(Via REDRESS) 

 

Please find below an invitation to a roundtable event in the Senedd to mark the new civil society report on the implementation of the UN Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment in England and Wales, kindly sponsored and chaired by John Griffiths AM.

Date: 1 May 2019

Time: 12-13.30

Location: Media Briefing Room, Senedd

The report contains evidence and recommendations relating to a number of issues that are relevant to the Convention in England and Wales, including: asylum and immigration, other forms of deprivation of liberty, including in health care settings, human trafficking, prisons, policing and the ill-treatment of children.

The report has been endorsed by over 70 civil society organisations and individuals.

For further information or to RSVP please reply to this email or contact Josie Fathers at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

REDRESS, Children’s Rights Alliance for England (Just for Kids Law), Children in Wales, Disability Rights UK, Freedom from Torture and Liberty invite you to a panel event and roundtable discussion on: 

TORTURE AND ILL-TREATMENT IN ENGLAND AND WALES: The UK’s upcoming examination by the UN Committee against Torture

Wednesday 1 May, 12-13.30

Media Briefing Room, Senedd

The discussion will take place in the context of the launch of the new civil society report on the implementation of the UN Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment in England and Wales. The report has been endorsed by over 70 leading civil society organisations and individuals.

The report contains evidence and recommendations relating to a number of issues that are relevant to the Convention, including: asylum and immigration, other forms of deprivation of liberty, including in health care settings, human trafficking, prisons, policing and the ill-treatment of children.

The UN Committee against Torture is due to examine the UK and devolved governments on the 7-8 May 2019. The discussion will cover the key findings of the report and key next steps for Assembly Members.

Speakers to include:

Chris Esdaile, Legal Advisor, REDRESS

Sean O’Neill, Policy Director, Children in Wales

Kolbassia Haoussou, Freedom from Torture, and Co-founder, Survivors Speak OUT, providing a survivor’s perspective of asylum and immigration in the UK.

The event is kindly sponsored and will be chaired by

John Griffiths AM

Chair of the Equality, Local Government and Communities Committee

For further information or to RSVP please contact Josie Fathers at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

 

Mae REDRESS, Cynghrair Hawliau Plant Lloegr (Just for Kids Law), Plant yng Nghymru, Hawliau Anabledd y DU, Rhyddid rhag Arteithio a Liberty yn eich gwahodd i ddigwyddiad panel a thrafodaeth bord gron ar

ARTEITHIO A CHAMDRINIAETH YNG NGHYMRU A LLOEGR:
Archwiliad nesaf y DU gan Bwyllgor y Cenhedloedd Unedig yn erbyn Arteithio

Ddydd Mercher 1 Mai 12-13.30

Ystafell Friffio’r Cyfryngau, y Senedd

Bydd y drafodaeth yn cael ei chynnal yng nghyd-destun lansio adroddiad newydd y gymdeithas sifil ar weithredu Confensiwn y Cenhedloedd Unedig yn erbyn Arteithio a Thriniaeth Greulon, Annynol neu Ddiraddiol arall neu Gosb yng Nghymru a Lloegr. Mae’r adroddiad wedi cael ei gymeradwyo gan dros 70 o fudiadau cymdeithas sifil ac unigolion blaenllaw.

Mae’r adroddiad yn cynnwys tystiolaeth ac argymhellion sy’n ymwneud â nifer o faterion sy’n berthnasol i’r Confensiwn, yn eu plith: lloches a mewnfudo, ffurfiau eraill o amddifadu rhyddid, gan gynnwys mewn lleoliadau gofal iechyd, masnachu pobl, carchardai, plismona a chamdrin plant.

Mae disgwyl i Bwyllgor y Cenhedloedd Unedig yn erbyn Arteithio archwilio’r DU a llywodraethau datganoledig ar 7-8 Mai 2019. Bydd y drafodaeth yn ystyried prif ganfyddiadau’r adroddiad a’r camau nesaf allweddol i Aelodau’r Cynulliad.

Bydd y siaradwyr yn cynnwys:

Chris Esdaile, Cynghorydd Cyfreithiol, REDRESS

Sean O’Neill, Cyfarwyddwr Polisi, Plant yng Nghymru
ac eraill i’w cadarnhau.

Kolbassia Haoussou, Freedom from Torture, a Chyd-sylfaenydd, Survivors Speak OUT, yn rhoi safbwynt goroeswr o loches a mewnfudo yn y DU.

Mae’r digwyddiad yn cael ei gadeirio a’i noddi drwy garedigrwydd
John Griffiths AC

Cadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Am ragor o wybodaeth neu i ymateb i’r gwahoddiad cysylltwch â Josie Fathers yn  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.