Mae’r Ddeddf Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) 2018 yn dod i rym ar yr 2il o Fawrth 2020.

Gweler ynghlwm y ddogfen ‘Isafbris am Alcohol yng Nghymru - Gwybodaeth Allweddol’ a ddosbarthwyd yn barod i rai rhanddeiliaid (mae wedi'i diweddaru ychydig), a hefyd poster a thaflen yn cynnwys gwybodaeth ar Isafbris am Alcohol ar gyfer rhanddeiliaid:

Gweler ynghlwm dolennau i dudalen we efo’r adnoddau cyffredinol ar gyfer manwerthwyr, a hefyd canllaw ar gyfer manwerthwyr ar y wefan Llywodraeth Cymru:

https://llyw.cymru/isafbris-am-uned-o-alcohol-adnoddau-i-fanwerthwyr 

https://llyw.cymru/gweithredur-gyfraith-ar-yr-isafbris-am-alcohol 

Byddwn yn ddiolchgar iawn os gallech chi ddosbarthu’r dogfennau a dolennau yma i’ch rhwydweithiau perthnasol, er mwyn sicrhau bod y wybodaeth hon yn cael eu dosbarthu mor eang ag sy’n bosib.

 

The Public Health (Minimum Price for Alcohol) (Wales) Act 2018 comes into force on the 2nd March 2020.

Attached is a ‘Minimum Pricing for Alcohol in Wales - Key Information’ document which has been previously circulated to some stakeholders (it has been updated slightly), along with a poster and leaflet containing information on MUP for stakeholders:

Please also find attached links to a general resources page for retailers along with more detailed retailer guidance on the Welsh Government website:  

https://gov.wales/minimum-unit-pricing-alcohol-resources-retailers 

https://gov.wales/implementation-law-minimum-pricing-alcohol-mup 

We would be very grateful if you could please circulate these documents and links to your relevant networks to ensure this information is distributed as widely as possible.