Cylchlythyr / Newsletter

Wales Civil Society Forum logo

Beth sydd wedi digwydd ers wythnos diwethaf?


Cyflwynodd Theresa May ‘Gynllun Newydd’ o’r enw ‘Seeking Common Ground in Parliament’. Cafodd y cynllun hwn ei wrthwynebu’n chwyrn sydd wedi:

 • Arwain at ei chyhoeddiad y bydd hi’n ymddiswyddo ddydd Gwener 7 Mehefin. Mae disgwyl i’r ras am arweinyddiaeth y Ceidwadwyr ddechrau’r wythnos wedyn (dyma eglurhad o sut y bydd y ras yn gweithio). 
 • Oedi cyhoeddi’r Bil Cytundeb Ymadael drafft. Roedd Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi bwriadu’n wreiddiol ei wthio i’r wythnos sy’n dechrau ar 3 Mehefin, ond yn sgil ansefydlogrwydd y sefyllfa ar hyn o bryd ni fyddai oedi pellach yn peri syndod. 
 • Cynyddu’r tebygolrwydd o adael yr UE heb y cytundeb ymadael.

Mae crynodeb o Gynllun Newydd Theresa May ar gael yma. Efallai fod llawer o hyn i’w weld yn gyfarwydd…

Ac mae hynny’n ddealladwy gan nad yw llawer ohono’n newydd.

Y prif beth a ddaliodd sylw oedd yr 2il Refferendwm. Yn y cynnig hwn, pe bai’r Bil Cytundeb Ymadael yn cael ei dderbyn fel yr awgrymir gan y Prif Weinidog, byddai hynny’n rhoi pleidlais i ASau i benderfynu a ddylid cynnal refferendwm cyn y gellir cadarnhau’r Cytundeb Ymadael.

Ni fyddai derbyn y Bil Cytundeb Ymadael sy’n cynnwys y ddarpariaeth hon yn sicrhau refferendwm – ni fyddai ond yn sicrhau pleidlais yn Nhŷ’r Cyffredin i benderfynu a ddylid cynnal un. Ond does dim sicrwydd o gwbl y bydd hyn yn parhau’n bosibilrwydd ar ôl y ras am yr arweinyddiaeth.
 

What’s happened since last week?


Theresa May presented a ‘New Plan’ entitled ‘Seeking Common Ground in Parliament’. This triggered significant backlash which has:

 • Led to her announcing her registration on Friday 7 June. The Conservative leadership contest is expected to start the following week (explainer on how this works here). 
 • Delayed publication of the draft Withdrawal Agreement Bill (WAB). The UK Government had initially planned to push it to week of 3 June, but the instability of the situation is such at this point that further delays would not be surprising. 
 • Increased the likelihood of leaving the EU without the withdrawal agreement (a ‘no-deal’ Brexit).

A summary of Theresa May’s New Plan can be found here. A lot of this might sound familiar…

Understandably so as much of it isn’t new.

The standout was the 2nd Referendum. Under this proposal, if the WAB were accepted as suggested by the Prime Minister, this would give MP’s a vote on whether to hold a confirmatory referendum before the Withdrawal Agreement can be ratified.

Accepting the WAB in this form would not guarantee a referendum however – only a vote in the Commons on whether to hold one. Though it is highly uncertain that this will remain on the table after the leadership contest.

 

Brexit heb gytundeb yn bosibilrwydd cryf unwaith eto

Mae’r ras am arweinyddiaeth y Ceidwadwyr yn golygu bod Brexit heb gytundeb yn bosibilrwydd cryf unwaith eto ac mae opsiynau ASau wedi’u cyfyngu i rai gwleidyddol i atal hynny. Dylai mudiadau barhau i ystyried beth mae hyn yn ei olygu iddyn nhw a rhannu hynny â’r rheini sy’n gwneud penderfyniadau. Rydym wedi cyhoeddi canllaw (Cymraeg / Saesneg) i helpu mudiadau i feddwl am rai o’r cwestiynau hyn.
Mae’r Athro Anand Menon a’r Athro Catherine Barnard yn rhybuddio y dylem ddisgwyl galwadau o’r newydd am ‘Brexit Glân’ ar delerau Sefydliad Masnach y Byd. Mae’n bwysig cofio bod y term ‘dim cytundeb’ yn dal i fod yn gamarweiniol, gan fod dau gytundeb ar wahân dan sylw:

 • y cytundeb ymadael
 • a pherthynas fasnach â’r UE yn y dyfodol.

Mae defnyddio’r gair ‘glân’ yn anonest hefyd, oherwydd bydd gadael heb gytundeb ymadael ymhell o fod yn ‘lân’, gan fod pryderon wedi’u mynegi ynghylch oedi mewn cadwyni cyflenwi, mwy o rwystrau i ddarparu gwasanaethau a chydweithredu ym maes cyfiawnder troseddol…


A ‘no-deal’ Brexit is firmly back on the radar


The conservative leadership contest places a no-deal Brexit very firmly back on the radar and MP’s options are limited to political ones to prevent it. Organisations will want to continue thinking through what this means for them and sharing this with key decision makers. We have published a guide (English / Welsh) to help organisations think through some of these questions for them.
Professors Anand Menon and Catherine Barnard warn that we should expect renewed calls for a ‘Clean Brexit’ on WTO terms. It is important to remember that the term ‘no-deal’ remains inaccurate, because we are talking about two separate deals:

 • the withdrawal agreement
 • and a future trade relationship with the EU.

The use of ‘clean’ is also dishonest, because leaving without a withdrawal agreement will be anything but ‘clean’, with concerns articulated around delays in supply chains, increased barriers for service provision and cooperation in criminal justice…

 

Cadw’r dyddiadau a darllen pellach

Rydym yn cydweithio i gynnal cyfres o ddigwyddiadau yn Llundain ar 26 a 27 Mehefin. Gallwn gefnogi costau teithio a llety i alluogi cyfranogwyr i ddod i un o’r digwyddiadau hyn neu sawl un ohonynt, felly mae croeso i chi gysylltu.

 • Seminar gan Equally Ours: Hawliau dynol yng nghyd-destun Brexit: sut mae datganoli yn newid y ffordd o weithio ledled y DU?
  • Dyddiad: dydd Mercher 26 Mehefin
  • Amser: 1-4pm, cinio ar gael o 12 ymlaen
  • Cofrestrwch yma (cyfrinair: BrexitHR2019) 
 • Sesiwn briffio gan y trydydd sector ar gyfer ASau a chyfle wedyn i rwydweithio mewn derbyniad diodydd. Ar hyn o bryd rydym yn eich gwahodd i gysylltu os oes gennych ddiddordeb mewn briffio ASau neu ddiddordeb yn y sesiwn. Oherwydd ansefydlogrwydd y sefyllfa rydym wrthi’n cadarnhau’r trefniadau.
  • Dyddiad: dydd Mercher 26 Mehefin i’w gadarnhau
  • Amser: ar ôl 4PM i’w gadarnhau.
  • Lleoliad: i’w gadarnhau.
 • Trafodaeth Ford Gron Cymdeithas Sifil a Datganoli i fudiadau o Gymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon yn Llundain ar 27 Mehefin. Manylion i’w cadarnhau.

Darllen Pellach:


Save the dates and further reading
 

We are collaborating on a series events in London over the 26 and 27 June. We are able to support with travel and accommodation costs to enable participants to attend one or multiple events, so please do get in touch.

 • Equally Ours Seminar: Human rights in the context of Brexit: how is devolution changing approaches across the UK?
  • Date: Wednesday 26 June
  • Time: 1-4pm, with lunch available from 12 noon
  • Register here (password: BrexitHR2019) 
 • Third sector briefing for MP’s followed by a networking drinks reception. We would welcome expressions of interest at this stage to brief MPs and to attend. Due to the unpredictable nature of the situation we are still in the process of confirming.
  • Date: Wednesday 26 June TBC
  • Time: after 4PM TBC.
  • Venue: TBC.
 • Civil Society Devolution Roundtable for organisations from Scotland, Wales and Northern Ireland in London on 27 June. Details TBC.

Further Reading:

(Via Dementia Friendly Cardiff) 

New Dementia Friendly Website

 

Dementia Friendly Cardiff is creating a new dementia friendly website where information to support those affected to live well with dementia will be featured.

It will also be used as a vehicle to promote businesses that are part of the project and the work they are doing to support those affected by dementia gain access to their business.

They want your input to ensure that the website helps support those living with Dementia with their information needs as well as enhancing the City as a Dementia Friendly environment.

The consultation period is between the 1 – 31 May.

Please find below links to the snap surveys that can also be shared. There are 3 individual surveys – one for those living with dementia, one for partners engaged in dementia related work and one for businesses. 

This information is also available through Cardiff Council’s website www.cardiff.gov.uk.

Welsh Living: https://www.snapsurveys.com/wh/s.asp?k=155490348354

English Living: https://www.snapsurveys.com/wh/s.asp?k=155496583551

Welsh Business: https://www.snapsurveys.com/wh/s.asp?k=155497098409

English Business: https://www.snapsurveys.com/wh/s.asp?k=155497087432

Welsh Partners: https://www.snapsurveys.com/wh/s.asp?k=155497510957

English Partners: https://www.snapsurveys.com/wh/s.asp?k=155497420779

 

 

Dysgu WCVA

WCVA Learning

Cyflwyniad i ddiogelu yn y trydydd sector (Cymru)
12 Mehefin 2019, Y Rhyl
25 Mehefin 2019, Caerdydd

Cyfle i ddysgu am arfer diogelu da yng nghyd-destun y trydydd sector
Introduction to safeguarding in the third sector (Wales)
12 June 2019, Rhyl
25 June 2019, Cardiff

Find out about safeguarding good practice in a third sector context
 
    For the english version, please scroll down

Amcanion

Rhoi cyflwyniad i ddiogelu a fydd yn cynyddu gwybodaeth a dealltwriaeth cyfranogwyr o'u cyfrifoldebau diogelu ac o ble i gael rhagor o wybodaeth.

Cynnwys

Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud bod "Diogelu yn fater i bawb", tra mae'r Comisiwn Elusennau wedi datgan bod "Diogelu yn flaenoriaeth lywodraethu allweddol" i elusennau. Dylai diogelu fod yn flaenoriaeth i bob mudiad yn y trydydd sector, yn enwedig y rheini sy'n gweithio gyda phlant, pobl ifanc ac oedolion mewn perygl. Mae trefniadau diogelu da a phriodol yn rhoi sicrwydd i'r cyhoedd am eich mudiad ac yn cyfrannu at enw da'r trydydd sector yn gyffredinol. 

Canlyniadau dysgu

Erbyn diwedd y cwrs dylai cyfranogwyr allu:
 • Ystyried eu harfer diogelu i atal niwed, camdriniaeth neu esgeulustod i'r bobl yn eu mudiadau
 • Datblygu neu ddiwygio eu polisi diogelu
 • Deall y ddeddfwriaeth sy'n sail i ddiogelu yng Nghymru
 • Gwybod o ble i gael adnoddau diogelu ehangach

Ar gyfer pwy mae'r cwrs

Mae'r cwrs hwn yn arbennig o addas i staff, gwirfoddolwyr ac ymddiriedolwyr mudiadau trydydd sector sydd am gynyddu eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth o ddiogelu. Gellir hefyd ei ddefnyddio i ddatblygu, diwygio a gweithredu polisi diogelu ac ehangu arfer da.

Hefyd ar y gweill yn fuan...

12 Mehefin 2019: Cynllunio’ch strategaeth ymgysylltu, Caerdydd
13 Mehefin 2019: Datblygu strategaeth codi arian, Y Rhyl
18 Mehefin 2019: Gweithio mewn partneriaeth ar gyfer canlyniadau gwell, Y Rhyl
20 Mehefin 2019: Ennyn Ymddiriedaeth – Hyfforddiant recriwtio ymddiriedolwyr, Y Rhyl
09 Gorffennaf 2019: Y cyfryngau cymdeithasol i’r trydydd sector, Casnewydd

Torf-gyllido hyfforddiant

Y cwrs cywir ond yn y lleoliad neu iaith anghywir? Os gwelwch gwrs sy’n ennyn eich diddordeb yn y rhaglen hyfforddi hon neu rywle ar ein gwefan ond nid yw’n cael ei gynnal mewn lleoliad cyfleus neu byddai’n well gennych wneud y cwrs yn Gymraeg neu’n ddwyieithog yna mae croeso i chi gysylltu â ni. Os gallwch ddod o hyd i ddiddordeb yn y cwrs yn eich ardal yna gallwn ni ddod atoch chi a’ch helpu i’w hyrwyddo hefyd.

 

Hyfforddiant ac ymgynghoriaeth wedi’u teilwra

Gallwn ni ddod atoch chi! Mae modd cynnal pob un o’n cyrsiau yn arbennig i chi yn eich mudiad. Mae hyn yn aml yn rhatach gan ddibynnu ar y niferoedd. Mae cyrsiau Cymraeg a dwyieithog hefyd ar gael. Gallwn weithio gyda mudiadau ledled Cymru a Lloegr.

Cymryd Rhan


I weld manylion llawn y cwrs, gan gynnwys prisiau a faint o leoedd sydd ar gael, cliciwch ar ddyddiad y cwrs neu cysylltwch â'n Lein Gymorth 0300 111 0124 neu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ymunwch yn y sgwrs ar Twitter gan ddefnyddio #DysguWCVA

Aim

To give an introduction to safeguarding that will increase participants' knowledge and understanding of their safeguarding responsibilities and where to find further information.

Content

Welsh Government has said that "Safeguarding is everyone's business", while the Charity Commission has stated that "Safeguarding is a key governance priority" for charities. Safeguarding should be a priority for all third sector organisations, and especially those that work with children, young people and adults at risk. Good and appropriate safeguarding provides public reassurance about your organisation and contributes to the positive reputation of the third sector in general. 

Learning outcomes

By the end of the course participants should be able to:
 • Consider their safeguarding practice to prevent harm, abuse or neglect to the people in their organisations
 • Develop or revise their safeguarding policy
 • Understand the legislation that underpins safeguarding in Wales
 • Know where to find a wider range of safeguarding resources

Who this course is for

This course is particularly suitable for staff, volunteers and trustees of third sector organisations who want to increase their knowledge and understanding of safeguarding. It can also be used to develop, revise and implement safeguarding policy and extend good practice.

Also coming up soon

12 June 2019: Planning your engagement strategy, Cardiff
13 June 2019: Developing a fundraising strategy, Rhyl
18 June 2019: Working in partnership for better outcomes, Rhyl
20 June 2019: Getting on Board - Trustee recruitment training, Rhyl
09 July 2019: Social media for the third sector, Newport 

Crowd sourcing training

The right course but in the wrong location or language? If you see a course that interests you on this training programme or more widely on our website but it is not being delivered in a location convenient for you or you would rather it be delivered in Welsh or bilingually then please do get in touch. If you can find interest for the course in your area then we can come to you and help you to promote it too.

Bespoke training and consultancy

We can come to you! All our courses can be delivered to you in your own organisation and it often works out to be cheaper depending on numbers. Welsh and bilingual courses are also available.

Get involved


To view full course information including prices and places available, please click course date or contact our helpdesk on 0300 111 0124 or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Get involved in the conversation on Twitter using #WCVALearning

(via NEA Cymru)

NEA CYMRU NEWS RELEASE

 

Fuel poverty charity National Energy Action (NEA) Cymru responds to the release of new fuel poverty figures by the Welsh Government yesterday (21st May 2019): 

 

Carole Morgan-Jones, Director, National Energy Action Cymru:

“Improving the energy efficiency of our existing housing stock is one of the main ways to end the misery of fuel poverty and whilst the new figures are encouraging, we will need to examine the detail of how the figures have been calculated when further analysis is released later in the summer. 

Whilst these figures show that some progress has been made, the scale of the problem remains significant. Over 1,000 deaths occurred in Wales directly related to living in a cold home in 2017-18.  Our analysis published in our investigative Fuel Poverty Monitor report last year found organisations struggling to cope with the increase in demand for their services during the winter of 2017-18, from those clients unable to pay for repairs to their broken heating systems, to others needing emergency meter top ups or temporary electric heating. 

We welcome the Welsh Government’s commitment to a new fuel poverty plan and cold weather plan. It is now of paramount urgency that these two government initiatives are delivered promptly, and we look forward to working with them over the coming months to ensure they will help those households on the lowest incomes and in the leakiest and coldest homes.”