(via Cynnal Cymru) 

11 July | Decarbonise! – ‘Carbon Literacy’ open course 

For more information and how to book yourself onto the course go here: http://www.cynnalcymru.com/event/carbon-literacy-open-course/

carbo n literate cym  carbo n literate

(Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru | Wales Council for Voluntary Action)

Equality and Human Rights Commission report: The future of funding for equality and human rights in Britain / Adroddiad y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol: Dyfodol cyllid ar gyfer cydraddoldeb a hawliau dynol ym Mhrydain

 

WCVA are pleased to share their research report titled ‘The future of funding for Equality and Human Rights’.

In this report they explore how EU funds promote equality and human rights across Great Britain, and address some of the shortcomings in how the funds operate.

The UK Government has committed to replacing these funds with a ‘UK Shared Prosperity Fund’ after Brexit. WCVA therefore make recommendations for how the new fund should operate, from an equality and human rights perspective.

WCVA know that evidence from the broadest range of individuals and regions across GB will be valuable as the UK Government develops its plans for the fund. They hope that you will respond to the consultation on the Shared Prosperity Fund when it appears and that this report will be helpful as an evidence base when preparing your submission. This report has Wales-specific evidence to inform funding and policy plans developed for and at the devolved level.

 

Rydym yn falch i rannu ein hadroddiad ymchwil o’r enw ‘Dyfodol cyllid ar gyfer Cydraddoldeb a Hawliau Dynol’.

Yn yr adroddiad hwn rydym yn archwilio sut mae cyllid yr UE yn hyrwyddo cydraddoldeb a hawliau dynol ledled Prydain, ac yn mynd i’r afael â rhai diffygion ynglŷn â sut mae’r cyllid yn gweithredu.

Ymrwymodd Llywodraeth y DU i ddisodli’r cyllid hwn â ‘Chronfa Ffyniant Gyffredin y DU’ ar ôl Brexit. Rydym felly yn gwneud argymhellion ar sut ddylai’r gronfa newydd weithredu, o safbwynt cydraddoldeb a hawliau dynol.

Gwyddom y bydd tystiolaeth o ystod ehangaf o unigolion a rhanbarthau ledled Prydain yn werthfawr wrth i Lywodraeth y DU lunio’i chynlluniau ar gyfer y gronfa. Gobeithio byddwch yn ymateb i’r ymgynghoriad ar y Gronfa Ffyniant Gyffredin pan ymddangosa ac y bydd yr adroddiad hwn yn ddefnyddiol fel sylfaen tystiolaeth wrth baratoi’ch cyflwyniad. Mae gan yr adroddiad hwn dystiolaeth sy’n benodol i Gymru i lywio cyllid a chynlluniau polisi wedi’u datblygu ar y lefel datganoledig. 

(via Wales Civil Society Forum) 

Wales Civil Society Forum on Brexit Newsletter 

 

Gwaith yn parhau i baratoi at Brexit heb gytundeb…


Mae’r rownd gyntaf o bleidleisio dros arweinydd newydd y ceidwadwyr wedi’i chwblhau. Boris Johnson, sydd o’r farn y dylid gadael yr UE gyda chytundeb newydd (rhywbeth y mae’r UE wedi dweud yn gyson na fyddai’n ei ystyried), oedd ar y brig.

Mae ef wedi dweud hefyd na fydd yn ystyried estyniad pellach y tu hwnt i 31 Hydref ac na fydd yn diystyru’r posibilrwydd o adael heb gytundeb.

Mewn ymateb i’r tebygolrwydd cynyddol o ‘Brexit heb gytundeb’, ddydd Mercher 12 Mehefin ceisiodd ASau sicrhau rheolaeth dros amser seneddol nes ymlaen yn y mis, a oedd yn gam cyntaf tuag at rwystro’r canlyniad hwn.

Serch hynny, collwyd y bleidlais o 309 i 298 (gweler yr edefyn hwn ar twitter i gael eglurhad). Mae disgwyl y bydd y Siaradwr o blaid cyfleoedd pellach i wrthwynebu ‘Brexit heb gytundeb’, ond mewn gwirionedd mae amser yn brin iawn i wneud hynny oherwydd toriad yr Haf a chynadleddau’r pleidiau.

Yn y cyfamser, aeth Consortiwm Hawliau Dynol Gogledd Iwerddon ati’n ddiweddar i gydlynu datganiad gan gymdeithas sifil ar y niwed y gallai Brexit heb gytundeb ei achosi i’r sector.

Yn ogystal wythnos yma, cafodd nodyn gan y cabinet ei ddatgelu’n answyddogol a oedd yn dangos nad yw Llywodraeth y Deyrnas Unedig na masnachwyr yn barod at yr amhariad a ragwelir.

Adleisiwyd y pryder hwn ym Mhwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol y Cynulliad Cenedlaethol wrth iddo barhau i gasglu tystiolaeth ar barodrwydd at Brexit ar 3 Mehefin.

Nodwyd bod paratoi at Brexit heb gytundeb yn parhau’n her ac eglurodd y Ffederasiwn Busnesau Bach mai ‘ychydig iawn iawn o fusnesau sydd wrthi’n gwneud paratoadau’. Mae hyn yn rhannol oherwydd yr ansicrwydd cynyddol a’r adnoddau sylweddol sydd angen eu hymrwymo i’r gwaith.

Rhoddodd Jeremy Miles AC ddiweddariad hefyd ac egluro bod Llywodraeth Cymru, yn sgil newid yn yr amgylchiadau, wedi penderfynu newid ei safbwynt ar Brexit a lobïo dros 2il Refferendwm o blaid Aros.


 

Work continues on preparing for a ‘No-Deal’ Brexit…

The results are in from the first round of the conservative leadership voting. Boris Johnson, whose position on Brexit is to leave with a re-negotiated deal (something the EU has consistently said it would not entertain), emerged ahead of the pack.

He has also stated that he will not consider a further extension past 31 October and will not rule out a ‘no-deal’ Brexit.

Very much in response to the rising likelihood of a ‘no-deal Brexit’, MP’s attempted on Wednesday 12 June to secure control of parliamentary time later in the month as a first step to blocking this outcome. However, this was defeated by 309 to 298 (see this twitter thread for an explanation).

There is an expectation that the Speaker will favour further opportunities to oppose a ‘no-deal Brexit’, but realistically there is very little time to do so with the Summer recess and party conferences.

Meanwhile, the Human Rights Consortium in Northern Ireland recently coordinated a civil society statement on the potential damage of a no-deal Brexit for the sector. A cabinet note also leaked this week showing that UK Government and traders are not ready for the suspected disruption.

This concern was echoed in the EAAL Committee of the National Assembly when it continued its evidence gathering on Brexit preparedness on 3 June.

It was noted that preparing for a no-deal Brexit remains a challenge and the Federation of Small Businesses explained that ‘very, very few businesses were actually actively undertaking preparations’. This is partly due to the increasing uncertainty and considerable resource commitment the work requires.

Jeremy Miles AM also provided an update and clarified that due to shifting circumstances the Welsh Government has decided to change its position on Brexit and lobby for a 2nd Referendum from a Remain perspective.
 


Mewnfudo a’r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE
 

Mae’r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE (EUSS) wedi bod ar waith ers diwedd mis Mawrth ac mae sawl mudiad wrthi’n sefydlu gwasanaethau cymorth a gwybodaeth i grwpiau o ddinasyddion bregus yr UE yng Nghymru.

Mae’r rhestr o fudiadau sydd wedi’u hariannu gan y Swyddfa Gartref (ledled y DU) ar gael yma ond gan gynnwys y rheini sydd wedi’u hariannu gan Lywodraeth Cymru, mae’r mudiadau canlynol yn cynllunio gwasanaethau yng Nghymru:
 • Mind Casnewydd
 • TGP Cymru
 • Cyngor Ar Bopeth (o’i swyddfeydd yn Sir y Fflint, Casnewydd, Caerdydd a’r Fro).
 • The 3Million / Settled (sy’n rhan o Gonsortiwm IOM).
 • Newfields Law yng Nghaerdydd.
Byddwn yn darparu rhagor o wybodaeth ynglŷn â beth mae’r gwasanaethau hyn yn ei ddarparu, a ble yng Nghymru, unwaith y mae’r wybodaeth honno ar gael.
 • Yn y cyfamser, mae’r Pwyllgor Materion Cartref wedi cyhoeddi adroddiad ar yr EUSS gan fynegi ei bryderon. Mae’n argymell sawl peth gan gynnwys cadarnhad ar bapur o statws ac ymgorffori hawliau yn y gyfraith.
 • Mae prosiect Eurochildren wedi cyhoeddi ymchwil gan ganfod bod Gwladolion yr UE wedi colli ffydd yn Llywodraeth y DU a’r Cynllun Preswylio’n Sefydlog ac yn teimlo eu bod yn cael eu gwthio i ymgeisio am Ddinasyddiaeth Brydeinig. Mae UK in a Changing EU hefyd wedi cyhoeddi blog ynglŷn â hyn.

Immigration and the EU Settlement Scheme (EUSS)

The EU Settlement Scheme has been live since the end of March and several organisations are in the process of setting up support and information services for groups of vulnerable EU citizens in Wales.

The list of organisations funded by the Home Office (UK wide) is available here however including those funded by the Welsh Government, the following organisations are planning services in Wales:
 • Newport Mind
 • TGP Cymru
 • Citizens Advice (based out of Flintshire, Newport, Cardiff and the Vale offices).
 • The 3Million / Settled (as a part of the IOM Consortium)
 • Newfields Law in Cardiff.
We will be following up with more information on the scope and geographic coverage of these services in Wales as and when it becomes available.
 • Meanwhile the Home Affairs Committee has published a report on the EUSS highlighting its concerns. It makes several recommendations from providing physical confirmation of status to enshrining rights in law.
 • The Eurochildren project has published research finding that EU Nationals have lost trust in UK Government and the Settled Status scheme and feel they are being pushed to apply for British Citizenship. UK in a Changing Europe have also published a blog on this.
 

Adroddiad Newydd ar Ddyfodol Cyllid yr UE

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol wedi lansio ei adroddiad ar Ddyfodol Cyllid ar gyfer Cydraddoldeb a Hawliau Dynol. Mae’n argymell wyth prif beth i Lywodraeth y DU, gan ddweud y dylai Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU wneud y canlynol:
 1. Sicrhau bod y cyllid yn aros yr un peth o ran maint, amcanion a meini prawf
 2. Osgoi oedi yn y cyllid pan ddaw'r rownd ariannu bresennol i ben
 3. Parhau i dargedu cyllid at grwpiau dan anfantais
 4. Cynnal cyllid a sefydlogrwydd tymor hir
 5. Symleiddio prosesau
 6. Gwella hyblygrwydd cyllid
 7. Parchu datganoli
 8. Gwella casglu data
Cafodd cynnig ynglŷn â Chronfa Ffyniant Gyffredin y DU ei ddadlau a’i basio gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru ar 11 Mehefin.

Mae’n nodi bod Llywodraeth y DU wedi methu â pharchu’r setliad datganoli wrth ddatblygu’r cynigion hyn, yn gresynu at y diffyg gwybodaeth gan Lywodraeth y DU ac yn gwrthod cronfa ganolog neu gronfa dan gyfarwyddyd y DU.

Tynnodd y ddadl sylw at ymchwil Communities in Charge sy’n dangos y byddai Cymru mewn perygl o golli dros £2.3bn o fuddsoddiad cyhoeddus dros 6 mlynedd (neu £743 y pen) pe bai’r cyllid newydd yn cael ei ddosbarthu yn yr un modd ag y mae Llywodraeth y DU yn dyrannu gwariant presennol ar faterion economaidd.


New Report on the Future of EU Funding

The Equality and Human Rights Commission have launched their report on the Future of Funding for Equality and Human Rights.  It makes eight main recommendations to UK Government, highlighting that the UK Shared Prosperity Fund should:
 1. Match existing funding in terms of quantum, objectives and criteria
 2. Avoid any pauses to funding after the current round ends
 3. Continue to target funding at disadvantaged groups
 4. Maintain long-term funding and stability
 5. Simplify and streamline processes
 6. Improve flexibility of funding
 7. Ensure devolution is respected
 8. Improve data collection. 
The National Assembly for Wales debated and passed a motion on the UK Shared Prosperity Fund on 11 June.

It notes that the UK Government has failed to respect the devolution settlement in developing these proposals, regrets the lack of information made available by UK Government and rejecting a centralised or UK-directed fund.

The debate drew attention to the Communities in Charge research showing that if the replacement funding used UK Government’s default approach to economic affairs spending, Wales, the most at risk region, risks missing out on over £2.3bn of public investment over 6 years (or £743 per head).

(Via Cardiff Council) 

Cardiff Commitment initiative

Through the Cardiff Commitment initiative we like to make schools and young people aware of opportunities available to them from our Cardiff Commitment partners.

If you have any opportunities you would like to share with schools and young people, please can you let us know. Examples include:

 • Applications for work experience placements
 • Site visits
 • Apprenticeships
 • Internships
 • Career Exploration Programmes
 • Career Fairs
 • Free Teaching Resources etc

If you have any news stories(successful school/young person engagement) for our website, events or opportunities that you would like to share with us then please send to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. by filling in the attached forms.

For any news stories please send a press release and accompanying photo.

We can share these news stories, events and opportunities to our network of schools, on Digital Profile and also on our website www.cardiffcommitment.co.uk

 

Here are the forms for the Opportunities and Events that you would like shared. 

Cardiff Commitment Opportunities for Schools and Young People

Cardiff Commitment Events for Schools and Young People

(Via Wales Co-Operative Centre)

 

Sgroliwch i lawr am y fersiwn Gymraeg
 

Lights, Camera, Action!

 
Roll out the red carpet, practice that award winning speech – it’s time for the Care to Co-operate Film Festival

Candid Co-operatives Caught on Camera

‘Care to Co-operate Studios’ and celebrities of the co-operative universe (well, Wales), have exclusively co-operated to bring you co-operatives on camera.

After many months behind a lens, we are happy to say “that’s a wrap!” Here’s what made the final cut…

◊      ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊      ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     

Our Premiere


Building a Co-operative Care Sector for Wales
 

Co-operatives across Wales are creating a sustainable care and support in our communities – and we need to shout about it! Featuring an all-star cast from Cartrefi Cymru Co-operative, Cwtch Together and Vision 21.

 

The Critics Choice

A film festival wouldn’t be one without more to see, so check out this star-studded line up of cinematic co-operators…

    ◊      ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊      ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     
 

Our star of the north is ‘Flintshire DO IT’. The co-operative creates new community services - different from traditional and prescriptive - that are fun and inclusive. As Mark (supporting role and Co-Director) says it’s all about co-production… “We’ve created a community band, we’ve run community cinema schemes – it’s whatever people are interested in.”

  ◊      ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊      ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     

Representing our capital city of Cardiff is ‘Cwtch Together’. A co-operative of parents and carers that runs a Saturday play scheme for children with learning disabilities, their siblings and families.

Behind the scenes, we caught up with Sarah (featured actor and Secretary) - “We get ideas from what the children want to do, and that is the reason for messy play today.  It is all child-led activities.”

        ◊      ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊      ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     


Local legends of Neath Port Talbot, ‘Me, Myself and I’, complete our film festival line up. The co-operative provides support for people living with memory loss.

We asked Anita (lead heroine and founding member) about Care to Co-operate… “We’ve worked together in partnership. Every time I have a question they’re there to guide us. I honestly don’t know where we be without them.”

      
    
Watch more on YouTube

You’ve seen it and it’s great ah, but have you read the book?

Now you’ve watched co-operation in action, why not read about it? 
Care to Co-operate has published a library of information, have a
look at the scripts that made the movies what they are…

Want to tell the world about your co-operative, but don't know where to start? Our practical guides on social media will help promote and grow your co-operative – and bring out the social media guru in you…

Co-operatives are all about people power - where do you find the right people and how do they become members? If you want to build a co-operative there’s only one way to find out... use our clear and concise guide.

◊      ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊      ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊  


 

Direct Payment co-operatives give people more voice and control over their lives.

Find out more about this approach to care and support and be at the forefront of something amazing.

 

Personal Assistant co-operatives recognise the needs of lone workers and can also help with continuity of care.Our guide provides

information for Personal Assistants wanting to work with other Personal Assistants.

 
Check out our Resource and Learning Hub
 

Thank you co-operators, we hope you enjoyed our festival. We are on the lookout for next year’s acts, so if you have an idea for care and support and need an agent… then we would love to speak to you!

Please get in touch by e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., call 0300 111 5050, visit www.care.wales.coop or Tweet us at @ThomasWalesCoop

 
 

 

Goleuadau, Camera, Amdani! 

 

Gosodwch y carped coch, ymarfer yr araith derbyn gwobr – mae amser Gŵyl Ffilm Cydweithredu i Ofalu


Dal Cydweithredwyr ar Gamera

Mae ‘Stiwdios Cydweithredu i Ofalu’ ac enwogion y bydysawd cydweithredol (wel, Cymru), wedi cydweithredu’n arbennig i ddod â chwmnïau cydweithredol i chi ar gamera.

 

Ar ôl misoedd lawer y tu ôl i lens, rydym yn falch o ddweud “dyna’r diwedd!”  Dyma beth wnaeth gyrraedd y ffilm derfynol…

 

       

◊      ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊      ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊ 

Ein Premiere

 

 
Creu sector gofal cydweithredol i Gymru
 

Mae cwmnïau cydweithredol ar hyd a lled Cymru yn creu gofal a chymorth cynaliadwy yn ein cymunedau – ac mae angen i ni floeddio ynghylch hynny!  Mae’n cynnwys cast o sêr o Gydweithfa Cartrefi Cymru, Cwtch Together a Vision 21.

 

Dewis y Beirniaid

Ni fyddai gŵyl ffilmiau yn un gwerth chweil heb fwy i'w weld, felly edrychwch ar y llu o gydweithredwyr sy’n sêr sinematig…

         ◊      ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊      ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊  


Ein seren o’r gogledd yw 'Flintshire DO IT'. Mae'r cwmni cydweithredol yn creu gwasanaethau cymunedol newydd - yn wahanol i rai traddodiadol a rhagnodol - sy'n hwyl ac yn gynhwysol.

Fel y dywed Mark (rôl gefnogol a Chyd-gyfarwyddwr) mae'n ymwneud â chyd- gynhyrchu… “Rydym wedi creu band cymunedol, rydym wedi rhedeg cynlluniau sinema cymunedol – beth bynnag mae gan bobl ddiddordeb ynddo.”

 

   ◊      ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊      ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊   

 


Mae ‘Cwtch Together’ yn cynrychioli Caerdydd, ein prifddinas.  Mae’n gwmni cydweithredol o rieni a gofalwyr sy'n rhedeg cynllun chwarae Sadwrn i blant ag anableddau dysgu, eu brodyr a'u chwiorydd a'u teuluoedd.

Y tu ôl i'r llenni, cawsom air gyda Sarah (prif actor ac Ysgrifennydd) - “Rydym yn cael syniadau o'r hyn y mae'r plant eisiau ei wneud, a dyna'r rheswm dros gynnal gweithgaredd llanast llon heddiw. Gweithgareddau a arweinir gan y plant ydyn nhw i gyd.”

 

 ◊      ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊      ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊  

 


Arwyr lleol Castell-nedd Port Talbot, 'Me, Myself and I', yw’r criw olaf yn ein gŵyl ffilm.

Mae'r cwmni cydweithredol yn darparu cefnogaeth i bobl sy'n colli’u cof. Gofynnwyd i Anita ( prif arwres ac aelod gwreiddiol) am Cydweithredu i Ofalu… “Rydym wedi cydweithio mewn partneriaeth. Bob tro mae gen i gwestiwn maen nhw yno i'n harwain ni. Wn i ddim ble fyddem ni hebddyn nhw.”

Eisiau gwylio mwy? Yna edrychwch ar ein sianel YouTube!

Rydych chi wedi ei weld ac mae'n wych, ond ydych chi wedi darllen y llyfr?

Nawr eich bod wedi gwylio cydweithredu ar waith, beth am ddarllen amdano?  Mae Cydweithredu i Ofalu wedi cyhoeddi llyfrgell o wybodaeth, edrychwch ar y sgriptiau wnaeth roi bywyd i’r ffilmiau…

  

Eisiau dweud wrth y byd am eich cwmni cydweithredol, ond ddim yn gwybod ble i ddechrau? Bydd ein canllawiau ymarferol ar y cyfryngau cymdeithasol yn helpu i hyrwyddo eich cwmni cydweithredol a’i helpu i dyfu – a dangos eich bod chi’n feistr ar ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol...

   
Pŵer pobl sydd wrth wraidd cwmnïau cydweithredol - ble ydych chi'n dod o hyd i'r bobl iawn a sut maen nhw'n dod yn aelodau?  Os ydych chi am greu cwmni cydweithredol, dim ond un ffordd sydd yna o fynd ati... defnyddio’n canllaw clir a chryno.

 

                     ◊      ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊      ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊

 


 
 

Mae cwmnïau cydweithredol Taliadau Uniongyrcholyn rhoi mwy o lais a rheolaeth i bobl dros eu bywydau.  Dysgwch fwy am yr agwedd hon at ofal a chymorth a byddwch ar flaen y gad gyda rhywbeth anhygoel.

 
  

Mae cwmnïau cydweithredol cynorthwywyr personol

yn cydnabod anghenion gweithwyr unigol a gallant helpu gyda pharhad gofal hefyd.   Mae ein canllawiau’n darparu gwybodaeth i Gynorthwywyr Personol sydd am weithio gyda Chynorthwywyr Personol eraill.


Eisiau gwybod mwy? Ewch i’n Hwb Adnoddau a Dysgu
               

◊      ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊      ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊Diolch i chi, gyd-weithredwyr. Gobeithio eich bod wedi mwynhau ein gŵyl. Rydyn ni’n cadw llygad am bobl ar gyfer gŵyl y flwyddyn nesaf felly os oes gennych chi syniad am ofal neu gefnogaeth ac os ydych chi angen asiant… fe fyddem wrth ein boddau’n clywed gennych!

Cysylltwch â ni trwy e-bost This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., ffoniwch 0300 111 5050, ewch i care.wales.coop neu anfonwch neges i ni ar Twitter yn @ThomasWalesCoop