(Via Citizens Advice Cymru)

Citizens Advice Cymru's EU 'Citizen's Rights Project'

EU Citizens Rights service home page which includes our helpline number (0300 3309 059) and information leaflets in 5 European languages: https://www.citizensadvice.org.uk/wales/about-us/how-we-provide-advice/advice-partnerships/eu-citizens-rights-service/

The EU Citizens Rights project is delivered across Wales to support EU, EAA and Swiss nationals to seek settled and pre-settled status under the EU Settlement Scheme (EUSS) in the UK.

Citizens Advice Cymru have been awarded funding by the Welsh Government to deliver two services as part of the EU Citizens Rights Project: 

Generalist Advice Services: A client led provision that provides information, guidance, advice to simple settled status and pre-settled status applications (OISC Level 1) casework. Referrals to other services, including social welfare advice will be suggested where clients would benefit from further assistance in complex issues. We can also refer clients to Newfields Law who are running the contract for more complex applications at OISC Level 2 and 3 immigration advice.

Specialist Advice Services: This specialist advice will support EEA, EU and Swiss citizens to ensure they understand their workplace rights and are able to challenge exploitation, as well as working with employers to help them create compliant workplaces, which benefit all employees rather than individuals. This will include mediation and tribunal services.

The service will cover the whole of Wales until December 2020 and will be delivered through Flintshire Citizens Advice; Cardiff and Vale Citizens Advice and Citizens Advice Newport. Our Citizens Advice services will be supported by outreach / engagement activities undertaken by EYST (Ethnic Youth Support Team) who have a proven track record in working with and engaging community groups and organisations supporting migrant communities, including EU Citizens. EYST will be undertaking a number of activities designed to seek out individuals and groups and encourage the use of and make referrals to the advice services on offer.

Referrals

Access to advice in relation to settled status and pre-settled status is available through our Wales helpline on 0300 3309 059. Our public website also includes useful information that you may want to share with your constituents and can be found here: https://www.citizensadvice.org.uk/wales/immigration/staying-in-the-uk-after-brexit/staying-in-the-uk-after-brexit/ 


Prosiect Cynghori Hawliau Dinasyddion yr UE yng Nghymru

 

Hoffwn ddwyn eich sylw i’n hafan Prosiect Hawliau Dinasyddion yr UE sy’n cynnwys rhif ein ein llinell gymorth a  (0300 3309 059) a thaflenni gwybodaeth mewn 5 iaith Ewropeaidd: https://www.citizensadvice.org.uk/wales/about-us/how-we-provide-advice/advice-partnerships/eu-citizens-rights-service/

Mae’r gwasanaeth yn cael ei gynnig ar draws Cymru er mwyn cefnogi gwladolion yr UE, Ardal Economaidd Ewropeaidd a’r Swistir i geisio statws preswylydd sefydlog a statws preswylydd cyn-sefydlog o dan Y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE (EUSS) yn y DU.

Mae Cyngor ar Bopeth Cymru wedi derbyn ariannu gan Lywodraeth Cymru i ddarparu dau wasanaeth fel ran o’r Prosiect:

Gwasanaethau Cynghori Cyffredinol: Darpariaeth wedi ei arwain gan gleientiaid sy’n darparu gwybodaeth, canllaw, cyngor a gwaith achos ceisiadau statws preswylydd sefydlog a statws preswylydd cyn-sefydlog (Lefel 1 OISC) syml. Awgrymir atgyfeiriadau i wasanaethau eraill, yn cynnwys cyngor ar les cymdeithasol lle y byddai cleientiaid yn buddio o gymorth pellach mewn materion cymleth. Gallwn hefyd atgyfeirio pobl i Newfields Law sy’n rhedeg y contract ar gyfer ceisiadau mwy cymleth ar gyngor mewnfudo ar lefel 2 a 3 OISC.

Gwasanaethau Cynghori Arbenigol: Bydd y cyngor arbenigol hwn yn cynorthwyo dinasyddion yr UE, yr Ardal Economaidd Ewropeaidd a’r Swistir i ddeall eu hawliau yn y gweithle ac yn medru herio camfanteisio, yn ogystal â gweithio gyda chyflogwyr i’w cynorthwyo i greu gweithleoedd sy’n cydymffurfio sydd o fydd i bob gweithwyr yn hytrach nag unigolion. Bydd hwn yn cynnwys gwasanaethau cyfryngu a thribiwnlys.

Bydd y gwasanaeth ar gael ar draws Cymru tan Rhagfyr 2020 a bydd yn cael ei ddarparu drwy Cyngor ar Boperh Sir Fflint, Cyngor ar Bopeth Caerdydd a’r Fro a Cyngor ar Bopeth Casnewydd. Bydd ein gwasanaethau Cyngor ar Bopeth yn cael eu cefnogi gan weithgareddau allgymorth wedi ei ddarparu gan EYST (Ethnic Youth Support Team) sydd â hanes llwyddiannus o weithio ac ymwneud â grwpiau cymunedol sy’n cefnogi cymunedau o fudwyr, yn cynnwys Dinasyddion yr UE. Bydd EYST yn ymgymryd â nifer o weithgareddau wedi’u dylunio i ganfod unigolion a grwpiau ac annog defnydd o’r gwasanaethau cynghori sydd ar gael ac atgyferio iddynt.

Atgyfeiriadau

Mae mynediad i gyngor mewn perthynas â statws preswylydd sefydlog a statws preswylydd cyn-sefydlog ar gael drwy llinell gymorth Cymru ar 0300 3309 059. Mae gan ein gwefan cyhoeddus ffynnonellau gwybodaeth defnyddiol y byddwch efallai am rannu gyda’ch etholwyr: https://www.citizensadvice.org.uk/wales/immigration/staying-in-the-uk-after-brexit/staying-in-the-uk-after-brexit/ 


RhCM Cymru’n ailagor cynllun mentor ai gael mwy o fenywod i gymryd rhan mewn bywyd cyhoeddus a gwleidyddol.

 

Mae’n bleser gan RhCM Cymru lansio trydedd flwyddyn o’n cynllun mentora ac rydym yn recriwtio carfan o 30 o fenywod a grwpiau hawliau menywod dyheadol i gymryd rhan. Rydym yn dewis menywod ledled Cymru sy’n dymuno datblygu eu sgiliau bywyd cyhoeddus a gwleidyddol a chynyddu eu heffaith a’u dylanwad.

Meddai Rhian Parry, a dderbyniodd mentora ym 2019, Rhian Parry, “Gwnes i fwynhau pob rhan o’r cynllun a’r hyder a’i rhoddodd i mi. Cefais fy ysbrydoli gan gyfeillgarwch y gwleidyddion at ei gilydd, a’r menywod eraill ar y cynllun.”

Mae cyflawniadau’r menywod hyn wedi bod yn anhygoel, gyda nifer o fenywod yn cael eu hethol i gynghorau lleol, ennill swyddi ar fyrddau cyhoeddus a thrydydd sector a dylanwadu ar fywyd gwleidyddol a chyhoeddus drwy eu hyder newydd.

Ac ar ben popeth, llongyfarchiadau enfawr i Sarah Atherton AS, sydd wedi ennill ei sedd yn Wrecsam, gan fod yn un o’r AS benywaidd Ceidwadol cyntaf yng Nghymru, a’r cyntaf o’r sawl sydd wedi derbyn mentora gan RhCM i gael ei hethol i’r senedd.

Meddai Sarah Sweeney, Swyddog Mentora, “Mae wedi bod yn fraint o’r mwyaf i gefnogi’r menywod anhygoel hyn drwy’r cynllun. Mae eu gweld yn cymryd y camau roeddent yn fwy na pharod i’w cymryd, eu cael mewn  sefyllfaoedd roeddent yn haeddu eu bod ynddynt, yn dyst gwych i’r cynllun a’r mentoriaid a’r siaradwyr anhygoel sy’n cefnogi RhCM Cymru.

Meddai Mia Rees, “Ers y cynllun, rwyf wedi dod yn gynghorydd lleol, wedi dod yn ymddiriedolwr ac wedi pasio fy mhanel Asesiad y Cynulliad. Gwnaeth y cynllun a’r menywod arno fy annog i fynd am y cyfleoedd hyn a byddaf yn ddiolchgar am hynny hyd fy oes.”

Mae’r ceisiadau ar gyfer Cynllun Mentora 2020 bellach ar agor! Felly, beth ydych yn aros amdano? Ymgeisiwch yma.

Dyddiad cau, 23 Chwefror 2020, ganol nos.

*Gall Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod (RhCM) Cymru gynnig nifer cyfyngedig o fwrsariaethau i helpu menywod sy’n byw yng Nghymru gyda chostau teithio, cefnogaeth a/neu lety. Mae’r bwrsariaethau er mwyn i fenywod fynychu digwyddiadau mentora RhCM a chwrdd â’i mentoriaid, os nad oeddent yn gallu gwneud hynny’n flaenorol. 


WEN Wales re-opens mentoring scheme to get more women into public and political life.

 

WEN Wales is delighted to launch the third year of our mentoring scheme and are recruiting a cohort of 30 aspiring women and women’s groups to take part. We are selecting women from across Wales, who wish to develop their political and public life skills and increase their impact and influence.

2019 Mentee, Rhian Parry said “I enjoyed every part of the scheme and the confidence it has given me. I was so inspired by the camaraderie by the politicians towards each other, and also by the other women on the scheme.”

The achievements of these women have been phenomenal, with a number of women, being elected to local councils, gaining positions on public and third sector boards, influencing political and public life through their newfound confidence.

And to top it all off, a huge congratulations goes out to Sarah Atherton MP, who won her seat in Wrexham, becoming one of the first female Conservative MP’s in Wales, and the first WEN Mentee elected to parliament.

Sarah Sweeney, Mentoring Officer, said, “It’s has been an absolute privilege to support these amazing women through this scheme. To see them take the leaps they were more than ready to take, getting them into the positions they deserve to be in, is such a fantastic testament to the scheme and the brilliant mentors and speakers supporting WEN Wales.

Mia Rees, said, “Since the scheme I have become a local Councillor, become a Trustee and passed my Assembly Assessment panel. The scheme and the women on it encouraged me to go for these opportunities and for that I will always be grateful.”

Applications for the 2020 Mentoring Scheme are now open! What are you waiting for?! Apply here.

Closing Date, February 23rd, 2020, Midnight

*Women’s Equality Network (WEN) Wales, is able to offer a limited number of bursaries to assist women living in Wales with travel, support and/or accommodation costs. The bursaries are to enable women to attend WEN mentoring events and to meet with their mentors, if they were not otherwise able to do so.


 

Building a Child Friendly Cardiff and Vale’ Symposium

Cardiff and Vale Health Board, Cardiff Council and Vale of Glamorgan Council would like to invite you to attend the ‘Building a Child Friendly Cardiff and Vale’ Symposium on Monday, 9th March, 2020.  

This event will focus on how we can develop child-friendly places and spaces, and support children and young people to have a healthy environment.   As we plan, design and build our communities and environments it is crucial that we consider children’s rights to both being involved in the planning but also their right to live in an environment that benefits their health and wellbeing.

This event will bring together children and young people with a wide range of stakeholders including professionals from health and social care, education, planning, transport, third sector, academia and citizens to encourage delegates to connect children’s rights to their work and as individuals.

The event is supported by Cardiff and Vale Health Charity.

Here is an invitation and some supporting information. You can book a place here


ACE Training are offering Level 2 Food Safety in Catering Training 

Date: Monday 10th February

Time: 9am - 5pm

Venue: Dusty Forge, 460 Cowbridge Road West, Ely, Cardiff, CF5 5BZ

Cost: £35 per person

10 spaces available

If you would like to make a booking please complete the booking form and return to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Promo Offer 2020 Food Safety