(via Resources for Change) 

EMPOWERING COMMUNITIES IN THE CONTEXT OF BREXIT

We are conducting this survey on behalf of WCVA, with the overall aim of providing insights into the way in which the third sector organisations delivering non-statutory services to communities in Wales are likely to be affected by the Brexit process, and also into the ways in which these organisations could most benefit from support to mitigate the likely impacts of Brexit.

Between mid March and early May, we will be asking third sector organisations across Wales to contribute to the research, through interviews, evidence panels, workshops and an online survey. We are due to report to WCVA at the end of June.

Resources for Change will use your personal data (name, email address etc) solely for the purposes of the research contract “Empowering Communities in the Context of Brexit”.  These details are secured safely, and password protected in our system for the duration of the contract, and will be permanently deleted from our system at the end of the contract, expected to be July 2019.

To complete the survey in ENGLISH, click here:
https://www.surveymonkey.co.uk/r/WCVA_Empowering_Communities

 

GRYMUSO CYMUNEDAU YNG NGHYSWLLT BREXIT

Rydym yn cynnal yr ymchwil ar ran WCVA, gyda’r nod cyffredinol o weld sut mae sefydliadau’r trydydd sector sy’n darparu gwasanaethau anstatudol i gymunedau yng Nghymru yn debygol o gael eu heffeithio gan broses Brexit, a hefyd sut gallai'r sefydliadau hyn elwa fwyaf o gymorth i liniaru effeithiau tebygol Brexit.

Rhwng canol mis Mawrth a dechrau mis Mai, byddwn yn gofyn i sefydliadau'r trydydd sector i gyfrannu i'r ymchwil drwy gyfweliadau, paneli tystiolaeth, gweithdai ac arolwg ar-lein. Rydym i fod i gyflwyno'r adroddiad i WCVA ddiwedd mis Mehefin.

Bydd Resources for Change yn defnyddio eich data personol (enw, cyfeiriad e-bost ac ati) ar gyfer contract yr ymchwil “Grymuso Cymunedau yng nghyswllt Brexit” yn unig.  Bydd y manylion yn cael eu cadw’n ddiogel y tu ôl i gyfrinair yn ein system am gyfnod y contract, a byddant yn cael eu dileu’n barhaol o’n system ar ddiwedd y contract. Disgwylir mai Gorffennaf 2019 fydd hynny.

I gwblhau’r arolwg yn y GYMRAEG rhowch clic yma 
https://www.surveymonkey.co.uk/r/Grymuso_Cymunedau_yng_nghyswllt_Brexit