SUSTAIN TRANSPORT AND MOBILITY
PUTTING THE CITIZEN AT THE HEART OF URBAN TRAVEL

09 MAY 2019 | 09:15 – 16:00
PRINCIPALITY STADIUM, CARDIFF

 

1 WEEK LEFT FOR EARLY BIRD TICKETS

This event is a must-attend for professionals interested in mobility, decarbonisation of transport, urban travel, air quality and well-being.

This year's summit brings together experts and influencers from across the themes and aims not only to inform but to inspire action and notable change by setting actions and challenges for those responsible, hosting a roundtable discussion and following-up on actions and challenges through to completion. We aim to provide a citizen-focused approach to ensure that no group is left behind in the decarbonisation of transport.

You can save £25 on your ticket by booking before 24.04.2019 and taking advantage of our early bird offer. Sustainable transport and mobility and putting the Citizen at the heart of urban travel will be explored under three themes; Air Quality, Active Travel and the South Wales Metro Area. 

VIEW AGENDA | SPONSORS | BOOK TICKETS

 
 

SPEAKERS:

 • Lee Waters AMDeputy Minister for Economy & Transport
 • Kate Nield, Clean Air Lawyer, Client Earth
 • Jason Bale, Clean Air Cardiff, Cardiff Council
 • Matthew HolderBritish Safety Council 
 • Krysia Solheim, Managing Director, Nextbike
 • Public Health Wales 
 • Natalie ReesTransport for Wales 
 • Office of the Future Generations Commissioner 

AT THE EVENT YOU CAN:

 • Hear from expert speakers and exhibitors 
 • Network with like-minded professionals
 • Enjoy a buffet lunch and regular refreshments
 • Take part in lively Q and A sessions
 • Take advantage of exclusive offers from sponsors Nextbike
 

JOIN THE DISCUSSION


The Future of Mobility and the Sustain Wales Summit

Twitter: @CynnalCymru #SWSummit #CCCymru #AirQuality #ActiveTravel #SouthWalesMetroArea or get in touch to receive digital content to share. 

View the full speaker line-up, agenda and register. 
 

TICKETS:

MEMBERS £50 plus VAT  |  EARLY BIRD (until 24.04.2019) £65 plus VAT
NON MEMBERS £90 plus VAT
 

TRAFNIDIAETH A SYMUDEDD CYNALIADWY:
YN RHOI'R DINESYDD YNG NGHANOL TRAFODAETH TEITHIAU TREFOL

09 MAI 2019 | 09:15 – 16:00
STADIWM PRINCIPALITY, CAERDYDD

 

1 WYTHNOS I FYND I BRYNU DOCYNNAU CYNNAR

Mae rhaid i weithwyr proffesiynol mynychu'r digwyddiad os oes ganddynt ddiddordeb mewn symudedd, datgarboneiddio trafnidiaeth, teithiau trefol, ansawdd awyr a llesiant.

Mae'r gynhadledd yn dod ag arbenigwyr a phobl ddylanwadol o bob thema at ei gilydd. Nid yw nod y gynhadledd rhoi wybod yn unig ond i ysbrydoli gweithrediad a newid nodedig gan osod gweithredoedd a heriau i'r rhai cyfrifol, yn cynnal trafodaeth bord gron ac yn sicrhau bod y gweithredoedd a heriau yn cael eu cwblhau.

Rydych chi'n gallu arbed £25 ar eich tocyn gan fwcio cyn 24.04.2019 a chymryd mantais o'n cynnig tocynnau cynnar.
 

AGENDA | NODDWYR | ARCHEBWCH TOCYNNAU

 

SIARADWYR:

 • Lee Waters ACDirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth
 • Kate Nield, Cyfreithiwr Aer Glân, Client Earth
 • Jason Bale, Aer Glân Caerdydd, Cyngor Caerdydd
 • Matthew HolderCyngor Diogelwch Prydain
 • Krysia SolheimRheolwr-gyfarwyddwrNextbike
 • Iechyd Cyhoeddus Cymru
 • Natalie ReesTrafnidiaeth Cymru
 • Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol

YN YSTOD Y DYDD RYDYCH CHI'N GALLU:

 • Clywed oddi wrth siaradwyr ac arddangoswyr arbenigol
 • Rhwydweithio gyda phobl sy gyda syniadau tebyg
 • Mwynhau cinio a lluniaeth
 • Dweud eich dweud o fewn trafodaethau bywiog y sesiynau C ac A
 • Manteisio ar gynigion arbennig Nextbike
 

YMUNO Â'R DRAFODAETH

Trydar: @CynnalCymru #SWSummit #CCCymru #AirQuality #ActiveTravel #SouthWalesMetroArea neu cysylltwch i gael caffael ar gynnwys digidol.
 

Edrych ar yr agenda llawn, siaradwyr a gofrestrwch

 
 

Tocynnau:

AELODAU £50 + TAW  |  TOCYNNAU CYNNAR (tan 24.04.2019) £65 + TAW
ERAILL £90 + TAW
 
 
 

c

Improving Our Service

We are looking for a small group of people who receive (or care for someone who receives) care and support from , to take part in discussion groups to help us improve our service.

We want them to tell us what they think about the care and support they have received and to share their ideas about how we can make things better.

Every year we publish a report that tells people what we have done in Social Services and how we have performed. We would like to know what you think about it and if you agree with what we are saying. Our report also sets out our priorities for the coming year, and we want you to tell us if you agree with what we think is important.

Discussion Group

The discussion group will take place on the morning of the 14th May. An organisation called Tempo will be helping us with the workshop, and as a thank you for taking part, you will be given Time Credits.

Time Credits

Time Credits are a community currency created as a way of recognising peoples contributions and thanking people who give time to their community.

They work on a simple hour for hour basis: for every hour you give, you earn one Time Credit which can be spent on an activity of your choice within our network.

This is a Time Credit!

a

b

You can spend your Time Credits at a range of venues across the UK. In Cardiff you access shows at the Wales Millennium Centre, Stadium Tour at the Principality Stadium or take the kids to Jump. In the Vale there is access to Legacy leisure centres, tickets to see your local club Barry Town United FC and coconuts soft play to name a few.

If you earn them in Cardiff and the Vale you can take your credits to spend anywhere within our large UK Network. For information on where you can spend your hard earned Time Credits and any booking information please visit www.timecredits.com

How do I get involved?

If you would like to take part in our discussion groups, please respond by e-mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (for the Vale of Glamorgan)
or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (for Cardiff),
before 8th May 2019. Please be aware that if you express an interest in taking part, your contact details will be passed on to Tempo so that they can contact you directly, let you know more information about the groups and the arrangements for you to attend.

(TPAS cymru)

‘Building Great Communities’ Conference

Exciting 1-day conference on ‘Building Great Communities’ which will be held on 3rd July at the Park Inn Hotel, Cardiff.

Full details and booking options available on our website https://bit.ly/2UNsEZN

tpas buliding communities flyer e  tpas buliding communities flyer2 e 

 

tpas buliding communities flyer w  tpas buliding communities flyer2 w

Please note that you need to register your interest with Welsh Government.

To register your interest, please e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. indicating the event of your choice, providing delegate contact details and any specific access or communication requirements you may have.

 

Social Model of Disability in Wales - Join the Conversation

The Welsh Government's new framework ‘Action on Disability: The Right to Independent Living’ was issued for consultation on the 22 October 2018 and closed on the 18 January 2019.  Consultation responses are currently being analysed with a view to publishing the final version in summer 2019. The framework is underpinned by the Social Model of Disability and contains a commitment to increase understanding of the Social Model across Welsh Government and beyond; and to ensure it is reflected widely in our policies and programmes.

Following on from the consultation, Welsh Government, in partnership with Disability Wales, are running 3 half-day workshops across Wales to engage people in the Social Model conversation.  The workshops will include discussions on the following:

 • Where does the Social Model come from and why is it important?
 • How does the Social Model empower disabled people?
 • What does the Social Model look like in practice?
 • Examples of where the Social Model has been used successfully.
 • What are the challenges and barriers preventing further implementation?
 • How can we work together to ensure the Social Model is reflected more widely in society?

Event dates and venues:

14 May 2019: Media Resource Centre, Oxford Road, Llandrindod Wells, LD1 6AH

29 May 2019: Future Inn, Hemingway Road, Cardiff, CF10 4AU

30 May 2019: Catrin Finch Centre, Mold Road, Glyndwr University, Wrexham, LL11 2AW

Model Cymdeithasol o Anabledd yng Nghymru - Ymunwch â'r Sgwrs

Cyhoeddwyd fframwaith newydd Llywodraeth Cymru ‘Gweithredu ar Anabledd: Yr Hawl i Fyw'n Annibynnol’ ar gyfer ymgynghoriad ar 22 Hydref 2018 a daeth i ben ar 18 Ionawr 2019.  Mae ymatebion i'r ymgynghoriad yn cael eu dadansoddi ar hyn o bryd gyda'r bwriad o gyhoeddi'r fersiwn derfynol yn haf 2019.  Ategir y fframwaith gan y Model Cymdeithasol o Anabledd ac mae'n cynnwys ymrwymiad i gynyddu dealltwriaeth o'r Model Cymdeithasol ar draws Llywodraeth Cymru a thu hwnt; a sicrhau ei fod yn cael ei adlewyrchu'n eang yn ein polisïau a'n rhaglenni.

Yn dilyn yr ymgynghoriad, mae Llywodraeth Cymru, mewn partneriaeth ag Anabledd Cymru, yn cynnal 3 gweithdy hanner diwrnod ledled Cymru i ymgysylltu â phobl yn y sgwrs Model Cymdeithasol.  Bydd y gweithdai yn cynnwys trafodaethau ar y canlynol:

 • Ble y daw'r Model Cymdeithasol a pham mae'n bwysig?
 • Sut mae'r Model Cymdeithasol yn grymuso pobl anabl?
 • Sut mae'r Model Cymdeithasol yn edrych mewn ymarfer?
 • Enghreifftiau llwyddiannus o ddefnyddio’r Model Cymdeithasol.
 • Beth yw'r heriau a'r rhwystrau sy'n atal gweithredu pellach?
 • Sut allwn ni weithio gyda'n gilydd i sicrhau bod y Model Cymdeithasol yn cael ei adlewyrchu yn fwy eang.

Dyddiadau a lleoliadau:

14 Mai 2019: Canolfan Adnodd Cyfryngau, Heol Rhydychen, Llandrindod, LD1 6AH

29 Mai 2019: Future Inn, Heol Hemingway, Caerdydd, CF10 4AU

30 Mai 2019: Canolfan Catrin Finch, Prifysgol Glyndŵr Wrecsam, Ffordd yr Wyddgrug, Wrecsam, LL11 2AW

Welsh Government Petition - Public Transport - People with learning disabilities

All Wales People First  would appreciate if you could share and sign their WG petition which calls for important changes to public transport that their members feel are necessary if they are to access the community as equal citizens.

Hopefully the petition will explain in better detail.

https://www.assembly.wales/en/gethome/e-petitions/Pages/petitiondetail.aspx?PetitionID=1531&fbclid=IwAR1fnUoJsCqmYoGs5QJOnR4QTCWRNgoPq5JW-EF2xszKSvlDOjZB7UBnUU8