(via Social Care Wales)

Ymgynghoriad ar strategaeth y gweithlu / Consultation on the workforce strategy

Fel y byddech yn ymwybodol, mae Gofal Cymdeithasol Cymru ac Addysg a Gwella Iechyd Cymru wedi bod yn cydweithio i ddatblygu Strategaeth Gweithlu ar gyfer Iechyd a Gofal. Yn cydweithio gydag ein partneriaid, y Sefydliad Gofal Cyhoeddus, Prifysgol Oxford Brookes (IPC), rydym yn dechrau ar gyfnod ymgynghori'r ddogfen ddrafft.

Mae'r dogfennau ymgynghori bellach yn fyw a byddant tan 18 Medi 2019. Gallwch agor y ddogfen ag ymateb trwy ddilyn y ddolen hon

https://www.smartsurvey.co.uk/s/heiw-scw-consultation/

Defnyddiwch y botymau Tudalen Nesaf / Blaenorol i lywio drwy'r arolwg gan osgoi botymau cefn / blaen eich porwr. Ar waelod pob tudalen mae botwm ‘Arbed a Pharhau’ yn ddiweddarach ’os hoffech chi oedi. Gofynnir i chi am eich cyfeiriad e-bost i anfon dolen i gwblhau'r arolwg yn ddiweddarach. Peidiwch â chau'r porwr nes i chi wirio'ch e-bost ar gyfer y ddolen. Gallwch wneud yr arolwg ar unrhyw fath o ddyfais. Mae'n well defnyddio sgrin sy'n ddigon mawr i ddarllen y cwestiynau a rhywle lle mae eich cysylltiad rhwydwaith yn sefydlog ac yn annhebygol o gael ei ddatgysylltu (e.e. nid ar drên).

Os na allwch fynychu un o'r gweithdai ond fod gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan yn y gwaith hwn, bydd cyfle i gymryd rhan mewn digwyddiad ar y we ar 2 Medi 10.00am. Bydd y wefan yn oddeutu awr o hyd a bydd cyfle i chi roi eich mewnbwn a'ch barn. Os ydych yn ymuno un o'r gweminarau byddem yn dal i groesawu ymateb ffurfiol i'r ymgynghoriad gennych chi neu'ch sefydliad.

Mae'r dolenni canlynol yn rhoi manylion ar amseroedd, yn ogystal ag arweiniad ar y ffordd orau o gael mynediad i'r y gwe-gynhadleddau:

https://ipc.brookes.ac.uk/events/webinar.html

Unwaith eto, hoffwn ddiolch i chi o flaen llaw am gymryd rhan yn ystod y cyfnod hwn o’r gwaith. Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y digwyddiadau, anfonwch e-bost at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Am unrhyw gwestiynau eraill cysylltwch â This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  neu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  yn y lle cyntaf.


As you will be aware, Social Care Wales and Health Education and Improvement Wales have been working together to develop a Workforce Strategy for Health and Care.  Together with our partners, the Institute of Public Care, Oxford Brookes University (IPC) we are now entering the consultation phase of the draft document. 

The consultation documents are now live and will be until 18 September 2019. You can access the document and provide your response by following this linkhttps://www.smartsurvey.co.uk/s/heiw-scw-consultation/

Use the Next/Previous Page buttons to navigate through the survey avoiding your browser back/forward buttons.  At the bottom of each page is a ‘Save and Continue Later’ button if you would like to pause.  You will be asked for your email address to send a link to complete the survey at a later date. Do not close the browser until you have checked your email for the link.  You can do the survey on any type of device. It’s best to use a screen large enough to comfortably read the questions and somewhere where your network connection stable and not likely to be disconnected (e.g. not on a train).

There will be an opportunity to take part in a webinar event on 2 September 10.00am. The webinar will be approximately one hour in duration and there will be an opportunity for you to provide your input and views. If you do access one of the webinars we would still welcome a formal response to the consultation from you or your organisation.

The following links provides details on the times of the webinars and also guidance on how best to access the webinar:

https://ipc.brookes.ac.uk/events/webinar.html

Once again, can I thank you in anticipation of your involvement in this phase of work. If you have any queries about the webinars, please email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

For any other questions please contact This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.orThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.in the first instance

 
 
 
 
Cynhadledd Addysg Oedolion
Adult Learning Conference
 
 
 

Gwesty Radisson Blu, Caerdydd

20 Medi 2019

Radisson Blu Hotel, Cardiff

20 September 2019

 
Mae'r Sefydliad Dysgu a Gwaith yn falch i gyflwyno cynhadledd addysg oedolion eleni mewn partneriaeth gyda Phartneriaeth Addysg Oedolion Cymru gyda chefnogaeth Dysgu Oedolion Cymru.

Datblygu hawl i ddysgu gydol oes


Y llynedd gwnaeth Llywodraeth Cymru ymrwymiad oedd yn torri tir newydd i ddatblygu hawl i ddysgu gydol oes. Gyda thystiolaeth yn parhau i ddangos gwerth dysgu gydol oes ac addysg oedolion wrth helpu i addasu i'r newid yn natur gwaith, i wella iechyd a llesiant, ac i ddod â chymunedau ynghyd, mae gennym gyfle yng Nghymru i gydweithio i wireddu hawl newydd i ddysgu.

Bydd y Gynhadledd Addysg Oedolion eleni yn edrych ar yr elfennau allweddol sydd eu hangen i ddarparu hawl i ddysgu gydol oes, yn cynnwys rôl colegau, prifysgolion, dysgu yn y gymuned, darparwyr hyfforddiant, undebau llafur a'r trydydd sector. Bydd cynrychiolwyr yn clywed gan arweinwyr sector allweddol ar yr heriau a'r cyfleoedd, yn ogystal â chael cyfle i drafod y newidiadau polisi sydd eu hangen i wireddu hyn ar gyfer pobl ym mhob cymuned yng Nghymru.

Bydd y gweithdai a thrafodaethau sesiynau llawn yn cynnwys:
 • Rôl ac effaith dysgu yn y gymuned, seiliedig ar le yn y dyfodol
 • Profiad dysgwyr a phwysigrwydd cyngor, arweiniad a chefnogaeth ymarferol
 • Rôl undebau llafur wrth gefnogi sgiliau hanfodol yn y gweithle
 • Pwysigrwydd buddsoddi mewn dysgu fel teulu
 • Creu llwybrau i addysg uwch
 • Adeiladu cynnig dysgu ar-lein Cymru
Learning and Work Institute is pleased to bring you this year’s adult learning conference in partnership with Adult Learning Partnership Wales and supported by Adult Learning Wales.


Developing a right to lifelong learning


Last year the Welsh Government made a ground-breaking commitment to developing a right to lifelong learning.  With evidence continuing to show the value of lifelong learning and adult education to helping people to adapt to the changing nature of work, to improve health and well-being, and to bring communities together, we have an opportunity in Wales to work together to make a new right to learning a reality.

This year the Adult Learning Conference will focus on the key components needed to deliver a right to lifelong learning, including the role of colleges, universities, community learning, training providers, trade unions, and the third sector. Delegates will hear from key sector leaders on the challenges and opportunities, as well as having the opportunity to discuss in detail the policy changes needed to make this a reality for people in all communities in Wales.

Workshops and plenary discussions will include:
 • Future role and impact of community, place based learning
 • Learner experience and the importance of advice, guidance and practical support
 • Role of trade unions in supporting essential skills in the workplace
 • The importance of investment in family learning
 • Creating routes into higher education
 • Building Wales’ online learning offer
 
Ffi Cynhadledd:

£80    Sector Cyhoeddus/Preifat

£70    Sector Gwirfoddol/Cymunedo/ Cefnogwyr L&W

Peidiwch colli mas, cofrestrwch heddiw ar gyfer y digwyddiad drwy glicio ar y botwm archebu islaw.
Conference Fee:

£80    Public/Private Sector

£70
   Voluntary/Community Sector/L&W Supporter

Don’t miss out, register today for this event by clicking on the booking button below.
 ARCHEBWCH NAWR
BOOK NOW
 
 

Arddangoswch eich sefydliad

Mae cyfleoedd nawdd ac arddangos ar gael ar gyfer y digwyddiad hwn.  Cysylltwch â This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. i gael manylion pellach os gwelwch yn dda.

Showcase your organisation

Sponsorship and exhibition opportunities are available for this event, please contact This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. for further details.

Cysylltu L&W Caerdydd (+44) 0292 037 0900

Contact L&W Cardiff (+44) 0292 037 0900


E:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

Sefydliad Dysgu a Gwaith

Learning and Work Institute Wales

Cwmni cyfyngedig trwy warant Rhif cofrestu 2063322 Rhif cofrestru elusen 1002775

A company limited by guarantee registered no. 2603322 and registered charity no. 1002775

Cyfeiriad cofrestredig: 4th Floor, Arnhem House, 31 Waterloo Way, Caerlŷr, LE1 6LP

Registered address: 4th Floor, Arnhem House, 31 Waterloo Way, Leicester, LE1 6LP

Gweld y neges e-bost yma yn eich porwr | Diweddaru eich manylion | Datdanysgrifio o’r cylchlythyr yma
View this email in your browser | Update your details | Unsubscribe from this newsletter

An opportunity to have your say – Investing in Volunteers Essentials

We are writing to you on behalf of Ideas to Impact to offer you an opportunity to let us know what you think. Ideas to Impact would love to hear your thoughts about a new tool to support positive volunteering experiences and effective management, Investing in Volunteers Essentials.

We appreciate that some of you might be part of smaller organisation or groups who are not able to fund an Investing in Volunteers journey at present we would like to see how a new free volunteering health check tool could work to support your practice. 

Useful background information

The four Investing in Volunteers country leads from NCVO, Volunteer Now, Volunteer Scotland and Wales Council for Voluntary Action are working with Ideas to Impact to consult on future developments of Investing in Volunteers (IiV) and a new standard for 2020.  The first stage of the consultation has involved reviewing and reshaping the main Investing in Volunteers standard, which is now being tested in more detail. This reshape will update the language to ensure it is inclusive and applicable to a wider range of organisations and volunteering groups and incorporate the findings from recent research on volunteers' experiences.

An opportunity to have your say – Investing in Volunteers Essentials

 

Ideas to Impact are now consulting on IiV Essentials, which will be a free diagnostic tool to help your organisation or group to think about best practice in relation to how you involve volunteers, whether or not you are interested in completing the full UK-wide IiV quality standard development journey in the future. IiV Essentials will help you to consider if you have in place the best approaches for  effectively and meaningfully involving volunteers, and where there are areas that you might improve or develop.

 

 There are two main ways to get involved:

 

 • Have a go at filling in IiV Essentials for your organisation and give us your thoughts - https://www.surveymonkey.co.uk/r/IiVEssentials - the survey will close on Monday 16 September.  You can request a copy of your answers so that you can use them for your future development.
 • Attend one of our online workshops to give us your views in more detail (you will need to have completed the diagnostic tool using the link above to familiarise yourself with IiV Essentials):

 

 

The consultation is aimed at organisations or groups that involve volunteers but do not hold the Investing in Volunteers standard.

 

For more information please see the website www.ideastoimpact.co.uk/IiV2019 or contact Marlen Tallett, Ideas to Impact, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cymraeg: 

Cyfle i ddweud eich dweud  – Hanfodion Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr

Ysgrifennwn atoch ar ran Ideas to Impact i roi cyfle i chi fynegi eich barn. Hoffai Ideas to Impact glywed eich barn am yr offeryn newydd i gefnogi profiadau gwirfoddoli cadarnhaol a rheoli effeithlon, Hanfodion Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr.

Rydym yn gwerthfawrogi bod rhai ohonoch efallai’n rhan o sefydliadau neu grwpiau llai nad ydynt yn gallu ariannu’r daith tuag at Fuddsoddi mewn Gwirfoddolwyr ar hyn o bryd, a hoffem weld sut y gallai’r offeryn gwirio iechyd gwirfoddoli am ddim newydd weithio i gefnogi eich gwaith. 

Gwybodaeth gefndir ddefnyddiol

Mae’r pedwar arweinwyr gwlad Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr o NCVO, Volunteer Now, Volunteer Scotland a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru yn cydweithio gydag Ideas to Impact i gynghori ar ddatblygiadau’r dyfodol ar gyfer Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr (IiV) a safon newydd ar gyfer 2020.  Mae cam cyntaf yr ymgynghoriad wedi cynnwys adolygu ac ail-lunio’r brif safon Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr, sy’n cael ei threialu ar hyn o bryd mewn mwy o fanylder. Bydd yr ail-lunio hwn yn diweddaru’r iaith i sicrhau ei bod yn gynhwysol acyn berthnasol i ystod ehangach o sefydliadau a grwpiau gwirfoddol, ac yn cynnwys canfyddiadau o waith ymchwil diweddar i brofiadau gwirfoddolwyr.

Cyfle i ddweud eich dweud – Hanfodion Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr

 

Mae Ideas to Impact yn cynnal ymgynghoriad ar Hanfodion Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr ar hyn o bryd, sef offeryn diagnostig am ddim i gynorthwyo eich sefydliad neu grŵp i feddwl am yr arferion gorau mewn perthynas â’r ffordd yr ydych yn cynnwys gwirfoddolwyr, boed gennych ddiddordeb mewn cwblhau’r daithi i ddatblygu safon ansawdd Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr ledled y DU yn y dyfodol ai peidio. Bydd Hanfodion Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr yn eich cynorthwyo i ystyried a yw’r dulliau gorau ar waith gennych er mwyn cynnwys gwirfoddolwyr yn effeithiol ac ystyrlon, a lle y gallech wella neu ddatblygu.

 

 Mae dwy brif ffordd i gymryd rhan:

 

 • Rhowch gynnig ar lenwi Hanfodion Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr i’ch sefydliad a gyrrwch eich sylwadau atom - https://www.surveymonkey.co.uk/r/IiVEssentials - bydd yr arolwg yn cau  Ddydd Llun 16 Medi.  Gallwch ofyn am gopi o’ch atebion i’w defnyddio ar gyfer eich datblygiad yn y dyfodol.

 

 • Mynychu un o’n gweithdai ar-lein i ddweud eich barn mewn mwy o fanylder (bydd yn rhaid i chi gwblhau’r offeryn diagnostig drwy ddefnyddio’r ddolen uchod i ymgyfarwyddo â Hanfodion Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr):

 

 

Anelir yr ymgynghoriad hwn at sefydliadau neu grwpiau sy’n ymwneud â gwirfoddolwyr ond nad ydynt wedi ennill y safon Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr.

 

Am ragor o wybodaeth, ewch i’r wefan www.ideastoimpact.co.uk/IiV2019neu cysylltwch â Marlen Tallett, Ideas to Impact, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

The Wales Civil Society Forum on Brexit has circulated the message below to the sector recently and has asked us to share it with you because the project understands Brexit is one of your influencing priorities.

No deal Brexit open Letter to PM Cymraeg

No deal Brexit open letter to PM English

The open letter, which is open to signatures from organisations, has been drafted to support the sector across the UK in expressing concern in a Brexit neutral fashion that leaving the EU without an agreement is not in the interests of the third sector and its beneficiaries.

If your organisation would like to be a signatory, please send the following to Charles Whitmore This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. by 6 pm Friday 23rd August.

· The name, in full, of the individual attributing their name to the letter
· The job position/title of this individual
· The name of the organisation/institution
At the time of writing, 35 organisations have added their name to it, including WCVA and C3SC.

 

Next Gen Activists Change Programme invites participants from the BAME community to join an exciting pilot funded by the Big Lottery and delivered by Sub Saharan Advisory Panel ( SSAP) in partnership with Choice and Control Consortium (CCC).

The Next Gen Activists Change Programme will use the lived experiences as strengths to the local activists and leaders from the BAME community who want to make a positive change to their communities and to act with power and authenticity. It is intended to empower and enable strong leadership skills for those who rarely get the opportunity for high quality training in leadership.

Applications are invited from those

 • With lived experience – i.e. those who use their first-hand experience of a social issue to create positive change for, and with, communities and people they share those experiences with.
 • Who may be from the range of public and third sector – community development, health, environment, social care, youth work etc
 • Who are paid or volunteer.
 • Aged between 25 and 30 and so bring experience of working or volunteering
 • Live in Cardiff or near by
 • Can attend all the allocated days and dates for the training (9 days over Oct to 2020, three action learning sets and sessions with your mentor )
 • Have full support of their manager or if volunteering, demonstrate commitment
 • Can pay your own travel to central

  Applications must be submitted by 9th September at 23.59. 
  Click here to find out more!