymchwilio i ffyrdd o recriwtio, rheoli, cefnogi a chydnabod gwirfoddolwyr i helpu i gynnal digwyddiadau cyhoeddus llwyddiannus. Bydd y gweminar hwn yn rhannu’r hyn a ddysgwyd ym mhrosiect Ysbryd Gwirfoddoli Cymru, gan gynnwys cyngor ar arfer da a chyflwyniad i’r adnoddau arlein sydd bellach ar gael o ganlyniad i’r prosiect.

Bydd y sesiwn yn eich helpu i wneud y canlynol:

 • cael trosolwg o brosiect Ysbryd Gwirfoddoli Cymru ar wirfoddoli mewn digwyddiadau
 • cynllunio’n effeithiol at gynnwys gwirfoddolwyr mewn digwyddiadau
 • rhoi arfer da ar waith o ran recriwtio, hyfforddi a chefnogi, rheoli a chyfathrebu, cydnabyddiaeth a gwaith dilynol
 • dod o hyd i adnoddau defnyddiol ar y wefan

Canlyniadau dysgu

Erbyn diwedd y sesiwn bydd cyfranogwyr yn:

 • deall beth sydd angen ei wneud cyn, yn ystod ac ar ôl y digwyddiad
 • gallu defnyddio egwyddorion arfer da wrth reoli gwirfoddolwyr yng nghyd-destun digwyddiadau
 • gwybod sut i gael at adnoddau i gefnogi gwirfoddoli mewn digwyddiadau

Ar gyfer pwy mae'r cwrs

Anelir y gweminar at y rheini sy’n gweithio gyda gwirfoddolwyr sydd efallai’n ystyried trefnu digwyddiadau, a’r rheini sy’n trefnu digwyddiadau ac efallai’n ystyried cynnwys gwirfoddolwyr.

I gadw'ch lle, cofrestrwch arlein