(via NSPCC)

Are you responsible for receiving concerns about the safety and welfare of young children and coordinating a response?

Join us at our designated safeguarding officer training on 4 and 5 September in Cardiff

                   nspcc

nspcc training photo

Book Now

Our Designated Safeguarding Officer training will help you gain the skills and knowledge you need to act appropriately and confidently to protect children and young people.

Taught byan experience professional in a Welsh context, you’ll learn how to recognise, report and record concerns abouta child.

In this classroom-based course, you’ll learn:

 • About the key legislation and guidance in Wales that determines you organisation’s policy for child safety and welfare
 • How to identify the steps your organisation needs to take to look after the safety and welfare of children it comes into contact with
 • How to identify the barriers that prevent children reporting abuse
 • How to respond appropriately to when a child does report abuse

What delegates have said about our training:

“A very well structured course, presented very well by a trainer who clearly has practical experience of the subject.”  

-          Designated Safeguarding Officer at Welsh Government Organisation

 

“Subject current, vibrant and informative.  Excellent delivery.”

-          Head teacher


Dysgu WCVA

WCVA Learning

Dwyieithrwydd ar Waith
10 Hydref 2019, Aberystwyth
03 Mawrth 2020, Caerdydd

Hyfforddiant datblygu gwasanaethau dwyieithog i’r trydydd sector.

Darllenwch mwy yn Gymraeg
Bilingualism at work
10 October 2019, Aberystwyth
03 March 2020, Cardiff

Training for third sector organisations on developing bilingual services.

Read more in English

Amcanion

Bydd y sesiwn hyfforddi AM DDIM hon, gan Gomisiynydd y Gymraeg, yn caniatáu i chi ddatblygu defnydd eich sefydliad o'r iaith Gymraeg. Bydd yn rhannu gwybodaeth, ymchwil a chymorth ymarferol ar sut i gynllunio i gynyddu defnydd o'r Gymraeg o fewn eich sefydliad.

Cynnwys

Beth yw rôl y Gymraeg o fewn y trydydd sector? Sut mae'n berthnasol i chi, eich sefydliad a'ch defnyddwyr gwasanaeth? Sut gallwch chi gynllunio er mwyn sicrhau eich bod yn ymateb i anghenion eich cynulleidfa? Yn y sesiwn hanner diwrnod hon byddwch yn edrych ar fanteision y Gymraeg, cyd-destun hanesyddol a phresennol yr iaith, y cymorth sydd ar gael gan Gomisiynydd y Gymraeg, a chynllunio ymarferol er mwyn datblygu eich defnydd o'r Gymraeg.

Canlyniadau dysgu

Erbyn diwedd y cwrs byddwch yn medru
 • Deall cyd-destun hanesyddol a chyfredol y Gymraeg yn well
 • Deall y sefyllfa ynglyn â deddfwriaeth a pholisi cyhoeddus y Gymraeg yn well
 • Deall perthnasedd y Gymraeg i'ch cwsmeriaid a'ch defnyddwyr gwasanaeth
 • Disgrifio manteision y Gymraeg o fewn cyd-destun y trydydd sector
 • Adnabod a defnyddio'r cymorth a'r cyngor sydd ar gael yn rhad ac am ddim gan Gomisiynydd y Gymraeg ac eraill

Ar gyfer pwy mae'r cwrs

Mae'r hyfforddiant yn addas ar gyfer
 • Gweithwyr, gwirfoddolwyr ac ymddiriedolwyr sydd eisiau dysgu mwy am rôl y Gymraeg o fewn eu sefydliad
 • Swyddogion â chyfrifoldeb dros ddarpariaeth Gymraeg eu sefydliad
 • Unigolion sydd eisiau deall mwy am berthnasedd y Gymraeg i'w rôl
10 Hydref 2019, Aberystwyth
03 Mawrth 2020, Caerdydd
 

Hefyd ar y gweill yn fuan...

09, 10 Hydref a 05 Tachwedd 2019: Goruchwylio, cefnogi a datblygu staff, Caerdydd
27 a 28 Tachwedd 2019: Rheoli prosiectau, Caerdydd
15 Hydref 2019: Gweminar: Cyflwyniad i Gynulliad Cenedlaethol Cymru, 2yh – 3yh
12 Chwefror 2020: Gweminar: Cyflwyniad i Gynulliad Cenedlaethol Cymru, 2yh – 3yh

 

Torf-gyllido hyfforddiant

Y cwrs cywir ond yn y lleoliad neu iaith anghywir? Os gwelwch gwrs sy’n ennyn eich diddordeb yn y rhaglen hyfforddi hon neu rywle ar ein gwefan ond nid yw’n cael ei gynnal mewn lleoliad cyfleus neu byddai’n well gennych wneud y cwrs yn Gymraeg neu’n ddwyieithog yna mae croeso i chi gysylltu â ni. Os gallwch ddod o hyd i ddiddordeb yn y cwrs yn eich ardal yna gallwn ni ddod atoch chi a’ch helpu i’w hyrwyddo hefyd.

 

Hyfforddiant ac ymgynghoriaeth wedi’u teilwra

Gallwn ni ddod atoch chi! Mae modd cynnal pob un o’n cyrsiau yn arbennig i chi yn eich mudiad. Mae hyn yn aml yn rhatach gan ddibynnu ar y niferoedd. Mae cyrsiau Cymraeg a dwyieithog hefyd ar gael. Gallwn weithio gyda mudiadau ledled Cymru a Lloegr.

 

Cymryd Rhan


I weld manylion llawn y cwrs, gan gynnwys prisiau a faint o leoedd sydd ar gael, cliciwch ar ddyddiad y cwrs neu cysylltwch â'n Lein Gymorth 0300 111 0124neu " data-type="url" href="http://t.e2ma.net/click/tircj/hpgj2c/tqxyqd" style="text-size-adjust: 100%; color: rgb(43, 170, 223); text-decoration-line: underline;">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ymunwch yn y sgwrs ar Twitter gan ddefnyddio #DysguWCVA

 

Aim

This FREE training session, run by the Welsh Language Commissioner, will enable you to develop your organisation's use of the Welsh language. It will provide you with information, research and practical advice to aid in planning for increasing your organisation's Welsh language provision.

Content

What's the role of the Welsh language within the third sector? How is it relevant to you, your organisation and your service users? How can you plan to ensure you meet the needs of your audience? On this half day training session you will look at the advantages of the Welsh language, historical and current language context, the support available from the Welsh Language Commissioner and practical planning to develop your Welsh language provision.

Learning outcomes

By the end of the course you will be able to
 • Understand the historical and contemporary Welsh language context
 • Understand the legislative and public policy situation in Wales
 • Understand the relevance of the Welsh language to your customers and service users
 • Describe the advantages of the Welsh language within the third sector
 • Identify and use the support and advice available, free of charge, from the Welsh Language Commissioner and others

Who this course is for

The training is suitable for:
 • Workers, volunteers and trustees who want to gain a better understanding of the role of the Welsh language within their organisation
 • Staff members with responsibility for their organisation's Welsh language provision
 • Individuals wanting to learn more about the relevance of the Welsh language to their role
10 October 2019, Aberystwyth
03 March 2020, Cardiff
 

Also coming up soon

09, 10 October & 05 November 2019: Staff supervision, support and development, Cardiff
27 & 28 November 2019: Managing projects, Cardiff
15 October 2019: Webinar: An Introduction to The National Assembly for Wales, 2pm-3pm
12 February 2020: Webinar: An Introduction to The National Assembly for Wales, 2pm-3pm

 

Crowd sourcing training

The right course but in the wrong location or language? If you see a course that interests you on this training programme or more widely on our website but it is not being delivered in a location convenient for you or you would rather it be delivered in Welsh or bilingually then please do get in touch. If you can find interest for the course in your area then we can come to you and help you to promote it too.

Bespoke training and consultancy

We can come to you! All our courses can be delivered to you in your own organisation and it often works out to be cheaper depending on numbers. Welsh and bilingual courses are also available.

 

Get involved


To view full course information including prices and places available, please click course date or contact our helpdesk on 0300 111 0124 or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Get involved in the conversation on Twitter using #WCVALearning

Policy Forum for Wales keynote seminar

Implementing the new curriculum in Wales, measuring pupil progress and reforming 14-16 qualifications

with

Professor Graham Donaldson, Review Lead, Successful Futures, Independent Review of Curriculum and Assessment Arrangements in Wales, 2015

Emyr George, Director, Qualifications Policy and Reform, Qualifications Wales

Meilyr Rowlands, Her Majesty’s Chief Inspector of Education and Training in Wales (HMCI), Estyn

and

Jane Alexander, Early Years Wales; Elaine Carlile, WJEC; Dr Dale Duddridge, Maesteg Comprehensive School, Bridgend; Tracey Handley, Parentkind; Professor Eithne Hughes, ASCL Cymru; Jane Nicholas, NFER Cymru and Sue Poole, 2B Enterprising

Chaired by:

Siân Gwenllian AC/AM, Gweinidog Cysgodol dros Addysg a’r Iaith Gymraeg, Plaid Cymru, Cynulliad Cenedlaethol Cymru / Shadow Minister for Education & Welsh Language, Plaid Cymru, National Assembly for Wales and Suzy Davies AM, Shadow Minister for Education & Welsh Language, Welsh Conservative Party, National Assembly for Wales

Bydd cyfieithu ar y pryd ar gael yn y gynhadledd hon

Simultaneous translation will be available at this conference

Follow us @PFWEvents | This event is CPD certified

Morning, Thursday, 3rd October 2019

Central Cardiff

Book Online | Live Agenda | Sponsorship | Our Website 

Note: fees apply to most delegates, but concessionary and complimentary places are available 

Gypsy, Roma & Traveller LGBTQI International Conference Report

The Romani Cultural & Arts Company was very proud to hold the first Gypsy, Roma & Traveller LGBTQI International Conference in the UK on July 4th 2019 at the Senedd – National Assembly of Wales.

The event featured an international selection of speakers including activists, academics, artists and community champions to focus on the current and historic experience of GRT LGBTQI people and the future possibilities for improving equality and opportunity across our communities.

The Romani Cultural and Arts Company gratefully acknowledge the support of Welsh Government in carrying out this important event.

http://www.romaniarts.co.uk/wp-content/uploads/2019/07/RCAC-GYPSY-ROMA-TRAVELLER-LGBTQI-INTERNATIONAL-CONFERENCE-2019-REPORT-with-photos.pdf

 

Dysgu WCVA

WCVA Learning

Goruchwylio, cefnogi a datblygu staff
09, 10 Hydref a 05 Tachwedd 2019, Caerdydd

Rhaglen hyfforddi gynhwysfawr i reolwyr llinell yn y trydydd sector, wedi’i hardystio gan ILM.
 

Darllenwch mwy yn Gymraeg
Staff supervision, support and development
09, 10 October & 05 November 2019, Cardiff

An extensive training programme for line managers in the third sector, endorsed by ILM.

Read more in English

Amcanion

Mae'r cwrs hwn, sydd wedi'i ardystio gan y Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth (ILM), yn gyfle i chi ddatblygu'ch sgiliau goruchwylio, cynyddu'ch hyder, a gwella'ch gallu i gyflawni'ch cyfrifoldebau fel rheolwr llinell. 

Cynnwys

Mae cryn dipyn o gyfrifoldeb ar reolwyr llinell yn y trydydd sector sy'n gofyn am lawer mwy na dim ond dirprwyo tasgau neu gymeradwyo ceisiadau. Fel rheolwr llinell, rydych yn gyfrifol am gyfleu negeseuon yn effeithiol i'ch tîm, canfod cyfleoedd datblygu a rhoi cymorth uniongyrchol i aelodau o'ch tîm.

Bydd y cwrs tridiau hwn yn canolbwyntio ar arferion gorau ar gyfer cynefino, goruchwylio, arfarnu, monitro perfformiad, cefnogi staff a thimau, a datblygu unigolion.

Cewch gyfleoedd ymarferol i wella ac ymarfer eich sgiliau goruchwylio, yn ogystal â rhoi'ch gwybodaeth a'ch sgiliau newydd ar waith yn ôl yn eich mudiad, eich prosiect neu'ch cymuned.

Bydd y cwrs hyfforddi ymarferol hwn yn defnyddio dulliau hyfforddi amrywiol, gan gynnwys cyflwyniadau, gwaith mewn grwpiau bach, trafodaethau ac ymarferion. Byddwch hefyd yn cael deunydd a ddosbarthir yn y cwrs ac adnoddau eraill i'w cadw ar ôl y cwrs.

Canlyniadau dysgu

Drwy wneud y cwrs hwn, byddwch yn:
 • Trin a thrafod eich rôl a'ch cyfrifoldebau fel rheolwr
 • Gwella'ch sgiliau goruchwylio ac arfarnu
 • Datblygu'ch rhestr wirio eich hun ar gyfer cynefino
 • Ystyried ffyrdd effeithiol o reoli perfformiad a chymhelliant
 • Canfod amrywiaeth o gyfleoedd dysgu a datblygu sy'n addas ar gyfer eich tîm
 • Cydnabod eich cryfderau, eich gwendidau a'ch gwerthoedd eich hun a'r hyn sy'n eich cymell

Ar gyfer pwy mae'r cwrs

Os ydych mewn rôl rheolwr llinell ar hyn o bryd, neu newydd ddechrau mewn rôl rheolwr llinell, mae'r cwrs hwn yn addas i chi.
Cael gwybod mwy a chadw lle
 

Hefyd ar y gweill yn fuan...

10 Hydref 2019: Dwyieithrwydd ar Waith, Aberystwyth
03 Mawrth 2020: Dwyieithrwydd ar Waith, Caerdydd
15 Hydref 2019: Gweminar: Cyflwyniad i Gynulliad Cenedlaethol Cymru, 2yh – 3yh
27 a 28 Tachwedd 2019: Rheoli prosiectau, Caerdydd

 

Torf-gyllido hyfforddiant

Y cwrs cywir ond yn y lleoliad neu iaith anghywir? Os gwelwch gwrs sy’n ennyn eich diddordeb yn y rhaglen hyfforddi hon neu rywle ar ein gwefan ond nid yw’n cael ei gynnal mewn lleoliad cyfleus neu byddai’n well gennych wneud y cwrs yn Gymraeg neu’n ddwyieithog yna mae croeso i chi gysylltu â ni. Os gallwch ddod o hyd i ddiddordeb yn y cwrs yn eich ardal yna gallwn ni ddod atoch chi a’ch helpu i’w hyrwyddo hefyd.

 

Hyfforddiant ac ymgynghoriaeth wedi’u teilwra

Gallwn ni ddod atoch chi! Mae modd cynnal pob un o’n cyrsiau yn arbennig i chi yn eich mudiad. Mae hyn yn aml yn rhatach gan ddibynnu ar y niferoedd. Mae cyrsiau Cymraeg a dwyieithog hefyd ar gael. Gallwn weithio gyda mudiadau ledled Cymru a Lloegr.

 

Cymryd Rhan


I weld manylion llawn y cwrs, gan gynnwys prisiau a faint o leoedd sydd ar gael, cliciwch ar ddyddiad y cwrs neu cysylltwch â ni ar 0300 111 0124 neu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ymunwch yn y sgwrs ar Twitter gan ddefnyddio #DysguWCVA

 
 

Aim

This course, endorsed by the Institute of Leadership and Management, will give you the opportunity to develop your supervisory skills, increase your confidence, and enhance your ability to fulfil your line management responsibilities. 

Content

Being a line manager in the third sector is a significant responsibility that involves much more than simply delegating tasks or approving requests. As a line manager, you will be responsible for effectively communicating messages to your team, identifying opportunities for development and providing direct support to members of your team.

This 3-day course will focus on best practice for induction, supervision, appraisal, monitoring performance, supporting staff and teams, and individual development.

You will have practical opportunities to improve and practice your supervision skills, as well as put your newly enhanced knowledge and skills into practice back in your organisation, project or community.

This practical training course will use a range of training methods, including presentations, small group work, discussions and practical exercises. You will also receive a course handout and other resources to take away with you. 

Learning outcomes

By completing this course, you will:
 • Explore your management role and responsibilities
 • Enhance your supervisory and appraisal skills
 • Develop your own induction checklist
 • Consider effective ways of managing performance and motivation
 • Identify a range of learning and development opportunities suited to your team.
 • Recognise your own strengths, weaknesses, values and motivations.

Who this course is for

If you are currently in a line management role, or you've recently moved into line management, then this course is for you. 
Find out more and book a space
 

Also coming up soon

10 October 2019: Bilingualism at work, Aberystwyth
03 March 2020: Bilingualism at work, Cardiff
15 October 2019: Webinar: An Introduction to The National Assembly for Wales, 2pm-3pm
27 & 28 November 2019: Managing projects, Cardiff

 

Crowd sourcing training

The right course but in the wrong location or language? If you see a course that interests you on this training programme or more widely on our website but it is not being delivered in a location convenient for you or you would rather it be delivered in Welsh or bilingually then please do get in touch. If you can find interest for the course in your area then we can come to you and help you to promote it too.

Bespoke training and consultancy

We can come to you! All our courses can be delivered to you in your own organisation and it often works out to be cheaper depending on numbers. Welsh and bilingual courses are also available.

 

Get involved


To view full course information including prices and places available, please click course date or contact us on 0300 111 0124 or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Get involved in the conversation on Twitter using #WCVALearning