Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru: Cymru Fwy Cyfartal - Cychwyn y Ddyletswydd Economaidd-gymdeithasol

Heddiw mae Llywodraeth Cymru yn lansio ymgynghoriad wyth wythnos – Cymru Fwy Cyfartal – Cychwyn y Ddyletswydd Economaidd-gymdeithasol.

Daw'r ymgynghoriad i ben ar 17 Ionawr 2020 – byddem yn croesawu eich safbwyntiau.

Mae dolenni i'r dogfennau ymgynghori a Datganiad Ysgrifenedig, a gyflwynwyd heddiw gan y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip, ar gael yma:

https://llyw.cymru/deddf-cydraddoldeb-2010-cychwyn-y-ddyletswydd-economaidd-gymdeithasol

https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-cymru-fwy-cyfartal-cychwyn-y-ddyletswydd-economaidd-gymdeithasol

Y Cefndir:

Blaenoriaeth i Lywodraeth Cymru yw gweithredu i ddiogelu cydraddoldeb a hawliau dynol, yn enwedig yng nghyd-destun Brexit. Un rhan o’r gwaith hwn yw cychwyn y ddyletswydd economaidd-gymdeithasol – ymrwymiad o faniffesto etholiad Prif Weinidog Cymru.

Mae hyn yn golygu rhoi Rhan 1, Adran 1 o Ddeddf Cydraddoldeb 2010 ar waith – y ddyletswydd economaidd-gymdeithasol. Mae’n ei gwneud yn ofynnol i gyrff cyhoeddus penodol, wrth wneud penderfyniadau strategol fel 'penderfynu ar flaenoriaethau a phennu amcanion', ystyried sut y gallai eu penderfyniadau helpu i leihau anghydraddoldebau sy'n gysylltiedig ag anfantais economaidd-gymdeithasol.

Cynigir y bydd y ddyletswydd yn berthnasol i’r cyrff cyhoeddus cymwys canlynol, gan y tybir eu bod wedi bodloni’r ‘prawf’ o dan adran 2(6) o Ddeddf Cydraddoldeb 2010:

ü  Gweinidogion Cymru

ü  Byrddau Iechyd Lleol

ü  Ymddiriedolaethau'r GIG

ü  Awdurdodau Iechyd Arbennig Cymru

ü  Awdurdodau Lleol

ü  Y Gwasanaethau Tân ac Achub

ü  Awdurdod Cyllid Cymru

ü  Awdurdodau Parciau Cenedlaethol.

Bydd yr ymgynghoriad yn casglu safbwyntiau aelodau’r cyhoedd a rhanddeiliaid allweddol ynghylch pa gyrff cyhoeddus y mae’r ddyletswydd yn berthnasol iddynt a sut mae’r ddyletswydd yn cael ei gweithredu.

Bydd yr ymatebion i’r ymgynghoriad yn llywio canllawiau i sicrhau bod y ddyletswydd economaidd-gymdeithasol yn gweithio ar gyfer y cyrff cyhoeddus y mae’n berthnasol iddynt ac yn cyflawni ar gyfer pobl Cymru.

 

Welsh Government consultation: A More Equal Wales - Commencing the Socio-economic Duty

Welsh Government today launches an eight week consultation - A More Equal Wales – Commencing the Socio-economic Duty.

The consultation closes on the 17 January 2020 - we would welcome your views.

Links to both the consultation documents and a Written Statement, delivered today by Deputy Minister and Chief Whip, are available at:

https://gov.wales/equality-act-2010-commencing-socio-economic-duty

https://gov.wales/written-statement-more-equal-wales-commencing-socio-economic-duty

Background:

A priority for the Welsh Government is to take action to safeguard equality and human rights, particularly in the context of Brexit. One piece of this work is through commencing the socio-economic duty – a commitment from the First Minister’s election manifesto.

This involves enacting Part 1, Section 1 of the Equality Act 2010 – the socio-economic duty. It will requires specified public bodies, when making strategic decisions such as ‘deciding priorities and setting objectives’, to consider how their decisions might help to reduce the inequalities associated with socio-economic disadvantage.

It is proposed that the duty will apply to the following eligible public bodies, as they are deemed to have satisfied the (‘test’ under section 2(6) of the Equality Act 2010:

ü  Welsh Ministers;

ü  Local Health Boards;

ü  NHS Trusts;

ü  Welsh Special Health Authorities (HEIW);

ü  Local Authorities;

ü  Fire and Rescue Services;

ü  Welsh Revenue Authority; and

ü  National Park Authorities.

The consultation seeks the views from members of the public and key stakeholders on which public bodies should be captured by the duty and how the duty is implemented.

The responses to the consultation will inform guidance to ensure the socio-economic duty works for public bodies to whom it applies and delivers for the people of Wales.

Race Council Cymru cordially invites you to their 2019 AGM 

 

6pm to 8pm | Wednesday 27 November 2019 | BAWSO offices, Clarence House, Cardiff Bay, CF10 5FB

 

AGM agenda

 

If you would like to attend - please could you RSVP to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Gwobrau Ysbrydoli! Addysg Oedolion

Dyddiad cau: 31 Ionawr 2020
 
 
 
 
Rydym wedi agor enwebiadau ar gyfer Gwobrau Ysbrydoli! Addysg Oedolion. Byddwch yn rhan o ddathliad ysbrydoledig o ddysgu gydol oes.

Mae'r enwebiadau'n cau ar 31 Ionawr 2020.


Am beth ydyn ni'n edrych?

 
Rydym yn edrych am unigolion, teuluoedd, prosiectau a sefydliadau y bydd eu llwyddiannau dysgu yn ysbrydoli eraill i ddychwelyd i ddysgu neu fynd ati i ddysgu - pobl sydd wedi gwella eu bywydau eu hunain a/neu fywydau pobl eraill ac wedi sicrhau profiad cadarnhaol neu newid-bywyd o addysg oedolion.

Gwobrau unigol

 • Mewn i Waith
 • Oedolyn Ifanc
 • Newid Bywyd a Chynnydd
 • Iechyd a Llesiant
 • Heneiddio'n Dda
 • Dechrau Arni - Dechreuwyr Cymraeg
 • Gorffennol Gwahanol - Rhannu Dyfodol
Gwobrau grŵp

 • Community Project
 • Closing the Gap
 • Skills at Work
 
Inspire! Adult Learning Awards
Closing date: 31 January 2020
We have opened nominations for the Inspire! Adult Learning Awards 2020 - be part of an inspirational celebration of lifelong learning.

Nominations close 31 January 2020.


What are we looking for?

We are looking for individuals, families, projects and organisations whose learning achievements will inspire others to return to or take up learning - people who have improved their lives and / or the lives of others and gained a positive or life-changing experience from adult learning.
Individual awards
 • Into Work
 • Young Adult
 • Life Change and Progression
 • Health and Wellbeing
 • Ageing Well
 • Starting Out - Welsh Beginner
 • Different Past - Shared Futures


Group awards

 • Community Project
 • Closing the Gap
 • Skills at Work


 
Cyflwyno eich enwebiad
 
Cyn i chi ddechrau ar eich enwebiad, darllenwch drwy ein dogfen canllawiau a chategorïau a sicrhau eich bod yn cyflawni'r holl feini prawf.

Ar-lein: Y ffordd rwyddaf a chyflymaf i gyflwyno eich enwebiad yw drwy lenwi a chyflwyno ffurflen enwebu ar-lein.

Drwy e-bost neu'r post: E-bostiwch eich ffurflen enwebu wedi'i llenwi ar ffurf dogfen Word at:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. neu ei hanfon drwy'r post at: Sefydliad Dysgu a Gwaith, 3ydd Llawr, 35 Heol y Gadeirlan, Caerdydd, CF11 9HB.

Lawrlwythwch y dogfennau islaw:

Dalen Canllawiau a Chategorïau
 Ysbrydoli! awgrymiadau enwebiadau
Ffurflen enwebu Gwobrau Ysbrydoli!Y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau yw:
Dydd Gwener 31 Ionawr 2020

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am broses enwebu Ysbrydoli! cysylltwch â
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Submitting your nomination
Before you start your nomination, read through our guidance and categories document and ensure that you fully meet the criteria.

Online: The easiest and quickest way to submit your nomination is by completing and submitting an online nomination form.

By email or post: Email your completed Word document nomination form to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or send it by post to: Learning and Work Institute, 3rd Floor, 35 Cathedral Road, Cardiff, CF11 9HB.

Download the documents below:The closing date for entries is:

Friday 31 January 2020

If you have any queries about the Inspire! nominations process, contact This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Arian i Bawb
 
Hoffem glywed am bobl, cymunedau, ysgolion a gweithleoedd ar draws Cymru. Rhannwch a lledaenwch wybodaeth i'ch rhwydweithiau a rhanddeiliaid ac annog ceisiadau os gwelwch yn dda. Dymunwn wneud 2020 yn ddathliad gwych o ddysgu gydol oes yng Nghymru.

Gallwch lawrlwytho copi o'n taflen Gwobrau Ysbrydoli! a lledaenu'r neges drwy eich llwyfannau cyfryngau cymdeithasol.
Promote the awards
We'd like to hear about people, communities, schools and workplaces from across Wales. Please share and cascade information to your networks and stakeholders and encourage entries. We'd like to make 2020 a fantastic celebration of lifelong learning in Wales.

You can download a copy of our Inspire! Awards flyer and spread the message through your social media platforms.


 
Yn y llun gwelir Andrea Garvey, Prif Ddysgwyr Ysbrydoli! y Flwyddyn 2019 yn derbyn ei gwobr.
Inspire! Adult Learner of the Year for 2019, Andrea Garvey pictured picking up her award.
Newid straeon
Changing stories
Ers ennill y wobr mae Andrea wedi siarad mewn digwyddiadau polisi cenedlaethol a chafodd sylw yn Woman Magazine.

Andrea says:
"Fe ddewisais godi un cam ar y tro a derbyn y da gyda'r drwg. Peidiwch â meddwl gormod am rwystrau a pheidiwch edrych yn rhy bell ymlaen. Cewch eich synnu faint y gallwch ei gyflawni - rwy'n gwybod hynny, oherwydd i mi gyflawni fy mreuddwyd."
Since winning the award Andrea has spoken at national policy events and featured in Woman Magazine.

Andrea says:
"I chose to rise one step at a time and accepting the good with the bad. Don't think too much about hurdles and don't look too far ahead. You will be surprised at how much you can achieve - I know because I achieved my dream."
 
 
 
"Wnes i erioed ddychmygu y gallai bywyd fod fel hyn. Fe wnaeth addysg fy siomi y tro cyntaf, ond rwyf mor falch i mi gael ail gyfle."
John Spence, enillydd gwobr 2018
"Mae dysgu Saesneg wedi newid fy mywyd, gallaf gael llais. Efallai y byddaf yn aros yng Nghymru, efallai yn teithio'r byd neu efallai un diwrnod bydd yn ddiogel i mi ddychwelyd i Syria."
Tarek Zou Alghena, enillydd gwobr 2019
"Mae'r holl heriau wedi fy ngwneud hyd yn oed yn fwy penderfynol i fanteisio i'r eithaf ar y cyfleoedd a gefais. Mae dod i'r coleg a chael fy nghymwysterau wedi rhoi strwythur, cyfeillgarwch a dyfodol i fi."
Jimama Ansumana, enillydd gwobr 2017
 
"I never imagined life could be like this. I was failed by education the first time, but I am so glad I was given a second chance."  
John Spence, 2018 award winner

"Learning English has changed my life, I can have a voice. Maybe I'll stay in Wales, maybe travel the world or maybe one day it will be safe for me to return to Syria."
Tarek Zou Alghena, 2019 award winner

"All the challenges have made me even more determined to make the most of the opportunities I've been given. Coming to college and getting my qualifications has brought me structure, friendship and a future."

Jimama Ansumana, 2017 award winner
 
Dyddiadau i'ch dyddiadur
Dates for your diary
Wythnos Addysg Oedolion: 22 - 28 Mehefin 2020

Bydd yr Wythnos Addysg Oedolion rhedeg rhwng 22-28 Mehefin 2020, a chaiff digwyddiadau rhoi cynnig arni eu hyrwyddo ar draws mis Mehefin i gyd. Cysylltwch â ni os hoffech gymryd rhan, ymuno â'n rhestr bostio neu wirio ein gwefan am y newyddion diweddaraf.

Byddwn yn cyhoeddi galwad am gynigion ar gyfer ein Cronfa Grantiau cyn hir, ynghyd â mwy o syniadau, adnoddau a chyngor.

Adult Learners' Week: 22 - 28 June
2020

Adult Learners’ Week will run from 22-28 June 2020, with have a go events promoted across the whole of June. If you want to get involved please contact us to find out more, join our mailing list or check our the website for the latest news


We’ll be releasing a call for applications for our Grant Fund soon, together with further ideas, resources and advice.

 
 
Mae Gwobrau Ysbrydoli! Addysg Oedolion a'r Wythnos Addysg Oedolion yn ymgyrch partneriaeth a gefnogir gan Lywodraeth Cymru.

Diolch i'n partneriaid y Brifysgol Agored yng Nghymru, Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol ac Agored Cymru am eu cefnogaeth barhaus ac am noddi gwobrau eleni.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. os gwelwch yn dda i gael pecyn nawdd os hoffech noddi Gwobrau Ysbrydoli!
 
The Inspire! Adult Learning Awards and Adult Learners' Week is a partnership campaign supported by the Welsh Government.  
 
Thank you to our partners The Open University in Wales, National Centre for Learning Welsh and Agored Cymru for their continued support and for sponsoring this year's awards
 
If you would like to sponsor the Inspire! Awards, please do This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. for a sponsorship pack.
 
 
Cysylltu L&W Caerlŷr (+44) 0116 204 4200 | Llundain (+44) 020 7582 7221 | Caerdydd (+44) 0292 037 0900
Contact L&W Leicester (+44) 0116 204 4200 | London (+44) 020 7582 7221 | Cardiff (+44) 0292 037 0900

E: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
 
Sefydliad Dysgu a Gwaith
Learning and Work Institute Wales

sport wales logo

 

 

We've got something you'll be interested in

 
It’s the National Lottery’s 25th birthday this week and we’re celebrating the impact it’s made on Welsh sport.
 
We’ve developed a brand new way of promoting Lottery funding in Welsh sport – Welsh Sport Insider.  These are online magazine-style shows, and are designed to showcase the best in sport across Wales, in both community clubs and elite sport.
 

It would be brilliant if you could support this project and share Welsh Sport Insider on your social channels here https://youtu.be/nKy5AxwU2gc so we can reach the widest audience possible.  You can also share Sport Wales’ posts on our social media which will feature the programme from here:
 
Facebook: https://www.facebook.com/Sportwales/?ref=bookmarks
Twitter: https://twitter.com/sportwales
 
There will be another episode launched next week and we have more in the pipeline – so send us your ideas of what would make a great feature for future episodes!
 
Thank you in advance for your support.

 

Mae gennym ni rywbeth y bydd gennych chi ddiddordeb ynddo.

Mae’n ben blwydd y Loteri Genedlaethol yn 25 oed yr wythnos yma ac rydyn ni’n dathlu’r effaith mae wedi’i chael ar chwaraeon yng Nghymru.     Rydyn ni wedi datblygu ffordd newydd sbon o hybu cyllid y Loteri yn y byd chwaraeon yng Nghymru - Calon Chwaraeon Cymru. Sioeau cylchgrawn ar-lein yw’r rhain a’u nod yw arddangos y gorau mewn chwaraeon ledled Cymru, mewn clybiau cymunedol a chwaraeon elitaidd.  
 

Byddai’n grêt pe baech chi’n gallu cefnogi’r prosiect yma a rhannu Calon Chwaraeon Cymru ar eich sianelau cymdeithasol yma https://youtu.be/nKy5AxwU2gc er mwyn i ni allu cyrraedd y gynulleidfa fwyaf bosib. Hefyd fe allwch chi rannu negeseuon Chwaraeon Cymru ar ein cyfryngau cymdeithasol, a fydd yn cynnwys y rhaglen yma:

 

Facebook: https://www.facebook.com/Sportwales/?ref=bookmarks

Twitter: https://twitter.com/sportwales

 

Bydd pennod arall yn cael ei lansio yr wythnos nesaf ac mae gennym ni fwy ar y gweill - felly anfonwch eich syniadau atom ni am beth fyddai’n gwneud stori grêt ar gyfer y penodau yn y dyfodol!  

 

Diolch i chi ymlaen llaw am eich cefnogaeth.

Food Safety, Level 2 

It's a full day course; 8:45-4:30 with lunch provided. The day includes an exam at the end for a fully accredited Food Safety and Hygiene level 2 qualification.

Really useful for anyone looking to build their CV up or get into any line of work that involves food!

Participants need to be over 25 and unemployed.

 

Food level 2 poster