Minimum Pricing for Alcohol - Stakeholder information / Gwybodaeth Rhanddeiliad - Isafbris am Alcohol

Mae’r Ddeddf Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) 2018 yn dod i rym ar yr 2il o Fawrth 2020.

Gweler ynghlwm y ddogfen ‘Isafbris am Alcohol yng Nghymru - Gwybodaeth Allweddol’ a ddosbarthwyd yn barod i rai rhanddeiliaid (mae wedi'i diweddaru ychydig), a hefyd poster a thaflen yn cynnwys gwybodaeth ar Isafbris am Alcohol ar gyfer rhanddeiliaid:

Gweler ynghlwm dolennau i dudalen we efo adnoddau cyffredinol ar gyfer manwerthwyr, a hefyd canllaw am manwerthwyr ar y wefan Llywodraeth Cymru:

https://llyw.cymru/isafbris-am-uned-o-alcohol-adnoddau-i-fanwerthwyr

https://llyw.cymru/gweithredur-gyfraith-ar-yr-isafbris-am-alcohol

The Public Health (Minimum Price for Alcohol) (Wales) Act 2018 comes into force on the 2nd March 2020.

Attached is a ‘Minimum Pricing for Alcohol in Wales - Key Information’ document which has been previously circulated to some stakeholders (it has been updated slightly), along with a poster and leaflet containing information on MUP for stakeholders:

Please also find attached links to a general resources page for retailers along with more detailed retailer guidance on the Welsh Government website:

https://gov.wales/minimum-unit-pricing-alcohol-resources-retailers

https://gov.wales/implementation-law-minimum-pricing-alcohol-mup