Anfonwyd ar ran Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr  / Sent on behalf of Bridgend County Borough Council

Please see below for an opportunity to ensure that the third sector is able to contribute/input in the development of future skills prioritisation/funding

Y Bartneriaeth Dysgu, Medrau ac Arloesi (LSkIP) yw’r Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol De-ddwyrain Gymru. Rydym yn gyfrifol am ddarparu argymhellion i Lywodraeth Cymru i ddylanwadu a blaenoriaethu'r defnydd o gyllid sgiliau, er mwyn darparu’r gyflogaeth a’r sgiliau mae diwydiant yn eu hangen er mwyn galluogi ein heconomi i ffynnu a thyfu. Mae ein hargymhellion yn ffurfio rhan o'r Cynllun Rhanbarthol Sgiliau a Chyflogaeth flynyddol a bydd yn cael ei chyflwyno i Lywodraeth Cymru ym mis Gorffennaf 2017.

 

I lywio argymhellion hyn mae angen i'r Bartneriaeth deall anghenion cyflogaeth a sgiliau busnesau ar draws y rhanbarth De-ddwyrain Cymru. Byddwn yn gwerthfawrogi os gallwch chi ystyri’r cwestiynau o fewn yr arolwg, ni ddylai gymryd mwy na 20 munud i gwblhau. Bydd yr arolwg yn rhedeg tan hanner nos ar ddydd Llun 26 Mehefin 2017. Byddwn yn gwerthfawrogi os allwch ymateb cyn gynted ag sy’n bosib.

 

I gymryd rhan ewch at: http://www.smartsurvey.co.uk/s/LSkIPcy/

 

Bydd ymatebion yn gyfrinachol ac yn cael eu trin yn ddienw o fewn unrhyw ddadansoddiad, ni fydd unrhyw sylwadau yn gysylltiedig ag unrhyw fusnes penodol neu unigolyn. Bydd eich ymatebion yn helpu i lywio blaenoriaethau ar gyfer buddsoddi mewn sgiliau a chyflenwi, a gaiff ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru o fewn y Cynllun Sgiliau a Chyflogaeth.

 

Mae'r Cynllun Sgiliau a Chyflogaeth yn cael ei lansio yn Uwchgynhadledd Sgiliau Rhanbarthol ar 21ain Medi 2017 yng Nghaerdydd, anfonwch e-bost This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. os hoffech fynychu.

 

Sylwch fod terfyn o 2,000 o gymeriadau (tua 300 o eiriau) o gymeriadau yn yr holl flychau ymatebion testun yn yr arolwg hwn felly ceisiwch gyfyngu hyd eich atebion.

Os hoffech chi roi mwy o fanylion drwy e-bost, neu os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch ag This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Os cewch chi unrhyw anawsterau wrth gwblhau’r arolwg ar-lein hwn, cysylltwch â This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

The Learning, Skills and Innovation Partnership (LSkIP) is the Regional Skills Partnership for South East Wales. We are responsible for providing recommendations to Welsh Government to influence and prioritise the deployment of skills funding, to deliver the employment and skills that industry needs to enable our economy to thrive and grow. Our recommendations form part of an annual Regional Employment and Skills Plan that will be submitted to Welsh Government in July 2017.

 

To inform these recommendations the Partnership needs to understand the employment and skills needs of businesses across the South East Wales region. We would appreciate it if you would consider the questions within the survey, which should take no longer than 20 minutes to complete. The survey will run until midnight on Monday 26th June 2017 and we would appreciate it if you could respond as soon as possible.

 

To take part please go to: 

http://www.smartsurvey.co.uk/s/LSkIPeng/

 

Responses will be confidential and treated anonymously within any analysis, with no comment linked to any particular business or individual. Your responses will help inform priorities for skills investment and delivery, which will be submitted to Welsh Government in the Employment and Skills Plan.

 

The employment and skills plan will be launched at the Regional Skills Summit on 21st September 2017 in Cardiff, please e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. if you would like to attend.

 


Please note that all text response boxes in this survey feature a character limit of 2,000 characters (around 300 words) so please try to limit the length of your answers.

If you wish to provide further detail by email, or have any questions, please contact This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

If you experience any difficulties completing this online survey please contact This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

C3SC have been asked to share the message below on behalf of Stephanie Kendrick-Doyle, Community Safety Manager at Cardiff Council.

Rydym yn teimlo sioc a thristwch dwys yn sgil yr ymosodiad terfysgaidd disynnwyr ym Mharc Finsbury ac yn estyn ein cydymdeimlad diffuant i bawb a effeithiwyd ganddo. Unwaith eto mae ein gwasanaethau brys wedi ymateb yn gyflym i ddigwyddiad sy’n ceisio peri niwed a dioddefaint mewn ymgais i’n gwahanu. Fel pob un o’r digwyddiadau terfysgaidd diweddar, mae hwn yn ymosodiad ar ein gwerthoedd o barch a chyd-ddealltwriaeth.

Dros y penwythnos cyn y digwyddiad hwn, cynhaliodd Caerdydd nifer o ddathliadau a fynychwyd gan  lawer o bobl ar gyfer y Great Get Together, er cof am Jo Cox AS. Yn ogystal mae cymuned Foslemaidd Caerdydd wedi cynnal Iftars cymunedol agored, drwy gydol mis y Ramadan, gan groesawu'r sawl â ffydd neu heb ffydd i ymuno â nhw i dorri’r ympryd. Dyma’r undod a’r cydsafiad sy’n rhaid i ni eu hyrwyddo, eu dathlu a pharhau â nhw yng Nghaerdydd.

Dywedodd Arweinydd Cyngor Caerdydd, y Cynghorydd Huw Thomas: “Fel pawb rwy’n ei adnabod, roeddwn yn drist iawn ac wedi dychryn o glywed am y digwyddiad y tu allan i fosg yn Llundain yn ystod oriau mân bore Llun, a gweld adroddiadau yn y newyddion bod dyn o Gaerdydd wedi’i arestio yn gysylltiedig â’r drosedd hon.

“Byddwn ni fel Cyngor, yn ymdrechu’n galetach ar y cyd ag asiantaethau a phartneriaid eraill i roi sicrwydd i holl gymunedau Caerdydd bod croeso iddyn nhw, a’u bod yn ddiogel yma.

“Mae Caerdydd yn adnabyddus erioed fel dinas groesawgar, dinas sy’n dathlu amrywiaeth, dinas sy’n cyd-dynnu mewn cyfnodau anodd. Mae’n bwysig ein bod yn cydsefyll yn awr, gan beidio â gadael i gasineb a’r sawl sy’n hyrwyddo casineb i hollti ein cymunedau.

“Ddydd Gwener yma, ar lawntiau Neuadd y Ddinas o 9pm ymlaen, bydd y gymuned Foslemaidd yng Nghaerdydd yn cynnal Ramadan Iftar arbennig – digwyddiad lle bydd croeso i bob un ddathlu diwedd yr ympryd dyddiol sy’n rhan o Ŵyl Ramadan.

“Cafodd y digwyddiad hwn ei drefnu er mwyn bwydo’r digartref a chroesawu ffoaduriaid i’n dinas. Mae hefyd yn agored i unrhyw un a hoffai ddod draw i fanteisio ar y cyfle hwn i ddathlu popeth sy’n rhwymo ein dinas a’n cymunedau ynghyd. Mae’n gyfle i ddangos na fyddwn yn troi yn erbyn ein gilydd. Nid yw Caerdydd erioed wedi bod felly a fydd hi fyth felly ychwaith.

“Byddaf yno ddydd Gwener ac rwy’n gobeithio y bydd y sawl sy’n gallu yn ymuno â ni o flaen Neuadd y Ddinas i ddathlu’r gwerthoedd y mae pob un ohonom yn eu rhannu; cariad teuluol, cyfeillgarwch, bod yn gymdogion da, gofalu am eraill a dealltwriaeth. Mae gennym fwy yn gyffredin o lawer nag y bydd y rhai sy’n ceisio ein troi’n elynion, fyth yn ei sylweddoli.”

Nid yw cymunedau ein Dinas yn goddef safbwyntiau eithafol ac mae’r wybodaeth ar hyn o bryd am yr un dan ddrwgdybiaeth yn awgrymu ei fod wedi gweithredu ar ei ben ei hun. Nid oes unrhyw weithgarwch arwyddocaol gan grwpiau asgell dde eithafol na rhai Islamoffobig yng Nghaerdydd ac wrth reswm mae’r digwyddiad hwn wedi peri aflonyddwch i lawer o drigolion.

Mae’r ymchwiliad i'r hyn a ddigwyddodd yn cael ei arwain gan y Gwasanaeth Heddlu Metropolitan, gyda chymorth Heddlu De Cymru ac Uned Eithafiaeth a Gwrth-Derfysgaeth Cymru. Oherwydd natur y digwyddiad hwn, bydd swyddogion yr heddlu yn ymgymryd â phatrolau ychwanegol er mwyn tawelu meddyliau cymunedau, yn enwedig y rhai sy’n cadw at Ramadan. Dros y diwrnodau nesaf, bydd yr awdurdod lleol a'r Heddlu hefyd yn cyfarfod â chymunedau er mwyn gwrando ar eu pryderon a chynnig cysur a chymorth.

Dywedodd y Comisiynydd Heddlu a Throseddu, sef Alun Michael: 

“Mae clywed am y cysylltiad rhwng y digwyddiadau erchyll ym Mharc Finsbury a De Cymru yn peri pryder dwys, yn enwedig o ystyried y cwlwm cryf sy’n bodoli rhwng ein cymunedau yma.

Rwy’n hyderus na chaiff y seiliau cryf sy'n bodoli eisoes eu hysgwyd gan y digwyddiad trasig hwn.”

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth am y digwyddiad hwn neu am unrhyw beth sy’n peri pryder neu amheuaeth iddynt, alw’r heddlu’n gyfrinachol ar 0800 789 321.

 

 

We are deeply shocked and saddened by the senseless terror attack at Finsbury Park and give our heartfelt sympathies to all of those affected. Our emergency services have again responded with speed to an incident that seeks to inflict harm and suffering in an attempt to divide us. Like each of the recent terrorist incidents, this is an attack on our values of respect and mutual understanding.

Over the course of the weekend prior to this incident, Cardiff was host to several well-attended celebrations for the Great Get Together, in memory of Jo Cox MP. Cardiff’s Muslim community have also hosted open community Iftars throughout the month of Ramadan, welcoming those of all or no faith to join them in breaking fast. This is the unity and solidarity that we must be champion, celebrate and continue in Cardiff.

Leader of Cardiff Council, Cllr Huw Thomas, said: “I, like everyone I know, was deeply saddened and shocked to hear about the incident outside a mosque in London in the early hours of Monday morning and to see news reports that a man from Cardiff has been arrested in connection with this offence.

"As a Council, we will redouble our efforts, working with other agencies and partners, to reassure all of Cardiff’s communities that they are welcome, secure and safe here.

"Cardiff has always been known as a welcoming city, a city that celebrates diversity, a city that pulls together in difficult times. It’s important we pull together now and don’t let hate and those who promote hate to drive a wedge between our communities.

"This Friday, on City Hall lawns, from 9pm, the Muslim community in Cardiff is holding a special Ramadan Iftar - an event to which everyone is invited to celebrate the breaking of the daily Ramadan fast.

"This event was set up to help feed the homeless and to welcome refugees to our city. It is also open to anyone who wants to come along and take this opportunity to celebrate everything that binds our city and our communities together. It is a chance to show that we will not be set against each other. Cardiff has never been like that and never will be.

"I will be there on Friday and I hope those of you who can will join us in front of City Hall to celebrate the values we all share; love of family, friendship, being good neighbours, caring for others and understanding. We have much more in common than those who would seek to drive us apart will ever realise.”

Our City’s communities do not tolerate extremist views and current information regarding the suspect suggests that he acted alone. There is not any significant activity from far right or Islamophobic groups in Cardiff and this incident has understandably disturbed many residents.

The investigation into what happened is being led by the Metropolitan Police Service, supported by South Wales Police and the Wales Extremism and Counter Terrorism Unit. Due to the nature of this incident, police officers will carry out extra patrols in order to reassure communities, especially those observing Ramadan. Over the coming days, the local authority and Police will also be meeting with communities to listen to their concerns and offer reassurance and support.

South Wales Police and Crime Commissioner Alun Michael said: 

"It is deeply concerning to discover the link between the terrible events at Finsbury Park and South Wales, particularly given the strong bond that exists between our communities here.

I am confident that the strong foundations which are already in place will not be shaken by this tragic incident."

Anyone with information about this incident or anything that causes them concern or suspicion should call the police confidentially on 0800 789 321

Will you be providing digital learning opportunities for Adult Learners’ Week?

Adult Learners’ Week (19 – 25 June 2017) is an annual campaign which celebrates and promotes adult learning opportunities as part of the Festival of Learning. Now in over 55 countries worldwide, its intention in Wales is to signpost the huge variety of courses available to adult learners, and to prompt adults
across the country into returning to learning.

With the focus of Digital Communities Wales being on digital learning and skills, we’d like to know whether you are planning to host any events or activities that will enable people to do more online. These could be for members of the public, your staff or volunteers.

If so, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. to let us know. If you’re tweeting about Adult Learners’ Week don’t forget to use the hashtag #lovetolearn. Thank you.
This Adult Learners’ Week, to promote social media as a tool for professional development and learning, we invite you to join us at our first Tweet Chat. Members of our training team and advisors will be on hand to facilitate the discussion.

A Twitter / Tweet chat is a public conversation which revolves around one hashtag. You use the hashtag to follow what’s being said and get involved in the conversation. Join us between 12.30-1.30pm on Tuesday 20th June on Twitter. Follow @DC_Wales for up to date reminders and to preview session questions. It’s easy to join or follow the conversation using #dcwtweetchat, and get involved in answering the questions as well as receiving advice and inspiration from others.

 

Fyddwch chi’n darparu cyfleoedd dysgu digidol ar gyfer Wythnos Addysg Oedolion?

Mae Wythnos Addysg Oedolion (19 – 25 Mehefin 2017) yn ymgyrch flynyddol sy'n dathlu ac yn hyrwyddo cyfleoedd dysgu i oedolion fel rhan o’r Ŵyl Ddysgu. Caiff ei chynnal mewn mwy na 55 o wledydd ledled y byd bellach, a’i bwriad yng Nghymru yw tynnu sylw at yr amrywiaeth enfawr o gyrsiau sydd ar gael i oedolion sy’n dysgu, ac i annog oedolion o Fôn i Fynwy i ddychwelyd i ddysgu.

Gan fod Cymunedau Digidol Cymru yn canolbwyntio ar ddysgu a sgiliau digidol, hoffem wybod a ydych yn bwriadu cynnal unrhyw ddigwyddiadau neu weithgareddau a fydd yn galluogi pobl i wneud mwy ar-lein. Gallai'r rhain fod ar gyfer y cyhoedd, eich staff neu wirfoddolwyr.

Os felly, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Os ydych chi'n trydar am Wythnos Addysg Oedolion cofiwch ddefnyddio'r hashnod #carudysgu. Diolch.

Yn ystod Wythnos Addysg Oedolion eleni, sydd â’r nod o hyrwyddo’r cyfryngau cymdeithasol fel adnodd ar gyfer datblygu a dysgu proffesiynol, mae Cymunedau Digidol Cymru yn eich gwahodd i ymuno â ni yn ein sgwrs drydar gyntaf. Bydd aelodau o'r tîm hyfforddi a chynghorwyr wrth law i hwyluso'r drafodaeth.

Mae sgwrs Twitter / sgwrs drydar yn sgwrs gyhoeddus sy'n defnyddio un hashnod. Rydych yn defnyddio'r hashnod i ddilyn yr hyn sy'n cael ei ddweud ac i gyfrannu at y sgwrs.

Ymunwch â ni rhwng 12:30-1:30 ddydd Mawrth 20 Mehefin ar Twitter. Dilynwch@DC_Wales i gael y negeseuon atgoffa diweddaraf a rhagolwg o gwestiynau’r sesiwn.Mae'n hawdd dilyn neu ymuno â’r sgwrs gan ddefnyddio #dcwtweetchat, a chyfrannu at ateb y cwestiynau yn ogystal â chael cyngor ac ysbrydoliaeth gan eraill

     

IoF Cymru seeks fundraising mentors and coaches  
The Institute of Fundraising Cymru is looking for suitable candidates to act as mentors/coaches to small and medium size charities in Wales to help them create and deliver fundraising strategies.
This is a new and exciting project that will provide an opportunity for mentors with a suitable understanding of fundraising organisations in Wales to help charities benefit from their knowledge and experience.
We are looking for experienced fundraisers working for charities in Wales and experienced consultants.
For an application form and information pack please apply to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or call 02920 340062
Alison Pritchard
Project Co-ordinator

Alison has worked and volunteered  in and around the third sector for ten years; volunteering at Action for Children and as President of the RAG Society whist at Swansea University, through to holding various positions with Vision 21, Older People’s Commissioner for Wales and most recently as a Development Officer at Cardiff Third Sector Council. She  is also a trustee of the Dusty Shed in Cardiff, part of the Men’s Shed movement and recently founding Director of the new, national Men’s Shed Cymru Association.
 
In her spare time, Alison enjoys crocheting and is a member of Pegasus Running Club. She is also attempting to watch IMDb’s top 250 films before she turns 30 next summer – 132 down, 118 to go!
 
Alison is very excited about joining the Institute of Fundraising and is looking forward to getting her teeth stuck into our new Fundraising Healthcheck and Executive Coaching project.

IoF Cymru yn chwilio am fentoriaid a hyfforddwyr
Mae Cymdeithas Codi Arian Cymru yn chwilio am ymgeiswyr priodol i fod yn fentoriaid/hyfforddwyr i elusennau bach a chanolig yng Nghymru i’w helpu i greu a chyflawni strategaethau codi arian.
Mae hwn yn brosiect newydd a chyffrous a fydd yn rhoi cyfle i fentoriaid sydd â dirnadaeth briodol o sefydliadau codi arian yng Nghymru helpu elusennau i elwa ar eu gwybodaeth a’u profiad.
Rydym yn chwilio am bobl sydd â phrofiad o godi arian i elusennau yng Nghymru, yn ogystal ag ymgynghorwyr profiadol.
I gael ffurflen gais  a phecyn gwybodaeth, anfonwch gais at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. neu ffoniwch 02920 340062
Alison Pritchard
Cyd-gysylltydd Prosiect 

Mae Cymdeithas Codi Arian Cymru yn croesawu Alison Pritchard i’r tîm fel cydgysylltydd prosiect ar brosiect “Archwilio Cyflwr Prosesau Codi Arian a Hyfforddi Gweithredol” a ariennir gan Y Gronfa Loteri Fawr.
 
Mae Alison wedi bod yn gweithio ac yn gwirfoddoli yn y trydydd sector ac mewn sefydliadau cysylltiol am ddeng mlynedd; gan wirfoddoli yn Gweithredu dros Blant. Bu hefyd yn llywydd y Gymdeithas RAG yn ystod ei chyfnod ym Mhrifysgol Abertawe, gan symud ymlaen wedyn i  swyddi amrywiol gyda Cyfle Cymru, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru ac yn ddiweddaraf fel swyddog datblygu yng Nghyngor y Trydydd Sector. Hefyd, mae hi’n ymddiriedolwr y Dusty Shed yng Nghaerdydd, rhan o symudiad Men’s Shed, ac yn ddiweddar, daeth yn un o Gyfarwyddwyr gwreiddiol y gymdeithas genedlaethol newydd, Men’s Shed Cymru.
 
Yn ei hamser hamdden, mae Alison yn mwynhau gwaith crosio ac mae hi’n aelod o Glwb Rhedeg Pegasus. Hefyd, mae hi’n ceisio gweld y 250 o ffilmiau mwyaf poblogaidd IMDb cyn iddi droi’n 30 oed yr haf nesaf - 132 wedi eu gweld, 118 ar ôl!
 
Mae Alison wrth ei bodd o fod yn ymuno â’r Gymdeithas Codi Arian ac yn edrych ymlaen at ddechrau o ddifrif ar y gwaith drwy weithio ar ein prosiect Archwilio Cyflwr Prosesau Codi Arian a Hyfforddi Gweithredol newydd.

Book Now

Have you put ‘Building a Co-operative Country’ in your diary yet?

Preparations for ‘Building a Co-operative Country’, the Mutuals Alliance conference, are progressing really well and we can't wait to get the debate started at the Principality Stadium on Friday 23 June.

We've been delighted to receive all your ideas and suggestions for speakers and topics. Here’s quick run-down of what’s already on the programme:

• Derek Walker, Wales Co-operative Centre, and Adrian Roper, Cartrefi Cymru Co-operative
Welcome and opening comments

• Sophie Howe, Future Generations Commissioner
How do we build a culture that embeds co-operative and mutual principles and collaborative approaches in Welsh life?

• Keith Edwards
Is the feeling mutual?

• Sector focus
Discover more about the fantastic and progressive work being done in the co-operative housing, social care and energy sectors

• Workshop
How does the co-operative sector scale up and out?

• The view from Welsh Government
Outline of Welsh Government’s vision for the role of co-operatives and mutuals in public service delivery

Make sure you attend to discover how the co-operative approach is giving Wales the edge.

We look forward to seeing you there!

Date:
Friday 23 June 2017

Price:
£10 inc VAT

Venue:
The Principality Stadium, Cardiff

Sponsors:
Cartrefi Cymru, Merthyr Valleys Homes, Wales Co-operative Centre

Contact us:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

#CoopCountry

Book Now
Archebwch eich lle nawr

Ydych chi wedi rhoi ‘Building a Co-operative Country’ yn eich dyddiadur eto?

Mae’r paratoadau ar gyfer ‘Building a Co-operative Country’, cynhadledd Cynghrair y Cwmnïau Cydfuddiannol, yn dod yn eu blaen yn dda ac rydyn ni’n edrych ymlaen at gychwyn y drafodaeth yn Stadiwm Principality ddydd Gwener 23 Mehefin.

Rydyn ni’n ddiolchgar iawn i chi am eich holl syniadau ac awgrymiadau ynghylch siaradwyr a phynciau. Dyma grynodeb o’r hyn sydd eisoes ar y rhaglen:

• Derek Walker, Canolfan Cydweithredol Cymru, ac Adrian Roper, Cwmni Cydweithredol Cartrefi Cymru
Croeso a sylwadau agoriadol

• Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol
Sut allwn ni greu diwylliant sy’n cynnwys egwyddorion cwmnïau cydweithredol a chydfuddiannol a dulliau cydweithredol yn rhan annatod o fywyd Cymru?

• Keith Edwards
Ai cwmni cydfuddiannol yw’r ateb?

• Ffocws ar sector
Dysgwch fwy am y gwaith rhagorol a blaengar sy’n cael ei wneud yn y sectorau tai cydweithredol, gofal cymdeithasol ac ynni

• Gweithdy
Sut mae’r sector cwmnïau cydweithredol yn tyfu ac ehangu?

• Barn Llywodraeth Cymru
Amlinelliad o weledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer rôl cwmnïau cydweithredol a chydfuddiannol o ran darparu gwasanaethau cyhoeddus

Dewch i ddysgu sut mae’r dull cydweithredol yn rhoi mantais gystadleuol i Gymru.

Edrychwn ymlaen at eich gweld chi yno!

Dyddiad:
Dydd Gwener 23 Mehefin 2017

Pris:
£10 yn cynnwys TAW

Lleoliad:
Stadiwm Principality, Caerdydd

Noddwyr:
Cartrefi Cymru, Cartrefi Cymoedd Merthyr, Canolfan Cydweithredol Cymru

Cysylltu â ni:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

#CoopCountry