on behalf of the Equality and Human Rights Commission:

Legal support project: Help with Transport Discrimination Claims

The Equality and Human Rights Commission wants to hear about disabled people and older people who have experienced discrimination, when using, or trying to use public transport in England and Wales.

Who can apply?

-      Advisors and solicitors on behalf of a client who is older or disabled

-      In limited circumstances we may be able to accept applications from individuals who are older or disabled

What is covered by the project?

Trains, trams, underground, buses, coaches, taxis, minicabs, hire vehicles, recovery vehicles, boats and ferries (land-based services only), booking and other communication with operators (by phone, online or in person), access to transport premises.


Examples of discrimination may include:

-      Harassment from transport drivers

-      Transport operators failing to make reasonable adjustments

-      Problems with booking systems

To apply for legal support, or to find out more about the project, visit the Commission’s website at www.equalityhumanrights.com/legalsupport

If you need help completing your application, please contact the Commission on:

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: 0161 829 8159


Prosiect cymorth cyfreithiol: help gyda hawliadau gwahaniaethu yn ymwneud â thrafnidiaeth

 

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol am glywed am bobl anabl a phobl hŷn sydd wedi dioddef gwahaniaethu wrth ddefnyddio, neu geisio defnyddio, trafnidiaeth gyhoeddus yng Nghmru a Lloegr.

Pwy all wenud cais?

-      Cynhorwyr a chyfreithwyr ar ran cleient sydd yn hŷn neu’n anabl

-      Mewn amgylchiadau cyfyngedig effallai gallwn dderbyn ceisiadau gan unigolion sydd yn hŷn neu’n anabl

 

Beth a gynhwysir yn y prosiect hwn?

Trenau, tramiau, trenau tanddaearol, bysys, tacsis, minicab, cerbydau hurio, cerbydau achub, cychod a fferïau (gwasanaeth ar dir yn unig), neilltuo lle ac unrhyw gyfarthrebiadau arall â gweithredwyr (ar y ffôn, ar-lein neu’n bresennol), mynediad at eiddo trafnidiaeth.

Gallai gwahaniaethu gynnwys:

-      Aflonyddu gan yrrwyr cludo

-      Gweithredwyr tranfnidiaeth yn methu gwneud addasiadau rhesymol

-      Problemau gyda systemau neilltuo lle

I wneud cais am gymorth, neu i ganfod rhagor am y prosiect ymelwch â wefan y Comisiwn https://www.equalityhumanrights.com/cy/legalsupport

Os oes angen help arnoch i lenwi’ch ffurflen gais, cysylltwch â ni.
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ffôn: 0161 829 8159


 

Introduction to supporting people to get online

Learning Disability Wales are offering Free Training  to develop a better understanding of supporting people to get online 

Course title: Introduction to supporting people to get online
Date: 31 March 2020
Times: 10 am to 1 pm
Venue: Cardiff


This is a free session appropriate for staff and volunteers who would like to develop a better understanding of supporting people to get online. 

During the session learners will gain a better understanding of the importance of digital inclusion. The course will also cover online safety tips when supporting people online. A portion of the session will cover appropriate behaviour when volunteering or supporting people to get online.

All participants must have some competency in IT skills.

To book your place:

To book your place, please click on the link below or visit our website www.ldw.org.uk. If you have any queries, please do not hesitate to contact us on 02920 681160.

Mae’r ymgynghoriad ar gynigion cyllidebol 2020/21

Mae’r ymgynghoriad ar gynigion cyllidebol 2020/21 ar agor nawr!

Ewch i www.caerdydd.gov.uk/cyllideb i ddysgu popeth sydd i’w wybod am y gyllideb, gan gynnwys:

 • Trosolwg o Her y Gyllideb

 • Rhestr lawn o’r cynigion

 • Gwybodaeth am sut i gymryd rhan

Gallwch ddweud eich dweud ar y cynigion drwy:

 • Gymryd rhan yn yr holiadur ar-lein YMA

 • Cwblhau copi papur o’r holiadur, sydd ar gael mewn Hybiau a Llyfrgelloedd.

 • Cyfrannu at y drafodaeth ar-lein ar y cyfryngau cymdeithasol - @CyngorCaerdydd neu @CanYmchCdydd

Cwblhewch yr arolwg erbyn 31ain Ionawr 2020

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am hyn, neu os hoffech gael y wybodaeth mewn fformat gwahanol, e-bostiwch ni yn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

 

 

Consultation on Cardiff Council’s Budget Proposals 2020/21

 

The consultation on Cardiff Council’s Budget Proposals 2020/21 is now live.  The survey closes Friday 31 January 2020.

Visit www.cardiff.gov.uk/budget to find everything to you to know about the budget including:

 • An overview of the Budget Challenge

 • A full list of the proposals

 • Information on how you can get involved

You can have your say on the proposals by:

 • Taking part in the online questionnaire HERE

 • Completing a paper copy of the questionnaire, available at local Hubs, and Libraries.

 • Contribute to the online debate on social media - @CardiffCouncil CardiffResCen

Please complete the survey by 31 January 2020

If you have any queries or would like to request a paper copy of the survey please get in touch by emailing This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 

Chinese New Year Celebration: The Year of the Rat

Llandaff North and Gabalfa Hub is hosting the annual Cardiff Hubs and Libraries Chinese New Year celebration this year on 8th February from 12-3pm in partnership with local Chinese Community and Institutions. 

The event will feature Lion Dance, Chinese Tea Tasting, Music, Calligraphy, Tai Chi, Lantern making, Paper cutting, Chinese Painting, Chinese Chess, Face Painting, Martial Art Display, Traditional Dressing up, Chinese Health and much more… 

English CNY

 Cymraeg CNY