(Via DementiaFriends) 

Free Family Fun Day

A free family fun day has been planned at Museum of Cardiff (formerly Cardiff Story Museum) this Saturday 30th of November to celebrate 25 years of National Lottery: Free cupcakes on offer too! :

Celebrating 25 years of the National Lottery and 25 years of Cardiff Communities saving and sharing their heritage.

Free family fun day at Museum of Cardiff, Saturday 30th November 10am-3pm. All welcome!

Activities include:

Learn to spell your name in Hebrew with Jewish History Association of south wales

Crafts with Romani Cultural and Arts Company

Games with Cardiff People First & Oasis Cardiff

Flag making with Pride Cymru

First World War object handling with Firing Line Museum

Try a game of table tennis with Cardiff Table Tennis Club

Make Suffragette rosettes with Museum of Cardiff

 

 

Rydym yn dathlu 25 mlynedd o’r Loteri Genedlaethol a 25 mlynedd o Gymunedau Caerdydd yn achub ac yn rhannu eu treftadaeth.

Diwrnod hwyl i’r teulu @StoriCaerdydd Dydd Sadwrn, 30 Tachwedd 10am 3pm. Croeso i bawb!

Gweithgareddau’n cynnwys:

Dysgu i sillafu’ch enw yn Hebraeg gyda Chymdeithas Hanes Iddewig de Cymru

Crefftgyda Chwmni Diwylliannol a Chelfyddydol y Romani

Gemau gyda Pobl yn Gyntaf Caerdydd a Oasis

Creu baner gyda Pride Cymru

Gafael ar eitemau o’r Rhyfel Byd Cyntaf gydag Amgueddfa Firing Line

Gem o dennis bwrdd gyda Chlwb Tennis Bwrdd Caerdydd

Creu rosedau’r Swffragetiaid gydag Amgueddfa Caerdydd

Gohebwyr Ifanc yr Amgylchedd

Mae Gohebwyr Ifanc yr Amgylchedd (YRE) yn gystadleuaeth ryngwladol gyda’r nod o ymgysylltu pobl ifanc i ddatrys materion amgylcheddol. Yng Nghymru, mae Mars Wrigley yn cefnogi rhaglen Litter Less YRE trwy Cadwch Gymru’n Daclus.

Gall unrhyw un rhwng 11 a 25 oed gymryd rhan trwy ymchwilio i fater lleol yn ymwneud â sbwriel a chynnig atebion trwy gyhoeddi adroddiadau, newyddiaduraeth ffotograffig a fideo.

Bydd y cyfranogwyr yn cael dealltwriaeth well o ddatblygu cynaliadwy ynghyd â datblygu sgiliau cyfathrebu a dinasyddiaeth. Gall ceisiadau gael eu cyflwyno gan unigolion neu grwpiau sydd yn dangos menter a gwaith tîm, ynghyd â dadansoddi beirniadol, cyfrifoldeb cymdeithasol ac addysg arweinyddiaeth. 

Nid yw erioed wedi bod yn amser gwell i weithredu.  Gyda phobl fel Greta Thunberg yn mynnu newid ar lwyfan y byd i ysgolion yng Nghymru yn cymryd rhan mewn Streiciau Hinsawdd wedi eu harwain gan ieuenctid, mae digon o ysbrydoliaeth ac, yn anffodus, problemau i ganolbwyntio arnynt.

Mae newidiadau cyffrous yn cael eu gwneud i YRE eleni gyda ffocws ar 'Leihau Gwastraff Plastig'. Mae gwastraff plastig yn broblem fawr ac mae YRE yn rhoi cyfle i ymchwilio ac awgrymu atebion i leihau’r gwastraff hwn. O ymgyrchoedd glanhau traethau i gael gwared ar wellt plastig, i hybu’r defnydd o gwpanau amlddefnydd a chynnyrch mislif cynaliadwy, gall newidiadau bach arwain at newid mawr mewn ymddygiad. 

I ganfod sut gallwch gymryd rhan, neu i annog pobl eraill i gymryd rhan, ewch i dudalen YRE ar wefan Cadwch Gymru’n Daclus https://www.keepwalestidy.cymru/yre


Young Reporters for the Environment

Young Reporters for the Environment (YRE) is an international competition aiming to engage young people in resolving environmental issues. In Wales, Mars Wrigley is supporting the YRE Litter Less programme through Keep Wales Tidy

Anyone between 11 and 25 can take part by investigating a local litter issue and propose solutions through published reporting, photographic and video journalism.

Participants will gain a deeper understanding of sustainable development along with developing communication and citizenship skills. Entries can by submitted by individuals or as a group showing initiative and teamwork, along with critical analysis, social responsibility and leadership learnings. 

There has never been a better time to take action. With the likes of Greta Thunberg demanding change on the world stage to schools across Wales taking part in youth-led Climate Strikes, there is plenty of inspiration and unfortunately, problems to focus on.

This year brings some exciting changes to YRE in Wales with a focus on 'Reducing Plastic Waste'. Plastic waste is a huge problem and YRE gives the opportunity to investigate and suggest solutions to reduce this waste. From beach cleans to ditching plastic straws, to promoting reusable cups and sustainable menstrual products, small changes can lead to big shifts in behaviour. 

To find out how you can get involved, or to encourage others to take part, visit the YRE page on the Keep Wales Tidy website https://www.keepwalestidy.cymru/yre.

(Via Age Cymru) 

Diversity Fortnight

Age Cymru has been approached by Cardiff University regarding a “Diversity Fortnight”, to take place on March 2020 – please see below.

If you should be interested in taking part please contact Julie Bugden - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. – or Thomas Nevens - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

PowerUP! Who Are They and What Do They Offer? 

They support Older People with their energy bills and do their best to reduce the amount paid. 

Some of the services they can offer are:

  • An impartial tariff review.
  • A benefit entitlement check.
  • Seeing if they’ll qualify for a reduction in their water rates.
  • Looking at what government schemes they may be eligible for.
  • Signing them up to Western Power Distribution’s Priority Service Register if they’re eligible.
  • Giving them simple energy saving advice for around the home.
  • A home visit service if they find it easier to speak face-to-face

Find out more with their leaflets in English and Cymraeg 

Charitable foundation seeks more applications from Wales

A major charitable foundation is urging small charities in Wales not to miss out on the chance to benefit from a year of leadership coaching from a team of business mentors along with £6,500 funding.

The Garfield Weston Foundation launched the Weston Charity Awards in Wales two years ago and wants more Welsh charities to apply this year. No charity is too small to be considered, selection is based on their readiness to work with a team of mentors on cracking their biggest challenges to put their charity on a sustainable footing long into the future.

The Awards celebrate and support great frontline charities working in the fields of community, welfare and youth. Run by the Garfield Weston Foundation with Pilotlight, who facilitate the coaching programme, charities with incomes under £5 million in Wales (including those with much smaller incomes) can apply from 2 December 2019 until 10 January 2020.

Charities can get one step ahead by familiarising themselves with the relatively quick application form at www.westoncharityawards.org 


Sefydliad elusennol yn gofyn am fwy o geisiadau o Gymru

Mae sefydliad elusennol anferth yn annog elusennau bach yng Nghymru i beidio â cholli’r cyfle i gael budd o hyfforddiant arweinyddiaeth am flwyddyn gan dîm o fentoriaid busnes yn ogystal â £6,500 o gyllid.

Lansiodd y Garfield Weston Foundation y Gwobrau Weston Charity yng Nghymru ddwy flynedd yn ôl ac eisiau mwy o elusennau o Gymru i ymgeisio’r flwyddyn hon. Nid oes yr un elusen yn rhy fychan i gael eu hystyried, mae dewisiadau yn seiliedig ar eu parodrwydd i weithio gyda thîm o fentoriaid ar drechu eu heriau mwyaf i roi eu helusen ar sylfaen gynaliadwy ymhell i’r dyfodol.

Mae’r gwobrau yn dathlu a chefnogi elusennau rheng flaen sy’n gweithio ym maes cymuned, llesiant a ieuenctid. Gall elusennau llai na £5 miliwn yng Nghymru (yn cynnwys y rheiny gydag incwm llawer llai) ymgeisio o’r 2 Rhagfyr hyd at 10 Ionawr 2020. Fe’i rhedir gan y Garfield Weston Foundation gyda Pilotlight, sy’n hwyluso’r rhaglen hyfforddi.

Gall elusennau fod un cam ar y blaen drwy ymgyfarwyddo’u hunain â’r ffurflen gais eithaf bychan ar www.westoncharityawards.org.