(Via Bawso)

bawso event

A day of Discussion and Action: Tackling Forced Marriage and Honour Based Violence

National Day of Remembrance for Forced Marriage and HBV victims

Date: 18th July 2019

Time: 10.00 am-2.30 pm

Venue: Newport Centre, 1 Kingsway, Newport, NP20 1UH

Speakers confirmed:

Gwent Police

Welsh Government

Bawso

 

This Event if free but you will need to register and obtain an entry ticket. Please register at Eventbrite/Bawso FM/HBV Event  

For queries or support on how to register please contact us at  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or call 02920 644633

 

(Via Windrush Cymru Elders)

National Windrush Day Celebration

The Windrush Cymru Elders cordially invite you, your friends and family to the National Windrush Day Celebrations hosted by Deputy Minister and Chief Whip Jane Hutt AM

Date: 20th June 2019

Time: 12pm prompt

Venue: Pierhead Building Cardiff Bay

Join us for an unforgettable event. Lunch will be provided

 

National Windrush Day

C3SC Chief Executive Officer will be representing the third sector in the next Shaping Our Future Wellbeing Delivery Group meeting on the 19th June.

You can access the agenda here and the full strategy here.

To give any feedback or to find out more, feel free to email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(Via Social Care Wales/Gobal Cymdeithasol Cymru)

Dechrau chwilio am weithwyr gofal sy’n darparu gofal rhagorol trwy gyfrwng y Gymraeg

socialcarenormicym

Gwahoddir enwebiadau am wobr newydd i gydnabod a dathlu gweithwyr gofal sydd wedi gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl trwy ddarparu gofal a chymorth yn Gymraeg.

Mae’r wobr Gofalu trwy’r Gymraeg yn agored i unrhyw weithwyr gofal cyflogedig sy’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol neu flynyddoedd cynnar a gofal plant yng Nghymru, ac sy’n darparu gofal rhagorol trwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru yn gwahodd aelodau o'r cyhoedd, cyflogwyr a phobl sy’n gweithio yn y maes gofal i enwebu gweithiwr gofal.

Bydd angen i unrhyw un sydd â diddordeb mewn enwebu gweithiwr gofal llenwi ffurflen enwebu, gan ddweud mewn 250 o eiriau neu lai pam mae’r gweithiwr yn haeddu cael ei gydnabod a pha wahaniaeth mae wedi’i wneud i fywyd neu fywydau’r person neu’r bobl sy’n cael cymorth ganddo neu ganddi.

Gall y gweithiwr fod yn siarad Cymraeg yn rhugl, siarad ychydig neu’n dysgu, a does dim angen iddo neu iddi fod o safon benodol, cyn belled â’i fod yn defnyddio'r iaith wrth ddarparu gofal a chymorth.

Cytunir rhestr fer o enwebeion gan banel o feirniaid, ac wedyn gwahoddir y cyhoedd i bleidleisio am y gweithiwr maent yn credu y dylai ennill y wobr, a fydd yn cael ei gyflwyno yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanrwst ar ddydd Mawrth, 6 Awst 2019.

Dywedodd Sue Evans, Prif Weithredwr Gofal Cymdeithasol Cymru: “I bobl y mae’n well ganddynt siarad Cymraeg neu sydd â'r Gymraeg yn iaith gyntaf iddynt, mae cael gofal a chymorth gan rywun sy’n siarad eu hiaith yn rhan bwysig o ofal o ansawdd da, sy'n llawn urddas.

“Gall hyd yn oed ychydig o eiriau o Gymraeg gwneud gwahaniaeth enfawr i’r rhai sy’n derbyn gofal a chymorth.

“Gobeithio y bydd y wobr newydd hon nid yn unig yn rhoi sylw i weithwyr sy'n darparu gofal rhagorol trwy gyfrwng y Gymraeg, ond hefyd yn codi ymwybyddiaeth o'r angen am fwy o bobl sy'n gallu siarad yr iaith i weithio yn y maes gofal.”

Bydd angen i unrhyw un sy’n enwebu gweithiwr gofal sicrhau bod y gweithiwr gofal yn hapus i gael ei enwebu cyn cyflwyno’r cais oherwydd bydd Gofal Cymdeithasol Cymru yn defnyddio ei stori a lluniau i roi cyhoeddusrwydd i'r wobr, ac i hybu manteision a phwysigrwydd darparu gofal a chymorth trwy gyfrwng y Gymraeg.

Dylai unrhyw un sydd â diddordeb mewn enwebu gweithiwr gofal, lawrlwytho a llenwi ffurflen enwebu sydd ar gael ar wefan Gofal Cymdeithasol Cymru yn https://gofalcymdeithasol.cymru/straeon-newyddion/dechrau-chwilio-am-weithwyr-gofal-syn-darparu-gofal-rhagorol-drwy-gyfrwng-y-gymraeg, a’i hanfon:

 • ar e-bost iThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • trwy’r post i Gofalu trwy’r Gymraeg, Gofal Cymdeithasol Cymru, South Gate House, Wood Street, Caerdydd CF10 1EW.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni drwy'r ffyrdd uchod neu ar Twitter @gofcymdeithasol neu ar Facebook yn facebook.com/carecareerswales

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn enwebiadau yw 3 Gorffennaf 2019.

Ffurflen enwebu gwobr Cymraeg

Search begins for care workers providing excellent care through the medium of Welsh

socialcarnomiseng

Nominations are now open for a new award to recognise and celebrate care workers who’ve made a difference to people’s lives by providing care and support in Welsh.

The Caring in Welsh award is open to any paid care workers who work in social care or early years and childcare in Wales, and who provide excellent care through the medium of Welsh.

Social Care Wales is inviting members of the public, employers and those working in care to nominate a care worker.

Anyone interested in nominating a care worker will need to complete a nomination form, letting Social Care Wales know in no more than 250 words why the worker deserves to be recognised and the difference they have made to the life or lives of the person or people they support.

The worker can be a fluent Welsh speaker, know a little Welsh or be a learner, and they don’t have to be of a certain standard, as long as they use the language when providing care and support.

A shortlist of nominees will be agreed by a panel of judges and the public will then be invited to vote for the worker they think should win the award, which will be presented at the National Eisteddfod in Llanrwst on Tuesday 6 August 2019.

Sue Evans, Chief Executive of Social Care Wales, said: “For people who prefer to speak Welsh or for whom Welsh is their first language, getting care and support from someone who can speak their language is an important part of dignified, high-quality care.

“Even just a few words of Welsh can make a huge difference to those who are receiving care and support.

“We’re hoping this new award will not only shine a light on those workers who are providing excellent care through the medium of Welsh, but will also raise awareness of the need for more people who can speak the language to work in care.”

Anyone nominating a care worker will need to make sure the care worker is happy to be nominated before submitting their entry, as Social Care Wales will be using their story and images to help publicise the award, and promote the benefits and importance of providing care and support through the medium of Welsh.

Those interested in nominating a care worker should download and complete the nomination form available on Social Care Wales’s website at https://socialcare.wales/news-stories/search-begins-for-care-workers-providing-excellent-care-through-the-medium-of-welsh, then send it:

 • via email to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • by post to Caring in Welsh, Social Care Wales, South Gate House, Wood Street, Cardiff CF10 1EW.

For more information, contact Social Care Wales via the routes above or on Twitter @socialcarewales or on Facebook at facebook.com/carecareerswales

The closing date for nominations is 3 July 2019.

Welsh Award Nomination Form

(Via  Social Care Wales/ Gofal Cymdeithasol Cymru )

Workforce Strategy for Health and Care: consultation phase / Strategaeth Gweithlu ar gyfer Iechyd a Gofal: gyfnod ymgynghori'r

 

Fel y byddech yn ymwybodol, mae Gofal Cymdeithasol Cymru ac Addysg a Gwella Iechyd Cymru wedi bod yn cydweithio i ddatblygu Strategaeth Gweithlu ar gyfer Iechyd a Gofal. Yn cydweithio gydag ein partneriaid, y Sefydliad Gofal Cyhoeddus, Prifysgol Oxford Brookes (IPC), rydym yn dechrau ar gyfnod ymgynghori'r strategaeth ddrafft.

Bydd yr ymgynghoriad yn cael ei gynnal mewn nifer o ffyrdd, gan gynnwys cyfres o weithdai, gweminarau ac arolwg ar-lein rhwng Gorffennaf ac Awst.

Mae'r gweithdai yn ½ diwrnod – 9.30 – 12.30 a’u cynnal ar y dyddiadau canlynol

Gweithdai Dyddiad  
Gogledd Cymru 5 Gorffennaf 2019 Optic Centre, Glyndwr University, St Asaph, LL17 0JD http://conferencevenues.glyndwr.ac.uk/StAsaph
Gorllewin Cymru 8 Gorffennaf 2019 Principality House (Paxton Room), National Botanic Garden of Wales, Llanarthne, Carmarthenshire SA32 8HN https://botanicgarden.wales/garden-areas/principality-house/
De Cymru 9 Gorffennaf 2019 Orbit Business Centre, Rhydycar Business Park, Merthyr Tydfil, CF48 1DL https://www.orbitbusinesscentre.co.uk/en/facilities/

 

Mae'r gynulleidfa darged ar gyfer y gweithdai fel a ganlyn:

 • Rheolwyr ar bob lefel ar draws iechyd a gofal cymdeithasol gan gynnwys darparwyr gwasanaethau statudol, gwirfoddol a phreifat, gan gynnwys Penaethiaid Gwasanaeth,
 • Rheolwyr Gwasanaeth, Rheolwyr Gweithlu, Unigolion Cyfrifol, Rheolwyr Cofrestredig, Rheolwyr Adnoddau Dynol, ac ati.
 • Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol
 • Rhwydweithiau gofalwyr a phaneli dinasyddion
 • Darparwyr addysg o bob darparwr Addysg Uwch, Addysg Bellach a darparwyr Dysgu Seiliedig yn ar Waith
 • Cynghorau Gwirfoddol Sirol
 • Undebau
 • Rhwydweithiau sgiliau rhanbarthol

I archebu lle ar un o'r gweithdai uchod, e-bostiwch: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Os na allwch fynychu un o'r gweithdai ond fod gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan yn y gwaith hwn, bydd cyfle i gymryd rhan mewn digwyddiad ar y we ar 23 Gorfennaf 2019 am 10.00am neu 2.00pm neu 26 Gorfennaf 2019 am 10.00am neu 2.00pm. Bydd y wefan yn oddeutu awr o hyd a bydd yn ymdrin â'r un pynciau â'r gweithdai a bydd cyfle i chi roi eich mewnbwn a'ch barn.

Mae'r dolenni canlynol yn rhoi manylion ar amseroedd, yn ogystal ag arweiniad ar y ffordd orau o gael mynediad i'r y gwe-gynhadleddau:

 

https://ipc.brookes.ac.uk/events/webinar.html

Bydd wybodaeth bellach ynglŷn â’r arolwg ar-lein yn cael ei gyhoeddi ar wefan Gofal Cymdeithasol Cymru ac Addysg Iechyd a Gwelliant yn y man a byddaf yn gyrru e-bost i chi i roi gwybod pan fydd yr arolwg yn agor.

Unwaith eto, hoffwn ddiolch i chi o flaen llaw am gymryd rhan yn ystod y cyfnod hwn o’r gwaith. Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y digwyddiadau, anfonwch e-bost at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Am unrhyw gwestiynau eraill cysylltwch â This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  neu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  yn y lle cyntaf.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

As you will be aware, Social Care Wales and Health Education and Improvement Wales have been working together to develop a Workforce Strategy for Health and Care. Together with our partners, the Institute of Public Care, Oxford Brookes University (IPC) we are now entering the consultation phase of the draft strategy. 

The consultation will be carried out in a number of ways, including a series of workshops, webinars and an online survey carried out between July and August.

The Workshops are ½ day - 9.30am until 12.30pm, taking place on the following dates:

Workshops Date Venue
 North Wales  5th July 2019 Optic Centre, Glyndwr University, St Asaph, LL17 0JD http://conferencevenues.glyndwr.ac.uk/StAsaph
West Wales 8th July 2019 Principality House (Paxton Room), National Botanic Garden of Wales, Llanarthne, Carmarthenshire SA32 8HN https://botanicgarden.wales/garden-areas/principality-house/
South Wales 9th July Orbit Business Centre, Rhydycar Business Park, Merthyr Tydfil, CF48 1DL https://www.orbitbusinesscentre.co.uk/en/facilities/

 

The target audience for the workshops are as follows:

 • Managers at all levels from across health and social care including statutory, voluntary and private service providers including Heads of Service, Service Managers, Workforce Managers, Responsible Individuals, Registered Managers, Human Resource Managers, etc.
 • Regional Partnership Boards
 • Carers networks and citizen panels
 • Education providers from across Higher Education, Further Education and Work Based Learning providers
 • County Voluntary Councils
 • Unions
 • Regional skills networks

To book a place on one of the above workshops please email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

If you are unable to attend one of the workshops and would still be interested in being involved in this work, there will be an opportunity to take part in a webinar event on either 23 July 2019 at 10.00am or 2.00pm or the 26 July 2019 at 10.00am or 2.00pm. The webinar will be approximately one hour in duration and will cover the same areas as the workshops and there will be an opportunity for you to provide your input and views. 

The following links provides details on the times of the webinars and also guidance on how best to access the webinar:

https://ipc.brookes.ac.uk/events/webinar.html

Further information regarding the on-line survey will be published on both the Social Care Wales and Health Education and Improvement web pages in due course.

If you have any queries about the events, please email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

For any other questions please contact This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. in the first instance.