(Via Future Gen Cymru) 

Cymru ein Dyfodol: Dewch i ddigwyddiad yn eich ardal | Our Future Wales: Come to an event in your area

Cymru Ein Dyfodol

Sgwrs Genedlaethol

Mae’n bleser gennym i gyhoeddi lansiad ein sgwrs genedlaethol, Cymru Ein Dyfodol.  Rydym eisiau darganfod beth sy’n bwysig i bobl ledled Cymru a bydd yr wybodaeth a gesglir yn trwytho ein Hadroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol 2020.

I sbarduno ein sgwrs cynhelir pedwar digwyddiad ar draws Cymru pan fydd Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru yn siarad am ei gwaith ar gyflawni’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.  Bydd hi’n gofyn i bobl i rannu eu straeon a dweud wrthym pa fath o Gymru yr hoffent ei gweld yn y dyfodol.

Mawrth 18 Mehefin, 14:30-17:30 – Neuadd Penrhyn, Swyddfeydd Cyngor Dinas Bangor, LL57 1DT
Mercher 19 Mehefin, 9:30-12:30 –  Prifysgol Glyndŵr, Wrecsam, LL11 2AW
Iau 20 Mehefin, 14:00-17:00 – Clwb Rygbi Cwins Caerfyrddin, SA31 3AX
Mawrth 2 Gorffennaf, 14:30-17:30 – Amgueddfa Gweithfeydd Glynebwy, NP23 6DN

Os hoffech fynychu un o’r digwyddiadau hyn a wnewch chi cofrestru ar SurveyMonkey.  Mae lleoedd yn gyfyngedig felly archebwch nawr i osgoi siom.

Byddwn yn caglu eich streuon, profiadau ac awgrymiadau arlein trwy Llwyfan y Bobl a gallwch gwblhau’r arolwg nawr yn lle aros tan y digwyddiad.

Croeso i chi rannu’r wybodaeth hon gyda’ch rhwydweithiau a chydweithwyr.

Ewch i’n gwefan i lawrlwytho adnoddau Cyrmu Ein Dyfodol
I gofrestru ar gyfer ein cylcyhlythyr ac i gael diweddariadau scroliwch lawr i waelod hafan ein gwefan


Our Future Wales

A National Conversation

We are pleased to announce the launch our national conversation, Our Future Wales.  We want to find out what matters to people around Wales and the information we gather will inform our Future Generations Report 2020.

To kick start the conversation we will be holding four events across Wales when the Future Generations Commissioner for Wales will talk about her work in delivering the Well-being of Future Generations Act.  She will also be asking people to share their stories and tells us what kind of Wales they want for the future.

Tuesday 18 June, 14:30-17:30 - Penrhyn Hall, Bangor City Council,  LL57 1DT
Wednesday 19 June, 9:30-12:30 – Glyndŵr University, Wrexham LL11 2AW
Thursday 20 June, 14:00-17:00 – Carmarthen Quins Rugby Club, SA31 3AX
Tuesday 2 July, 14:30-17:30 ​Ebbw Vale Works Museum, NP23 6DN 

If you would like to attend one of these events please register on SurveyMonkey.  Places are limited so book now to avoid disappointment.

We will be collecting your stories, experiences and suggestions electronically through the People’s Platform  and you can complete the online survey now rather than wait until the event.

Please share this information with your networks and colleagues.

Visit our website to download Our Future Wales resources

To sign up to receive our newsletter and latest information scroll down to the bottom our website homepage

(Via Westminster Buisness Forum) 

Westminster Business Forum policy conference

Pensions policy and regulation - the future for DB, DC and CDC 

with

Julian Barker, Defined Benefit Team Leader, Department for Work and Pensions

David Fairs, Executive Director of Regulatory Policy, Analysis and Advice, The Pensions Regulator

and

Rosalind Connor, ARC Pension Law; Chris Curry, Pensions Policy Institute; Councillor Yvonne Johnson, Ealing Council; Alistair McQueen, Aviva; Alan Miller, SCM Direct; Jon Millidge, Royal Mail; Terry Pullinger, Communication Workers Union; Adam Saron, Clara Pensions; Simon Taylor, Barnett Waddingham and Professor Ania Zalewska, University of Bath

Chaired by:

Baroness Drake, Vice Chair, All-Party Parliamentary Group on Pensions

Follow us @WBFEvents|This event is CPD certified

Timing: Morning, Thursday, 11th July 2019

Venue:Central London

Book Online | Live Agenda | Sponsorship | Our Website 

Note: fees apply to most delegates, but concessionary and complimentary places are available

(Via Shared Lives Plus) 

Shared Lives Plus, the membership organisation for Shared Lives providers, would like to invite you to our event:

Shared Lives Week Dementia Seminar on June 17th 10:30am – 12noon at Porth Eirias, Colwyn Bay, LL29 8HH.

We’d be delighted if you would come along to meet our providers and the people they support. There has been a significant investment in dementia support in Anglesey and Gwynedd, while Conwy too have a thriving Shared Lives dementia support service called Trio.

This event has been organised both to celebrate new developments, but also to hear from all stakeholders, including people with lived experience, about what comes next. We believe Shared Lives services can support people with dementia across the region. We’d welcome the chance to introduce you to the services already being provided.

Please RSVP by 7th June. 

There is a beach picnic for all Shared Lives carers, scheme officers and people using the services from all over North Wales directly after the seminar. Everyone is welcome.

Shared Lives services offer personalised, flexible support to people who need help to live independently in the community.

Shared Lives carers open up their homes and family life to people and help them achieve their aims whether they need some day support, respite or short-breaks or a long-term home.

sharing lives event poster eng sharing lives event poster cym

 

Policy Forum for Wales Keynote Seminar

Cancer care in Wales: research, public health, meeting the new waiting times target, and next steps following the Cancer Delivery Plan

 

with

Professor Tom Crosby, Medical Director, Wales Cancer Network

Andy Glyde, Public Affairs Manager, Cancer Research UK

Dr Lee Campbell, Scientific Projects and Communications Manager, Cancer Research Wales

Sarah Hughes, Centre Head, Maggie’s Swansea

and

Professor John Chester, Cardiff University; Velindre Cancer Centre and Wales Cancer Research Centre; Nich Cumplido, Service User; Dr Gareth Davies, Cym Taf University Health Board and Wales Cancer Network; Dr Richard Greville, ABPI Wales; Dr Clifford Jones, Macmillan Primary Care Cancer Framework and Wales Cancer Network; Professor Annmarie Nelson, Cardiff University; Wyn Parry, Powys Teaching Health Board and Dr Martin Rolles, Abertawe Bro Morgannwg University Health Board and The Royal College of Radiologists

Chaired by:

Chris Bryant MP

Bydd cyfieithu ar y pryd ar gael yn y gynhadledd hon

Simultaneous translation will be available at this conference

Follow us @PFWEvents | This event is CPD certified

Morning, Friday, 12th July 2019

Central Cardiff

 

Book Online | Live Agenda | Sponsorship | Our Website

Note: fees apply for most delegates, but concessionary and complimentary places are available

(Via Life Science Hub Wales) 

Please come and join the Life Sciences Hub Wales for our first HUB SPARKS event: Healthy ageing in Wales

 

HUB SPARKS: Promoting multidisciplinary discovery for health and social care in Wales

 

A series of workshops fostering multidisciplinary discovery around the key problems facing our health and social care systems in Wales now and into the future. Bringing together academics, NHS, third sector and industry to pool ideas and strategies, the workshops will scope and develop innovative solutions, services and products to these problems. Hub SPARKS will focus on areas such as Healthy Ageing, AI and Data, Precision Medicine and bringing care closer to home.  The first set of workshops will shine a light on the issue of Healthy Ageing; taking an ecological approach to health in later life to understand the environment where older people live, work and play, covering areas such as: Age friendly communities, Loneliness and Isolation, Dementia support, falls prevention, health inequalities and opportunities for learning and employment.

 

We invite you to our first HUB SPARKS workshop:  

HUB SPARKS: Promoting multidisciplinary discovery for healthy ageing in Wales: Loneliness, social isolation and health inequalities - impact on health and social wellbeing

9th July 3.00-5.00pm, Life Sciences Hub Wales (Cardiff Bay)

 

As the population grows older in Wales, there are growing pressures on health and social services. HUB SPARKS is a workshop bringing together industry, organisations and individuals working in the area of healthy ageing and age friendly communities to understand the issues facing older people and their health and social care needs, now and in the future. The workshop will focus on the issue of loneliness and will look to understand the ways in which loneliness can be alleviated through the development of innovative solutions, services and products.

Please register here to attend the event.

Speaker: The workshop will hear from Dr Deborah Morgan (Centre for Ageing and Dementia Research at Swansea University) on how loneliness affects older people’s mental health and wellbeing and links with health inequalities as well as looking to understand the ways in which loneliness can be alleviated.

 

 

Mae Hwb SBARC yn gyfres o weithdai a ddatblygwyd gan yr Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru sy'n edrych i meithrin darganfyddiad amlddisgyblaethol ynghylch y problemau allweddol sy'n wynebu ein systemau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru nawr ac yn y dyfodol. Gan ddod ag academyddion, y GIG, y trydydd sector a'r diwydiant ynghyd i rannu syniadau a strategaethau, bydd y gweithdai yn cwmpasu ac yn datblygu atebion, gwasanaethau a chynnyrch arloesol i'r problemau hyn. Bydd HWB SBARC yn canolbwyntio ar feysydd fel heneiddio'n iach, ffrwythloni artiffisial a data, meddygaeth Precision a dod â gofal yn agosach at adref.

Bydd y gyfres gyntaf o weithdai yn taflu goleuni ar y mater o heneiddio'n iach; mabwysiadu agwedd ecolegol at iechyd yn ddiweddarach mewn bywyd er mwyn deall yr amgylchedd lle mae pobl hŷn yn byw, yn gweithio ac yn chwarae, gan gynnwys meysydd fel: cymunedau sy'n ystyriol o oedran, unigrwydd ac arwahanrwydd, cymorth dementia, atal cwympiadau, anghydraddoldebau iechyd a cyfleoedd ar gyfer dysgu a chyflogaeth.

Rydym yn eich gwahodd chi i gweithdy HWB SBARC:

 

 

HWB SBARC: Hyrwyddo ddarganfyddiadau amlddisgyblaethol ar gyfer heneiddio’n iach yng

nghymru: Unigrwydd, Ynysu Cymdeithasol ac Anghydraddoldebau Iechyd – effaith ar iechyd a lles

cymdeithasol

9fed Orffennaf 3:00yp – 5:00yp, Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru (Bae Caerdydd)

 

Wrth I’r poblogaeth heneiddio yng Nghymru, mae pwysau cynyddol ar iechyd a gwasanaethau cymdeithasol. Mae HWB SBARC yn weithdy sy'n dod â diwydiant, sefydliadau ac unigolion sy'n gweithio ym maes heneiddio'n iach a chymunedau sy'n ystyriol o oedran at ei gilydd i ddeall y materion sy'n wynebu pobl hŷn a'u hanghenion iechyd a gofal cymdeithasol, nawr ac yn y dyfodol. Bydd y gweithdy'n canolbwyntio ar unigrwydd a bydd yn ceisio deall y ffyrdd y gellir lleddfu unigrwydd drwy ddatblygu atebion, gwasanaethau a chynhyrchion arloesol.

Cofrestrwch yma i fynychu'r digwyddiad.

Siaradwyr: Fydd y Bydd y gweithdy yn glywed wrth Dr Deborah Morgan (Canolfan ar gyfer Ymchwil Heneiddio ac Dementia ym Mhrifysgol Abertawe) ar sut gall unigrwydd yn effeithio iechyd meddyliol hen bobl efo linc mewn anghydraddolebau iechyd yn ogystal a edrych I ddeall y ffyrdd gall unigrwydd cael ei liniaru.

 

 

Mae Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru a'i rhaglenni a'i phrosiectau cysylltiedig yn cymryd eich preifatrwydd o ddifrif.

Cliciwch ar y ddolen Hysbysiad Preifatrwydd isod i weld beth rydym yn ei wneud gyda'ch data personol a sut rydym yn ei gadw'n ddiogel. https://lshubwales.com/cy/privacyLife Sciences Hub Wales and its associated programmes and projects take your privacy very seriously.

Please click on the Privacy Notice link below to see what we are doing with your personal data and how we keep it secure. https://lshubwales.com/privacy