Survey seeks opinion of older people

Age Cymru and Age Alliance Wales are in the process of gathering the opinions of those who work with older people on the impact of the Social Services and Well-being (Wales) Act 2014.

They are interested in the Act’s effect on older people (aged 50+) in a range of areas, including care needs assessments and reviews, social service provision and design, and information and advice services. 

An online survey has been developed. Results will be compared with the survey undertaken two years ago. It should take no more than fifteen minutes to complete.

Arolwg yn ceisio barn pobl hŷn

Mae Age Cymru a Chynghrair Henoed Cymru wrthi’n casglu barn y rheini sy’n gweithio gyda phobl hŷn ynglŷn ag effaith Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.

Maent yn awyddus i glywed am effaith y Ddeddf ar bobl hŷn (dros eu hanner cant) mewn sawl maes, gan gynnwys asesiadau ac adolygiadau o anghenion gofal, darparu a dylunio gwasanaethau cymdeithasol, a gwasanaethau gwybodaeth a chyngor.

Mae arolwg arlein wedi’i greu. Bydd y canlyniadau yn cael eu cymharu â’r arolwg a gynhaliwyd ddwy flynedd yn ôl. Ni ddylai gymryd mwy na phymtheg munud i’w gwblhau.