INVITATION TO Gypsy, Roma & Traveller History Month Children’s Festival 2019

 

Romani logo

 

Monday 8th July 2019 – 10.30am – 3pm

St David’s Hall, The Hayes, Cardiff CF10 1AH

Jane Hutt, Deputy Minister and Chief Whip will open the event

 

Challenge your opinions, indulge in the culture and share in the activities that demonstrate a rich cultural heritage within Wales. 

 It’s free to adults and children alike from all backgrounds and communities!  

There will be films, live performances, art, and exhibitions that showcase the cultural diversity of the Gypsy, Roma and Traveller community in Wales. You will be astonished and engaged by the amazing skills, heritage, stories, history, art, theatre and dance that will be displayed throughout the day.  

Whatever your background, ability, perception or age, come and join this ever growing annual event that provide fun for all the family.  

 

 

GWAHODDIAD I Ŵyl Blant Mis Hanes Sipsiwn, Roma a Theithwyr 2019

 

Romani logo

 

dydd Llun 8fed Gorffennaf 2019 – 10.30am – 3pm

Neuadd Dewi Sant, Yr Aes, Caerdydd CF10 1AH

Jane Hutt, y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip fydd yn agor y digwyddiad

 

Heriwch eich barn, morio yn y diwylliant a bod yn rhan o’r gweithgareddau sy’n dangos cyfoeth o dreftadaeth ddiwylliannol yng Nghymru.

Mae am ddim i oedolion a phlant fel ei gilydd o bob cefndir a chymuned!

Bydd yno ffilmiau, perfformiadau byw, celfyddyd ac arddangosfeydd sy’n rhoi stondin i amrywiaeth ddiwylliannol y gymuned Sipsiwn, Roma a Theithwyr yng Nghymru.Fe gewch eich synnu a’ch cyfareddu gan y medrau syfrdanol, y dreftadaeth, y straeon, yr hanes, y gelfyddyd, y theatr a’r ddawns fydd i’w gweld drwy'r dydd.

Beth bynnag bo eich cefndir, eich gallu, eich canfyddiad neu’ch oed, dewch aton ni i’r digwyddiad blynyddol yma sy’n bythol dyfu ac sy’n hwyl i’r teulu i gyd.