COVID-19 Coronavirus Information Hub

folder COVID-19 Coronavirus Information Hub

Categories

Documents

default COVID-19/Ramadan guidance

By 11 downloads

COVID19 – RamadanAtHome

Ramadan 2020 will be a very different experience for Muslims all over the world during the COVID19 lockdown in accordance with public health advice

At present, it is unlikely that social distancing measures will be lifted and we will be able to return to our normal routines. As such, congregational acts of worship for Muslims outside of the home will still be suspended to stop the spread of the virus.

This includes taraweehprayers at the mosque or anywhere outside our own homes, spiritual talks in the community or iftars(breaking of the fast) with friends and family to attend. We will all be seeking to adapt to these changes while still enjoying the spiritual lift and community spirit that Ramadan provides.

We have created guidance in a number of languages, which can be found here in: English, Arabic, Basaha, Bangla, French, Hausa, Hindi, Turkish, Yoruba, and Urdu.

for further COVID-19 guidance including #RamadanAtHome, or click here to read the full Ramadan 2020 guidance (PDF).

 


 

default Which decisions about Wales can be made in Wales

By 8 downloads

COVID-19 update

We’re currently suspending all face-to-face training and events, but will continue to deliver online learning where possible.

Aim

To introduce participants to the work of the National Assembly for Wales, and our role in representing Wales and its people.

Content

How many signatures do you need for a petition to be considered by the Assembly? What matters are devolved to Wales, and in what way can citizens have their say in the scrutiny of Government?

This webinar is an introduction to the work of the National Assembly for Wales as the democratically elected body responsible for representing the interests of Wales and its people, make laws for Wales and hold the Welsh Government to account. The session will cover the role of Assembly Members, the electoral system in Wales and what matters are devolved, as well as an opportunity to find out more about how you can get involved.

Learning outcomes

By the end of the webinar participants will:

 • Which decisions about Wales can be made in Wales
 • The role of the Assembly and who represent you
 • How the Assembly holds the Welsh Government to account
 • How you can begin to get involved and have your say 

Who this course is for

Anyone interested in developing an understanding of politics and devolution in Wales and how they can engage and influence the decision-making process.

default Diweddariadau allweddol gan Gofal Cymdeithasol Cymru / Key updates from Social Care Wales

By 30 downloads

Cydnabod gweithwyr allweddol Gofal Cymdeithasol

Rydym wedi bod yn bryderus iawn ynghylch y heriau y mae gweithwyr gofal cymdeithasol wedi'u hwynebu wrth dderbyn y buddion a'r gydnabyddiaeth fel gweithwyr allweddol, yn enwedig ochr yn ochr â gweithwyr y GIG ar yr adeg hon. Un o’r rhwystrau mwyaf rydym wedi ei gael o ganlyniad i hyn yw diffyg pwynt cydnabyddiaeth cyffredin i weithwyr gofal cymdeithasol. Fel ymateb uniongyrchol byddwn yn lansio cerdyn gweithiwr gofal cymdeithasol, gyda chefnogaeth Arolygiaeth Gofal Cymru a Llywodraeth Cymru. Bydd y cerdyn ar gael mewn fformat ddigidol a chorfforol i weithwyr ar draws y gwasanaethau gofal cymdeithasol yn gynnar yr wythnos nesaf.

Mae ein Cadeirydd wedi gofyn i'r Prif Weinidog lansio'r cerdyn, byddwn yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru er mwyn ennill cydnabyddiaeth i weithwyr gofal cymdeithasol ar drafnidiaeth, gydag archfarchnadoedd ac ati. Bydd hyn yn mynd ochr yn ochr ag ymgyrch i barhau i gydnabod pwysigrwydd y sector gofal cymdeithasol yn ein hymateb i Covid 19. Byddem yn croesawu eich cefnogaeth i'r ymgais hon, pan fyddwn yn gwybod cynlluniau ar gyfer y lansiad byddwn yn anfon copïau o'r datganiad newyddion; Cwestiynau Cyffredin a ffyrdd ymarferol eraill y gallwch efallai eu cefnogi. Mae Sarah McCarty yn goruchwylio'r fenter hon felly cysylltwch â hi os ydych am drafod rhagor This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Newidiadau Rheoleiddio
Rydym wedi newid ein gofynion rheoleiddio mewn nifer o feysydd er mwyn cefnogi'r sector, gallwch ddarganfod mwy am yr hyblygrwydd a gyflwynir yma:
https://gofalcymdeithasol.cymru/amdanom-ni/coronafirws-a-sut-y-gallai-hyn-effeithio-arnoch-chi David Pritchard yw ein Cofrestrydd a gallwch gysylltu ag ef ar david.pritchard@socialcare.wales 

Ymgyrch Gofalalwn a chefnogaeth i'r gweithlu
Er mwyn helpu i fynd i’r afael â’r prinder staff y mae’r sector yn eu hwynebu, ac i’ch helpu i ddod o hyd i’r bobl iawn i lenwi eich swyddi gwag, rydym wedi adeiladu ar yr ymgyrch Gofalwn, sy’n eiddo i’r sector, i ychwanegu porth swyddi sy’n rhestru swyddi gofal cymdeithasol cyfredol yng Nghymru
www.gofalwn.cymru/swyddi/  Gall cyflogwyr ychwanegu eu swyddi gwag am ddim trwy gynnwys yr hashnod #SwyddiGofalwnCymru gyda'u rôl ar twitter. Rydym yn ariannu swydd cysylltydd rhanbarthol ym mhob rhanbarth yng Nghymru i gefnogi recriwtio, ac yn ystod y pandemig rydym yn cwrdd yn wythnosol er mwyn ymateb i heriau recriwtio.

Rydym wedi cyhoeddi canllawiau recriwtio diogel mewn partneriaeth â AGC i gynnig cefnogaeth bellach ar yr adeg hon a hefyd canllawiau i gefnogi'r defnydd o wirfoddolwyr mewn partneriaeth â  CGGC ac AGC a fydd ar gael ar ein gwefan.

Mae mesur iechyd a lles y gweithle yn hanfodol ar hyn o bryd ac rydym hefyd wedi ceisio dod â ffynonellau cymorth at ei gilydd ar hyn o bryd
https://gofalcymdeithasol.cymru/gwella-gwasanaethau/adnoddau-gefnogi-eich-iechyd-a-llesiant-yn-ystod-y-pandemig-coronafeirws-covid-19  Cysylltwch â Jon Day This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  i gael mwy o wybodaeth am y meysydd gwaith hyn.

Mynediad at wybodaeth allweddol Rydym yn gweithio gydag ystod o bartneriaid i ymateb i anghenion am wybodaeth ac ymatebion mewn perthynas â Covid-19. Byddwn yn tynnu at ein gilydd ac yn darparu dolenni i wybodaeth allweddol; gan gynnwys adnoddau hyfforddi, bydd hwn ar gael ar ein gwefan. Er enghraifft mae rhai o'r meysydd sy'n cael eu datblygu yn cynnwys: Trosolwg o'r hyn sydd wedi newid gyda gallu meddyliol; Trosolwg o'r fframwaith moesegol newydd ar gyfer gofal cymdeithasol; Gweithgareddau i bobl â dementia; Helpu perthnasau i gadw mewn cysylltiad â phobl mewn cartrefi gofal. Os oes meysydd lle hoffech i ni geisio'r ymchwil neu'r wybodaeth ddiweddaraf, e-bostiwch
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.gyda'ch cais.

Social Care Key worker recognition

We have been very concerned about the challenges social care workers have faced in receiving the benefits and recognition as key workers, particularly alongside NHS workers at this time. One main barrier we have had to this is the lack of a common point of recognition for social care workers.  As a direct response we will launch a social care worker card, supported by Care Inspectorate Wales and Welsh Government.  The card will be available in digital and physical formats to workers across social care services early next week.   

Our Chair has requested that the First Minister launch the card, we will be working with Welsh Government in order to gain recognition for social care workers on transport, with supermarkets etc.  This will go alongside a campaign to continue recognising the importance of the social care sector in our response to Covid 19.  We would welcome your support to this endeavour, when we know plans for the launch we will send copies of the news release; FAQs and other practical ways you may be able to support.  Sarah McCarty is overseeing this initiative so please contact her if you wish to discuss further This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Regulatory Changes

We have changed our regulatory requirements in a number of areas in order to support the sector,  you can find out more about the flexibilities introduced here: https://socialcare.wales/about/coronavirus-and-our-work-what-you-need-to-know .  David Pritchard is our Registrar and you can contact him at david.pritchard@socialcare.wales. 

We Care Campaign and support for the workforce

To help address the staff shortages the sector is facing, and to help you find the right people to fill your vacancies, we have built on the sector owned We Care campaign to add a jobs portal that lists current social care jobs in Wales  www.wecare.wales/jobs/.  Employers can add their vacancies free by including the hashtag #WeCareWalesJobs with their role on twitter.   We are funding a regional connector post in each region of Wales to support recruitment, and during the pandemic we are meeting weekly in order to respond to recruitment challenges.  We have published safe recruitment guidance in partnership with CIW to offer further support at this time and also guidance to support use of volunteers in partnership with WCVA and CIW  that will be available on our website. Maintaining the health and well-being of the workforce is critical at this time and we have also looked to pull together sources of support at this time   https://socialcare.wales/service-improvement/health-and-well-being-resources-to-support-you-during-the-coronavirus-covid-19-pandemic Please contact Jon Day This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. for more information on these areas of work.

Access to key information

We are working with a range of partners to respond to needs for information and responses in relation to Covid- 19.  We will pull together and provide links to key information; including training resources, this will be available on our website.  For example some of the areas being developed include: Overview of what's changed with mental capacity ; Overview of the new ethical framework for social care; Activities for people with dementia;  Helping relatives stay in touch with people in care homes  If there are areas where you would like us to seek the latest research or information please email research.socialcare@wales with your request. 

 


pdf Covid 19 - Letter from Deputy Minister & Chief Whip

By 13 downloads

Download (pdf, 382 KB)

2020-03-27 - Fast track care support capacity tool - letter to care home providers (w).pdf

Please find attached a letter from the Deputy Minister & Chief Whip, Jane Hutt, to BAME groups across Wales.

Please also forward onto your networks.

 

 

 

pdf Food and Mental Wellbeing During COVID-19

By 25 downloads

Download (pdf, 98 KB)

FB Laura (V3).pdf

At the current time, it’s especially important to be kind to ourselves. Many of us are spending more time indoors and going through changes to the way we live and connect with others.
Thankfully, looking after ourselves and each other is something we can have a little more control over. Eating and drinking as well as we can is one important way to take care of our bodies and minds.

For trusted information about nutrition visit https://www.bda.uk.com/food-health/food-facts.html and www.nhs.uk

 

 

default SafeLives Surveys - Anfonwyd Ar Ran Llywodraeth Cymru / Sent on Behalf of Welsh Government

By 14 downloads

Please see links to survey’s below. Responses to both of these will help SafeLives to provide evidence to national and local government and other agencies about the pressures the DA sector is facing due to COVID-19 and make the case for dedicated support packages.

This is a few short questions asking survivors how safe they are feeling right now and what would make them feel safer.There’s no deadline on this survey – we’ll collate responses every Friday

 

 

 

 

pdf Food Strategy For Cardiff (Meals on Wheels, Foodbanks Vouchers and Distribution Centres) Popular

By 132 downloads

Download (pdf, 1.42 MB)

Cabinet 1 April 2020 Food Strategy.pdf

Food Strategy For Cardiff

Please download this document by clicking the title link above. 

(Information Correct as of 31st March 2020, 5pm)

 

 

default Update - Emergency listening campaign

By 16 downloads

In these dark moments we look to our families, our neighbours, our communities, and the goodwill of strangers.

Amongst the many restrictions affecting our lives, local elections have been postponed until 2021, so it’s with a heavy heart that I have to inform you that our election assemblies which were to bring together thousands of people in London, Manchester and Birmingham are also postponed. 

  

The work that we’ve done, listening to our communities and agreeing priorities will not fall by the wayside. We’ll take those manifestos to candidates in one year.

But, now more than ever, we need one another. 

We must build on the trust, relationships and power we have built over years of organising can be mobilised to support our communities and our country at a time of unprecedented strain.

 

To help inform what we'll do next, share your story of how this crisis has impacted yourself and your community. 

 

We need to stay together, to listen and take considered action – so while we may have to distance ourselves physically, we increase our social solidarity, and our commitment to work together for the common good.

Citizens leaders and organisers have already begun to develop solutions such as:

 • Working with schools and education partners to persuade supermarkets and Government to ensure no child on free school meals goes hungry if schools close.
 • Planning to crowdfund for local hardship money to be given to people whose jobs, with cash to be spent in local shops.
 • Lobbying the Mayor of London to speak out for those migrants for whom a loss of income could jeopardise their immigration claim
 • Offering to put our people power at the disposal of local authorities to support the needs of the most vulnerable in their care, such as resettled refugees or those with social care needs.

To understand what to do next, we’ll do what we’ve always done. Listen. 

But we’re going to have to do it differently this time. This rapid listening campaign will be carried out by phone and on-line, so we can hear how this situation is affecting our membership, particularly the most vulnerable, and what creative responses we can take.

We appreciate everyone’s first concern will be their loved ones. If you also have the motivation and ability to get involved, then we invite you to be part of this listening exercise. 


How are you doing?

We will be sharing what comes out of this in a week or so, as we mobilise civil society to respond to this crisis. 

Stay Safe and With Best Wishes,

Ali

Ali Abdi | Community Organiser

& Citizens Cymru Wales Voter Registration Organiser

Grangetown Citizens (@GrangeCitizens) | Citizens Cymru Wales (@CitizensWales)

 

 

default UK Government in Wales: Coronavirus (COVID-19) Bulletin

By 45 downloads

default Useful resources Covid-19 (Realeased on 24.3.2020)

By 57 downloads

Download (odt, 5 KB)

Useful resources - Covid-19 24.3.2020.odt

Useful resources

Cardiff and Vale UHB family psychology, neurodevelopmental and children’s occupational therapy teams have put together a guide for parents and carers to support children with learning disabilities or autism while practicing social distancing and self-isolation. http://www.cardiffandvaleuhb.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/1143/Supporting%20Children%20with%20LD%20&%20ASD%20with%20COVID%20Isolation.pdf

Cardiff Council have put together some useful advice to keep volunteers and members of the public safe as communities look to support each other during the Covid-19 outbreak https://www.cardiffnewsroom.co.uk/releases/c25/23441.html?utm_source=Twitter&utm_medium=social&utm_campaign=SocialSignIn&utm_content=COVID-19

Older People’s Commissioner for Wales has created an information hub to connect older people and their families to the latest information, advice and guidance relating to Covid-19 http://www.olderpeoplewales.com/en/coronavirus.aspx

Care Inspectorate Wales have a dedicated information area on their website where you can find links to Welsh Government guidance and their statements all in one place. https://careinspectorate.wales/coronavirus-covid-19

Arts Council of Wales have a dedicated page to respond to Covid-19 for cultural organisations https://arts.wales/news-jobs-opportunities/arts-council-wales-responding-coronavirus-covid-19?mc_cid=506138c136&mc_eid=867e0c50ac&utm_campaign=newyddion_wythnosol_cymraeg&utm_content=title&utm_medium=email&utm_source=mailing-list

DWP PIP there has been a suspension of reviews and reassessments due to Covid-19 https://www.gov.uk/government/news/coronavirus-update-benefit-reviews-and-reassessments-suspended

Learning Disability Wales are providing information, support and guidance to those who need it. They have a dedicated Covid-19 information page, including many easy read resources https://ldw.us6.list-manage.com/track/click?u=1a71a09a2cce5d8a66a52d127&id=b2cde11590&e=58d963f7d8

 

 

default Corporate Procurement / Caffael Corfforaethol

By 56 downloads

This email is being sent on behalf of the Cardiff City Deal.  The Cardiff Capital Region (CCR) City Deal is a programme agreed in 2016 between the UK Government, the Welsh Government and the ten local authorities in South East Wales to bring about significant economic growth in the region through investment, upskilling, and improved physical and digital connectivity.

I know the priority right now is protection of life/ the vulnerable and on the frontline you are all under the most enormous strain. In the City Deal office the intelligence we’re receiving by the minute is the economic impact of the Coronavirus is already devastating  - particularly for smaller businesses/ sole traders.  We believe there is an urgent need to ensure information is getting out to the right people to ensure the right support is being targeted where it is needed most.

In order to offer the best assistance to the businesses of the Cardiff Capital Region during the outbreak of COVID-19 and lobby government on your behalf we are asking businesses to complete this short survey.

This survey aims to assess existing and potential negative economic impacts from COVID-19 for Welsh businesses and their staff. Responses to the survey are confidential and will be used to effectively allocate additional support and resources to mitigate economic impacts of the outbreak and to lobby the appropriate agencies to ensure that the support allocated is representative of businesses’ needs.

Your help in responding to this survey will prove vital for us in the Cardiff Capital Region as it will allow us to address the unprecedented issues facing all of us here in the region we live and work in.

I would be grateful if you could respond to this short survey as soon as possible and also circulate amongst all of your supply networks and communication channels, and encourage businesses to complete.

https://www.surveymonkey.co.uk/r/3BY7MZS

Kind regards,

Cardiff Council,  Commissioning and Procurement

 

 

default Llinell Gymorth Byw Heb Ofn / Live Fear Free Helpline

By 10 downloads

Er gwybodaeth/ For Information

Bydd y Llinell Gymorth Byw Heb Ofn ar agor 24/7 fel arfer yn ystod yr argyfwng presennol.  Rydym yma i wrando a chynnig cymorth i ddioddefwyr trais yn y cartref a thrais rhywiol. Peidiwch a dioddef ar ben eich hun. Cysylltwch â ni ar 0808 80 10 800, ar wê-sgwrs: gov.wales/live-fear-free, drwy neges decst: 078600 77 333 neu ebost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..”

“The Live Fear Free Helpline will be open 24/7 as usual during the current emergency. We are here to listen and support victims of domestic abuse and sexual violence. Please don’t suffer in silence. Contact us on 0808 80 10 800, by webchat: gov.wales/live-fear-free, by text: 078600 77 333 or email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

More support information is available on the link above. 

 

 

 

default The Coronavirus Bill - Mental Health

By 47 downloads

You may be aware that the Coronavirus Bill was introduced into the House of Commons yesterday (19 March) – link attached: https://services.parliament.uk/Bills/2019-21/coronavirus.html:

The Bill includes temporary emergency changes to the Mental Health Act 1983 which will only be switched on if the mental health sector is experiencing unprecedented resource constraints, which are resulting in patients’ safety being put at significant risk. These emergency powers are not yet in force.

It is important to be aware that the mental health provisions may be subject to amendments as the Bill moves through Parliament before receiving Royal Assent. Given the length of the Bill, you will want to know that the Mental Health Act provisions (as they will apply in Wales) can be found under Schedule 7.

Welsh Government is engaging with key partners to determine the conditions that would make it appropriate for the powers to be exercised locally – and further information and guidance will follow in due course.

A brief summary of the proposed changes are included below for information. In summary:
•               They would allow for Approved Mental Health Professionals (AMHPs) to secure advice from one section 12 doctor rather than two when applying to detain a person with mental disorder. But this would only be allowed in circumstances where seeking the advice from two doctors would be either impractical or would unduly delay the application. The legislation also makes clear that the AMHP would be required to justify and record their decision in these circumstances.

•               Patients may be detained for slightly longer than they otherwise would have been under normal circumstances – in two areas of the law - under section 5 (emergency detention for people already in hospital, which would extend from 72 hours to 120 hours, and nurses’ holding powers would extend from 6 to 12 hours); and under sections 135 and 136 (police powers to detain a person found in need of immediate care at a “place of safety” would extend from 24 hours to 36 hours).

•              They allow for the clinician in charge of a patient’s treatment to certify that it is appropriate for medication to be given to the patient without consent (usually this must be certified by a separate doctor).

•              In the cases of defendants and prisoners with a mental health condition, these changes include allowing more time for a person to be kept on remand in hospital, and more time to transfer a prisoner from prison to hospital, allowing more time before a direction to transfer would expire. These changes would also allow for one doctor rather than two to advise courts, prisons and the Secretary of State on the need for a person to receive psychiatric care.


 

 

default CABINET STATEMENT: COVID-19 Response – Homelessness and Rough Sleepers

By 10 downloads

Please see below which sets out the Welsh Government’s action to support people in housing need and sleeping rough. In the Written Ministerial Statement (published on the 20th), which includes text on the approach to No Recourse to Public Funds:

https://gov.wales/written-statement-covid-19-response-homelessness-and-rough-sleepers

 

 

default Coronavirus and Claiming Benefits

By 51 downloads

This link https://www.understandinguniversalcredit.gov.uk/coronavirus/ provides information about coronavirus and claiming benefits. It will continue to be updated. Please check this link regularly for updates on the arrangements the Department for Work and Pensions is making to support those who are affected by coronavirus. 

For health information and advice see the NHS pages on coronavirus                                               

Learn more about the government response to coronavirus 

default COVID-19 updates and guidance from WCVA

By 82 downloads

Last updated 19 March 2020

Read Public Health Wales’ daily statement here.

 • Due to the current advice on the Coronavirus we’ve taken the decision to close our offices. However, all of our staff have been equipped to work from home and we’re still here doing everything we can to support voluntary organisations during this difficult time
 • There is currently some disruption to our phone lines which is expected to last until the end of next week, in the meantime if you’re trying to get hold of us please email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • We’re currently suspending all face-to-face training and events, but will continue to deliver online learning where possible

COVID-19 DAILY UPDATES

If you’d like a daily (Mon – Fri) update on the latest COVID-19 news for the voluntary sector in Wales, please sign up here.

LATEST NEWS

OUR STANCE ON THE CONTINUING PUBLIC HEALTH DEVELOPMENTS

As part of the ongoing response to the outbreak of Coronavirus (COVID-19), WCVA is paying close attention to advice provided by UK Government as well as guidance from Public Health Wales.

We would recommend that everyone follow NHS hygiene advice and any returning travellers from certain countries with confirmed cases of Coronavirus should follow recommendations laid out here. Vaughan Gething has approved the national roll-out of video health consultations, as part of Welsh Government’s response to the coronavirus outbreak.

We will continue to monitor any developments and will inform the voluntary sector of any further action we take as things change.

WHAT IS CORONAVIRUS?

Most cases of coronavirus (COVID-19) seem to be mild.

Coronavirus is a viral disease that can cause coughing, fever and difficulty breathing. It can be more severe in older people, those with weakened immune systems and some long-term conditions like diabetes or cancer.

What to do if you have symptoms of Coronavirus – Public Health Wales’ guidance

If you have need to stay at home, follow Public Health Wales’ self-isolation advice.

Planned ‘elective’ or non-urgent surgeries in Wales have been cancelled. Welsh Government have issued a written statement on the full extent of the actions our health service is taking, which can be viewed here: Welsh Government statement 

RESOURCES

WCVA

 • How can charities keep doing social good during social distancing? Judith Stone, ourAssistant Director of Sector Development, makes a return from secondment to talk about what charities can do to continue their vital work.
 • The coronavirus pandemic has raised serious issues for trustees of all charities, meaning that risk management and effective decision-making are more important than ever. Read our guide for trustees.

Charity Commission

NCVO

Institute of Fundraising

GOOD NEWS NEEDED

There hasn’t been a lot of positive news lately – between COVID-19 and the recent devastating floods across Wales, the mood seems pretty somber across the nation.

What we haven’t been lacking in is stories of resilient communities coming together – for example the news that groups such as Coronavirus Support Blaenau Gwent have been assembling volunteers to help people in need.

We’ll be sharing good news stories and examples of good practise as part of this newsletter. If you know of any other positive stories like this of communities pulling together to cope with COVID-19 then This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

default Coranavirus (COVID-19) Update: Hubs, Libraries and Housing Options Centre

By 11 downloads

19/03/20

As announced yesterday, Cardiff Council has started to introduce changes to its services, reflecting latest Government and Public Health advice on Coranavirus (COVID-19), and to keep members of the public as safe as possible.

From tomorrow (Friday March 20), community hubs across the city will operate on an appointment basis only. Only customers with pre-arranged appointments for services such as into work support, money advice and help with housing and benefits will be able to access the buildings.

Customers will need to call the Council's Advice number on 029 2087 1071 to make an appointment. Advisors can provide a range of advice and support over the phone so that a visit to a hub may not be necessary.

Library services, including all events delivered by the service, will cease from tomorrow but library users will still be able to access the wide range of free digital services available including e-books, e-audio books, e-magazines and online newspapers.

Anyone needing to collect green recycling or food waste bags from a hub or library building can continue to do so. Customers need to knock the door and staff will supply the bags.

The Housing Options and Homelessness Service will now be available by appointment only. Anyone needing assistance should contact the local authority via telephone on 02920 570 750, or they can email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Other than in exceptional circumstances, theHousing Options Centre on Hansen Street will only be accessible to members of the public who have a prior appointment.

Cabinet Member for Housing and Communities, Cllr Lynda Thorne, said: "The changes we are introducing to our hubs and libraries services and other buildings are to help delay the spread of COVID-19 and to ensure we are focussing our efforts on helping people who need our support and services most right now.

"Customers can continue to use our advice line for any help they need, and if an appointment at a hub is necessary, it will be arranged. But as of tomorrow, general access to our hubs and libraries will cease until further notice.

"I'm sure people will fully understand why we are introducing these measures and we are very grateful for everyone's understanding at this time as we seek to minimise any risk to our customers and staff."

While the new arrangements are in place, customers can continue to contact a range of Council services for information, support and advice over the phone or online.

Call the Cardiff Council Advice Line on 029 2087 1071 and homelessness advice is available over the phone by calling: 02920 570 750

The Council's Independent Living Service is the first point of contact for support and advice for elderly and disabled people and can be contacted on 029 2023 4234.

Cardiff Family Advice and Support Service offers and range of information, advice and assistance for children, young people and their families. The service is available by phone on 03000 133 133, via emailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.or visitwww.cardifffamilies.co.uk

Anyone with concerns about the safety of a child should contact the Multi-Agency Safeguarding Hub (MASH) on 029 2053 6490 or out of hours on 029 2078 8570. If a child is in immediate danger of being harmed, call 999.

For all general enquiries about council services, please contact C2C on 029 2087 2087.