Autistic Advocates Going Gold on World Autism Day

a

This World Autism Day Autistic led organisations, Autistic UK and The Autistic Women’s Empowerment Project will be holding an event to recognise World Autism Day and to promote Autistic Acceptance. Joining together with other user-led organisations to strengthen the Autistic Voice. The event has kindly been sponsored by Mark Isherwood AM and the Welsh Cross Party Autism Group.

 

Going Gold for Autistic Acceptance will be held on the afternoon of Tues 2nd April at the Senedd, Cardiff Bay.The Senedd is the main public building of the National Assembly, the main centre for democracy and devolution in Wales

This event has been organised by Willow Holloway Welsh Development lead of the Autistic UK committee and founder of The AWE Project.

 

Autistic UK and The AWE Project are grass -roots voluntary user led organisations. currently unfunded and relying on donations and self-funding to cover the cost of their work..

The day will bring together Autistic individuals advocates, campaigners and their supporters with policy makers and professionals working within the field of autism to discuss the lives of autistic people in Walesaround a 100 people are expected to attend.

 

This is an ideal opportunity to network with autistic people and learn more about their needs and hopes for the future .The overriding aim of the event is too build links and relationships between autistic adults and the bodies that provide services here in Wales and to promote the inclusion of all autistic voices during the development of policy and the design of services.

 

The event will be opened by Mark Isherwood. Chair of the Cross-Party Autism Group and Regional Assembly Member for North Wales. He has been campaigning for autistic people’s rights for many years and is a strong supporter and allie of the autistic community in Wales.

 

This will then be followed by individuals sharing their experiences and the views their organisations have gained from the wider autistic community Willow Holloway, event organiser is the founder of the Autistic Women’s Empowerment Project, Welsh Development Lead Autistic UK, Vice Chair of Disability Wales and a Director of Fair Treatment for the Women of Wales plus she sits on several groups and panels acting as a stakeholder representative at a local and national level in Wales. Willow was nominated for a Jo Cox Cymru Women’s Champion Award and was a finalist in the Learning Disability and Autism Leaders List. Willow will be talking about including autistic people in strategy moving forward. The importance of understanding the need for acceptance representation and equality and the recognition of autistic people’s rights. Willow has recently become a Bevan Advocate and will also be discussing the barriers to healthcare.

 

Julian Morgan is a longstanding member of the Autistic Uk Committee. He is also a member of the NHS England consultative group. Julian has spent many years campaigning for the rights of autistic and disabled people. Julian will be talking to us about Autistic UKs Going Gold campaign Neurodiversity and what acceptance means to the wider autistic community.

 

Ceri Dobbing has both personal and professional experience of autism, most recently working in a managerial, leadership role and a support worker role with autistic adults. She is extremely passionate about supporting and empowering other autistic individuals and in getting the autistic voice out there, in the mainstream. She will be speaking about her experiences organising Cardiff Autistic Pride events and developing peer networks.

 

Monique Craine is an autistic advocate, wife and mother of three who has worked in many different types of employment throughout her life; from telesales and waitressing to elected local borough councillor and member of the Judiciary. Currently self-employed, Monique will speak on the topic of employment, the techniques she has used in order to perform the roles and the barriers she encountered.

 

Kat Williams was diagnosed as autistic with ADHD at the age of 32 Also, a parent to autistic children, Kat has provided peer support to families going through diagnosis and has advocated for both adults and children in benefit claims and meetings discussing additional learning needs, receiving an Understanding Disability award in 2018 for her work. Kat will be discussing how we can make education work for us.

 

Speakers will be discussing not just the government’s strategy but how autistic led organisations want to work with Welsh Government and Policy Makers to build greater understanding of the needs of the autistic community across the life span.

 

The Speakers will also be joined by the National Autism Team who will be launching a National Engagement and Participation Strategy

 

For More information contact

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

bcd

(Via Wales Civil Society Forum)

Wales Forum on Brexit NEWSLETTER / Fforwm Cymru ar Brexit CYLCHLYTHYR Mawrth 29 / March 29


 Mae’r Fforwm yn cynnal trafodaeth ford gron anffurfiol ynglŷn â Brexit rhwng mudiadau trydydd sector yng Nghymru a’r cynghorau aelodaeth cenedlaethol i’r sector, NCVO, SCVO, WCVA ac NICVA ar 4 Ebrill rhwng 2pm a 4:30pm. Mae’r sesiwn yn agored i bob mudiad, felly os hoffech ymuno â ni cofrestrwch yma.

The Forum is hosting an informal Brexit roundtable discussion between third sector organisations in Wales and the sector national membership councils, NCVO, SCVO, WCVA and NICVA on 4 April from 2pm to 4:30pm. The session is open to all organisations, so if you would like to join us then please register here.


  

parliment

 

Felly – Beth sydd wedi digwydd wythnos yma….hyd yma?


Ddydd Llun, pleidleisiodd ASau ar gynnig y Llywodraeth ar gyfer y Camau Nesaf ac yn y pen draw fe wnaethant gymryd rheolaeth dros amserlen Senedd San Steffan ar gyfer dydd Mercher. Arweiniodd hyn at y ‘Pleidleisiau Dangosol’ a oedd yn cynnig sawl opsiwn i ASau, er mwyn gweld ble y gallai cyfaddawd fod yn bosib.

Roedd llawer o gwestiynau ynglŷn â’r broses hon. I gael adolygiad manwl o’r rhain i gyd, gweler y papur briffio hwn gan Hansard Society: Indicative Votes: Options, voting methods and voting systems.

Yn y diwedd, pleidleisiodd ASau ar 8 opsiwn gwahanol ac, yn ddryslyd braidd, roedd rhai ohonynt yn ymwneud â’r berthynas â’r UE yn y dyfodol – megis ceisio am undeb tollau parhaol – tra oedd eraill yn ymwneud yn fwy â phroses, megis defnyddio refferendwm cadarnhau ar unrhyw gytundeb Brexit sy’n cael ei basio yn Nhŷ’r Cyffredin

Gwrthododd ASau bob opsiwn. Dyma oedd perygl y system ie/na a ddewiswyd ac fel y dengys yn y Blog hwn – roedd disgwyl y canlyniad hwn.
Serch hynny, yn groes i rai honiadau yn y cyfryngau, nid oedd y broses yn ddibwrpas, roedd yn gam mewn proses a fwriadwyd i ddarganfod a oedd cydsyniad yn bosib ac, os felly, ymhle.

 

So - What has happened this week….so far?


On Monday MP’s voted on the Government’s Next Steps motion and ultimately took control of the Parliamentary timetable for Wednesday. This lead to the ‘Indicative Votes’ which offered MPs a menu of options, in order to see where compromise might be possible.

There were many questions surrounding this process. For an in depth review of all of these, see this Hansard Society Briefing: Indicative Votes: Options, voting methods and voting systems.

MPs ended up voting on 8 different options some of which confusingly related to the future relationship with the EU – like pursuing a permanent customs union, while others related more to process, like using a confirmatory referendum on any Brexit deal passed in the Commons.

Ultimately MPs rejected all options. This was a risk of the yes/no system selected and as shown by this Blog –was an expected outcome.

However contrary to some media claims, the process was not senseless, it was a step in a process intended to determine if and where consensus might emerge.

It would require specific legislation to reverse the default no-deal outcome, as explained in this blog by Professor Mark Elliot


confused

 

Beth sy’n digwydd heddiw ac wythnos nesaf?


Fel i ni sôn yn y cylchlythyr diwethaf, mae’r UE wedi caniatáu estyniad ac iddo ddwy haen. Fel y mae pethau ar hyn o bryd, mae’r DU yn gweithio tuag at ddau ddyddiad cau:

 • I sicrhau’r dyddiad cau hwyrach – 22 Mai, rhaid i’r DU basio’r Cytundeb Ymadael erbyn heddiw (29 Mawrth).
 • Fel arall, y dyddiad cau yw 12 Ebrill (yn realistig 10-11 Ebrill) ac erbyn y dyddiad hwnnw rhaid i’r DU benderfynu a fydd yn cymryd rhan yn etholiadau Aelodau o Senedd Ewrop ai peidio.

Mae ASau felly newydd bleidleisio ar y Cytundeb Ymadael am y 3ydd tro, ac wedi’i wrthod o 58 pleidlais.

Beth am benderfyniad Bercow i atal yr un bleidlais eto?

I egluro hyn, mae’n werth cofio bod dwy ran i becyn y ‘Cytundeb Ymadael’:

 • Y Cytundeb Ymadael ei hun, sef y rhan sy’n rhoi strwythur i’r ymadawiad o’r UE ac yn ymdrin â’r ffin yn Iwerddon, hawliau dinasyddion, y cyfnod pontio...
 • A Datganiad Gwleidyddol ar y berthynas yn y dyfodol

Roedd y ddwy Bleidlais Ystyrlon gyntaf yn trin y rhain fel un pecyn. Mae Llywodraeth y DU wedi penderfynu rhannu’r bleidlais ar y dogfennau hyn i fodloni amod Bercow fod yn rhaid i bleidlais arall fod yn un wahanol.

Heddiw – pleidleisiodd Tŷ’r Cyffredin ar y rhan gyntaf, sydd wedi arwain at y term Pleidlais Ystyrlon 2.5. Yn hanfodol, hyd yn oed pe bai’r bleidlais heddiw wedi cymeradwyo’r Cytundeb Ymadael, byddai Brexit heb gytundeb yn DAL yn bosib, oherwydd yn gyfreithiol rhaid i’r cytundeb A’R datganiad gwleidyddol gael eu cymeradwyo. Prif ddiben heddiw felly oedd datgloi’r estyniad tan 22ain Mai.

I fynd yn ddyfnach i oblygiadau cyfreithiol y gwahaniad hwn, gweler y blog yma.

Beth nesaf wedyn?

 • Gan fod Theresa May wedi colli’r bleidlais eto y dyddiad Brexit newydd yw 12 Ebrill.
 • Serch hynny, bydd disgwyl i’r DU amlinellu ei bwriadau erbyn 10 Ebrill pan fydd yr UE yn cynnal Uwchgynhadledd Frys
 • Ddydd Llun 1 Ebrill, mae disgwyl i ASau gynnal Pleidleisiau Dangosol 2.0, i geisio mireinio’r opsiynau ymhellach.

Mae popeth yn dal yn bosib ond y farn yw bod y bleidlais heddiw yn cynyddu’r tebygolrwydd o estyniad hir ac etholiad cyffredinol. Gweler yr amserlen Brexit / Etholiad hon gan IfG i gael rhagor o wybodaeth.

 

What’s happening today and next week?


As we explored in the last newsletter, the EU has granted a two-tier extension. As things currently stand the UK is working to two deadlines:

 • To have the longer deadline – 22 May, the UK must pass the withdrawal Agreement by today (29 March).
 • Otherwise the deadline is 12 April (realistically the 10-11 April) by which time the UK must decide whether to take part in the MEP elections.

MP’s have therefore just voted on, and rejected by 58 votes, the Withdrawal Agreement for a 3rd time.

What about Bercow’s decision to block the same vote again?

To explain this, it is useful to remember that the ‘Withdrawal Agreement’ package has 2 texts:

 • The Withdrawal Agreement itself, the part which structures the exit from the EU and covers the Irish border, citizens’ rights, a transition period…
 • And a Political Declaration on the future relationship.

The first two Meaningful Votes treated these as one package.  The UK Government has decided to split voting on these documents to meet Bercow’s condition of a substantially different vote.

Today – the Commons voted on the first of these two, which has led to the term Meaningful Vote 2.5. Crucially, even had the vote today approved the Withdrawal Agreement, a no-deal Brexit would STLL  be on the table, because legally both it AND the political declaration must be approved for ratification. Today’s exercise was therefore mainly intended to unlock the May 22nd extension.

For a deeper read on the legal implications of this separation, see this blog.

What next then?

 • As Theresa May lost the vote again the new Brexit deadline is 12 April.
 • However the UK will be expected to outline its intentions by 10 April when an Emergency EU Summit will take place.
 • On Monday 1 April MP’s are expected to do Indicative Votes 2.0, to try and further whittle down the options.

Everything is still on the table though the result of the vote today is understood as increasing the likelihood of a long extension and general election. See this IfG Brexit / Election timeline for more information


Calender image

 

Rhagor o wybodaeth a dyddiadau:


Mae WCVA ar y cyd â Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Resources for Change i ymchwilio i effaith Brexit ar wasanaethau trydydd sector anstatudol yng Nghymru a darganfod beth sydd angen ei wneud i’w cefnogi. Maent yn edrych yn benodol ar yr effaith ar y canlynol:

 • Argaeledd gwasanaethau
 • Hyfywedd ariannol mudiadau
 • Gweithlu’r mudiadau hyn

Mae’r tîm yn awyddus i weithio gyda chynifer o fudiadau trydydd sector â phosib i greu tystiolaeth empirig i lenwi bwlch mawr yng nghyd-destun Cymru. Os hoffech gymryd rhan, cysylltwch ag Irene Evison drwy ebostio: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Roedd diwrnod Brexit i fod heddiw felly ymddengys yn addas bod gennym ddau adolygiad mawr o’r ddwy flynedd diwethaf:

Eisiau diweddariad ar Brexit a Masnach? Gweler y cyfweliad diweddar hwn â Dr Ludivine Petitin o Brifysgol Caerdydd.

Angen eglurhad cryno o rai o opsiynau’r Pleidleisiau Dangosol? Gweler y tabl hwn.

 diddordeb mewn Brexit a’r Amgylchedd? Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio Ymgynghoriad ar  Egwyddorion a Threfniadau Llywodraethu Amgylcheddol. Gweler yr adolygiad hwn gan yr Athro Richard Cowell. Mae’r erthygl academaidd hon a gyhoeddwyd yn Environmental Politics hefyd yn cynnig adolygiad diweddar a chynhwysfawr o effaith Brexit ar bolisi amgylcheddol y DU a’r UE.

Angen gwybodaeth ynglŷn ag Effaith Brexit ar y Gweithlu Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant yng Nghymru? Gweler yr ymchwil yma gan Ipso Mori a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru sy’n dod i’r casgliad y gallai Brexit waethygu’r heriau sydd eisoes yn bodoli yn y sector.
 

More information and dates:


WCVA in conjunction with the Welsh Government have commissioned Resources for Change to undertake research into the impact of Brexit on non-statutory third sector services in Wales and to determine what needs to be done to support them. They are looking specifically at the impact on:

 • The availability of services
 • The financial viability of organisations
 • The workforce of these organisations

The team are keen to engage with as many third sector organisations as possible to produce empirical evidence to fill what is a significant gap in the Welsh context. If you would like to take part, please contact: Irene Evison at: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Today was going to be Brexit day so it seems fitting that we have two major reviews of the last two years:

Want an update on Brexit and Trade? see this recent Interview with Dr Ludivine Petitin of Cardiff University.

Need a summary explanation of some of the Indicative Vote options? See this table.

Interested in Brexit and the Environment? The Welsh Government’s Consultation on Environmental Principles and Governance has been launched. See this review by Professor Richard Cowell. This academic article published in Environmental Politics also offers a recent and comprehensive review of the impact of Brexit on UK and EU environmental policy.

Need information on the Impact of Brexit on the Social care and Childcare workforce in Wales? See this research by Ipso Mori commissioned by the Welsh Government which concludes that Brexit has the potential to exacerbate existing challenges facing the sector.
 

(Via Policy Forum for Wales)

Policy Forum for Wales Keynote Seminar

Assessing progress on improving well-being in Wales - implementing Public Service Boardwell-being plans and sharing good practice

with

Noreen Blanluet, Director, Co-production Network for Wales; Duncan Mackenzie, Senior Consultant, Data Cymru; Dr Alan Netherwood, Honorary Research Fellow, Cardiff University and Clare Pillman, Chief Executive, Natural Resources Wales

and

Dawn Griffin, Abertawe Bro Morgannwg University Health Board; Dr Kate Hamilton, Renew Wales; Kath Protheroe, Abertawe Bro Morgannwg University Health Board and Lleucu Siencyn, Literature Wales

Bydd cyfieithu ar y pryd ar gael yn y gynhadledd hon

Simultaneous translation will be available at this conference

Follow us @PFWEvents | This event is CPD certified

Morning, Thursday, 27th June 2019

Central Cardiff

 

Book Online | Live Agenda | Sponsorship | Our Website

Note: fees apply to most delegates, but concessionary and complimentary places are available (subject to terms and condition)

Proposal for Stop it Now! Wales delivery of CSA awareness and prevention campaign

Who we are

Stop it Now! Wales is a child sexual abuse prevention project, run by the child protection charity, the Lucy Faithfull Foundation. We have a long track record of delivering effective child sexual abuse prevention and awareness activity across Wales.

Our vision is a world in which children’s right to live free from abuse and exploitation becomes reality. Our mission is to prevent the sexual abuse of children and young people by working with protective adults, those affected by abuse and those perpetrating it, including young people with harmful sexual behaviour.

We believe that protective adults can prevent child sexual abuse when they are supported with the right information and practical advice. This helps them to change their thinking and behaviour, making children in their care safer. Children and young people should not be responsible for their own protection. We therefore work to make Wales’ children, young people and communities safer by:

 • disseminating accurate information about child sexual abuse and the preventative measures that adults can take to protect children from harm
 • delivering child sexual abuse prevention seminars to parents and carers
 • delivering safeguarding training to multi-agency professionals
 • delivering early intervention prevention programmes to those who may pose a risk, as well as those who are deemed as most vulnerable.

Our work is delivered within a public health approach to prevention:-

 • Primary prevention – preventing abuse before it happens; raising awareness to enable families, other protective adults, and communities to implement positive preventative actions and recognise and respond to concerns about abuse
 • Secondary prevention –preventing abuse by targeting ‘at-risk’ groups;  such as children with additional needs (who are three times more likely to be victimized), or single parent families
 • Tertiary prevention – preventing further offending behaviour and re-victimisation after an offence has been committed; such as working with perpetrators to change their thoughts and behaviour to prevent reoffending

For primary prevention, we deliver a range of workshops to help adults keep children safe in the home, the wider community and online. These cover a range of topics including:-

 • Parents Protect! - preventing child sexual abuse
 • Professionals Protect!
 • Preventing child sexual exploitation
 • Internet safety
 • Sexual development in pre- and post-pubescent children
 • Implementing family safety plans
 • Safeguarding
 • Over the last few years we have developed additional sessions such as safety for children from abusive behaviour by their peers, and understanding additional vulnerabilities of children with additional needs.

Since 2008, through these sessions, we have engaged face-to-face with over 20,000 parents and carers as well as over 3,000 people who work with children and families. Feedback is consistently positive and there is growing demand for the sessions. We work with a variety of organisations - from small nurseries and additional need support groups to large charities such as Action for Children. Following the face-to-face engagement, participants can contact staff for further advice; seek anonymous and confidential help through our Stop it Now! Helpline; and access information online through our websites, www.parentsprotect.co.uk and www.stopitnow.org.uk.

For secondary and tertiary prevention, and in response to a demonstrated need for more in-depth work with particularly vulnerable groups, we developed our 5-week Parents Protect Plus! programme which is designed to support the most vulnerable or at risk families. This may include women who have been victim to domestic violence, or suffered abuse in their past. More recently, in response to needs expressed by our partners, we have been developing intensive one-to-one work with families identified as having very specific safeguarding needs, with the aim of designing and implementing bespoke family safety plans to safeguard against abuse. This includes families where abuse has taken place, or where disclosures or allegations have been made.

In addition, we deliver face-to-face services for families affected by the viewing and sharing of indecent images of children. This includes those arrested, typically men, to prevent further offending behaviour, but also the families of these people, who are struggling to come to terms with the actions of their loved one. This is often the wife or partner of the man arrested, but can also be parents of young people who have got into trouble online. These family members need very particular support; there are no other services for the family members whose lives have been shattered. Frequently, they are left to deal with the situation on their own, without even the confidence to talk to their family and friends about what they are going through due to the stigma associated with offences of this kind.

 

The difference we make

Our aim is to prevent abuse before it occurs – or from ever happening again. We work to enable parents, carers, and those who work with children and families to better protect children from sexual harm and take appropriate action if they have a concern. Children are better protected when the adults around them have the knowledge and tools to identify risk and prevent abuse from happening.

In November 2015 Cardiff University published an independent review of our work in Wales with parents, carers and practitioners. It reported that beneficiaries had improved levels of knowledge and confidence in identifying signs of abuse, potential abusers and dealing with disclosures.

Two professionals who were interviewed as part of the review said:

 

“I feel more confident about my understanding of it…. if we can support a parent and even if that support is just listening to them and recognising when we need to get support from an agency…. being that person that a parent can come to and say ‘I am not sure what to do’, we may not have all the answers, but we now have people in place so we can say ‘ok come and sit down, we can talk about this’….(Sarah: Parents Protect/Host)

 

“I certainly have discussed it with my clients’ parents, and I used the knowledge from the course, if they have any questions or concerns I think I will be more prepared to answer their questions….” (Anna: Sexual Development).

Evaluation with parents shows that they are considerably more confident about protecting children following a session – typically, participants rate their confidence at around 25% before the session – afterwards, they rate it 85% to 90%. 

Campaign Aims

We propose to deliver a campaign designed to equip professionals and other frontline workers, family members and the general public to:

 • Raise awareness of child sexual abuse including where the risks lie
 • Recognise the signs of child sexual abuse in children including verbal and non-verbal indicators
 • Recognise the warning signs an adult who has harmful intentions may display
 • Take preventative measures and report concerns before a disclosure is made, acknowledging that most children do not disclose abuse
 • Respond effectively and appropriately when a disclosure is made, including reporting to the relevant authorities
 • Help professionals and families develop and implement family safety plans

(Via EYST)

Public Meeting of The Palestine-UK Social Work Network

Monday 8th April

6.00 – 9.00 pm

Glamorgan Building, Cardiff University, King Edward VII Ave.

We are honoured to have Nihaya Mahmud Abu-Rayyan, a visiting social worker from Hebron in the West Bank to speak to us about her work with child prisoners and her use of narrative therapy. Nihaya works as a therapist for the Treatment and Rehabilitation Center for Victims of Torture in Palestine. She can, therefore, relate from first hand, professional experience the consequences of Israel’s detention and treatment of child prisoners.

A group of social workers, belonging to The Palestine-UK Social Work Network (including our own Abyd)  have raised funds to enable her to come to the UK. PalUk serves to bring Palestinian & British social workers together, in the common pursuit of human rights & social justice.

Nihaya

Nihaya will be describing her therapeutic/psychosocial support work with Palestinian ex-prisoners. Her work, Seasons of Life: Ex-detainees reclaiming their lives, draws upon imagery from nature’s seasons and elements to create conversations based on a ‘seasons of life’ metaphor. This metaphor enables ex-detainees to trace their journey through the stages of detention, incarceration, and release into society. This approach offers opportunities for ex-detainees to offer double-storied testimonies of their prison experiences and to draw upon the skills and knowledges they used to endure incarceration in order to move forward with their lives. Nihaya considers poetry, classical music and the silence at night as good friends.

Paluk


 

How Israel Treats

Child Prisoners

Child prisoner

Israel is the only country in the world that systematically prosecutes children in military courts – between 500-700 each year. According to international law, a child is defined as under the age of 18 years. Under Israeli military detention, Palestinian children as young as 12 are routinely:

-          Taken from their homes at gunpoint in night time raids

-          Blindfolded, bound and shackled

-          Interrogated without a lawyer or relative present

-          Put into solitary confinement

-          Forced to sign confessions to things they did not do -often in Hebrew–a language they do not understand

Palestinian child detainees are held at a military base or detention centre for interrogation, pre-trial detention, or prior to appearing in the military courts. Following an initial appearance in court, they are transferred to prisons where they await sentencing or serve their prison sentences. In military courts, the conviction rate is 99% (Military Court Watch 1917). The children usually face the charge of throwing stones, which carries a maximum sentence of 10 or 20 years depending on the circumstances.

Around 60% of child prisoners end up in prisons inside Israel. This is in violation of the Forth Geneva Convention, which prohibits the deportation of any person from an occupied territory to the territory of the occupying power. As a consequence, children have limited family visits. Families face difficult journeys, passing through multiple checkpoints. At the prison they go through security checks and are sometimes strip searched. They see their children for about 40 minutes through a glass barrier. Children have no access to a phone for contact between visits.

Children comprise nearly half the population in Palestine. For the majority in the occupied territories of West Bank and East Jerusalem, life is far from normal. They are constantly under threat from soldiers and Israeli settlers, exposed to abuse, arrest, detention, delays at checkpoints and ad hoc barriers. According to a report from Defense for Children International – Palestine more than 400 children were being held in Israeli jails in November 2016, subjected to systematic ill treatment and denied right afforded them under international law.

For more information visit www.nowaytotreatachild.uk

CARDIFF PALESTINE SOLIDARITY CAMPAIGN