Via Youth Cymru

 

Youth Work Week in Wales will take place from 23-30th June 2019. The annual event provides youth workers and young people with the opportunity to celebrate the achievements of youth work, as well as promote a wider understanding and support for youth work.

A Youth Work Week showcase event will take place on Tuesday 25th June, 10:30am-1:30pm at the Senedd, Cardiff Bay, CF10 4PZ. Sponsored by Llyr Gruffydd AM.

In a similar format to previous years, youth work organisations can apply for a marketplace stall to share their work, network with other organisations and engage with Assembly Members and wider stakeholders.

If your organisation would like a marketplace stall at the showcase event, please complete the online form at https://bit.ly/2VVZrbO


The deadline for Expression of Interest forms is Monday 8th April.

Please note that we expect a high level of interest and so we may not be able to accommodate all requests for stalls and/or may ask some organisations to share marketplace stalls.

Please don’t hesitate to get in touch with any questions. Please also share your plans for Youth Work Week (as well as activities throughout the year) using the hashtags #YouthWorkWales and #GwaithIeuenctidCymru

--

Cynhelir Wythnos Gwaith Ieuenctid yng Nghymru rhwng 23-30 Mehefin 2019. Mae'r digwyddiad blynyddol yn rhoi cyfle i weithwyr ieuenctid a phobl ifanc ddathlu cyflawniadau gwaith ieuenctid, yn ogystal â hyrwyddo dealltwriaeth a chefnogaeth ehangach ar gyfer gwaith ieuenctid.
Cynhelir digwyddiad arddangos Wythnos Gwaith Ieuenctid ddydd Mawrth 25 Mehefin, 10:30 am-1:30pm yn y Senedd, Bae Caerdydd, CF10 4PZ. Noddi gan Llyr Gruffydd AC.
Mewn fformat tebyg i flynyddoedd blaenorol, gall sefydliadau wneud cais am stondin marchnad i rannu eu gwaith, rhwydweithio â sefydliadau eraill ac ymgysylltu ag Aelodau'r Cynulliad a rhandaliadau ehangach.

Os hoffwch gael stondin farchnad yn y digwyddiad, llenwch y ffurflen ar lein https://bit.ly/2VVZrbO

Y dyddiad cau ar gyfer Datganiadau o Ddiddordeb yw dydd Llun 8 Ebrill.

Rydym yn disgwyl lefel uchel o ddiddordeb ac felly efallai na fyddwn yn gallu darparu stondin i bob cais a / neu efallai y byddwn yn gofyn i rai sefydliadau rannu stondinau marchnad.

Peidiwch ag oedi cysylltu gydag unrhyw gwestiwn. A wnewch chi hefyd rannu eich cynlluniau ar gyfer Wythnos Gwaith Ieuenctid (yn ogystal â gweithgareddau trwy gydol y flwyddyn) gan ddefnyddio'r hashgiau #GwaithIeuenctidCymru a #YouthWorkWeek