on behalf of the Equality and Human Rights Commission:

Legal support project: Help with Transport Discrimination Claims

The Equality and Human Rights Commission wants to hear about disabled people and older people who have experienced discrimination, when using, or trying to use public transport in England and Wales.

Who can apply?

-      Advisors and solicitors on behalf of a client who is older or disabled

-      In limited circumstances we may be able to accept applications from individuals who are older or disabled

What is covered by the project?

Trains, trams, underground, buses, coaches, taxis, minicabs, hire vehicles, recovery vehicles, boats and ferries (land-based services only), booking and other communication with operators (by phone, online or in person), access to transport premises.


Examples of discrimination may include:

-      Harassment from transport drivers

-      Transport operators failing to make reasonable adjustments

-      Problems with booking systems

To apply for legal support, or to find out more about the project, visit the Commission’s website at www.equalityhumanrights.com/legalsupport

If you need help completing your application, please contact the Commission on:

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: 0161 829 8159


Prosiect cymorth cyfreithiol: help gyda hawliadau gwahaniaethu yn ymwneud â thrafnidiaeth

 

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol am glywed am bobl anabl a phobl hŷn sydd wedi dioddef gwahaniaethu wrth ddefnyddio, neu geisio defnyddio, trafnidiaeth gyhoeddus yng Nghmru a Lloegr.

Pwy all wenud cais?

-      Cynhorwyr a chyfreithwyr ar ran cleient sydd yn hŷn neu’n anabl

-      Mewn amgylchiadau cyfyngedig effallai gallwn dderbyn ceisiadau gan unigolion sydd yn hŷn neu’n anabl

 

Beth a gynhwysir yn y prosiect hwn?

Trenau, tramiau, trenau tanddaearol, bysys, tacsis, minicab, cerbydau hurio, cerbydau achub, cychod a fferïau (gwasanaeth ar dir yn unig), neilltuo lle ac unrhyw gyfarthrebiadau arall â gweithredwyr (ar y ffôn, ar-lein neu’n bresennol), mynediad at eiddo trafnidiaeth.

Gallai gwahaniaethu gynnwys:

-      Aflonyddu gan yrrwyr cludo

-      Gweithredwyr tranfnidiaeth yn methu gwneud addasiadau rhesymol

-      Problemau gyda systemau neilltuo lle

I wneud cais am gymorth, neu i ganfod rhagor am y prosiect ymelwch â wefan y Comisiwn https://www.equalityhumanrights.com/cy/legalsupport

Os oes angen help arnoch i lenwi’ch ffurflen gais, cysylltwch â ni.
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ffôn: 0161 829 8159